Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Ostrek"

FALKOWE METODY ESTYMACJI ZMIAN UKRYTYCH W DIAGNOSTYCE OBRAZOWEJ WCZESNEGO UDARU MÓZGU DOI:10.15199/59.2017.6.44


  Diagnostyka obrazowa jest ważnym elementem w rozpoznaniu zachorowania na udar mózgu. W każdym przypadku podejrzenia tej choroby powinno być wykonane badanie tomografii komputerowej (TK). Około 80% przypadków zachorowań związanych jest z zaburzeniami krążenia powodowanymi niedokrwieniem, natomiast pozostałe mają przyczyny krwotoczne. Istotnym problemem towarzyszącym powszechnemu wykorzystaniu stosunkowo taniej i łatwo dostępnej TK jest niska czułość rozpoznania rozwijającego się niedokrwienia w ciągu pierwszych 6 godzin od zachorowania. Ponadto jedyny skuteczny lek może być podawany do 4,5 godziny od zachorowania. Przykłady wybranych warstw z 3 badań TK przedstawione są na Rys. 1. Pierwszy obraz pochodzi od pacjenta bez podejrzenia udaru. Środkowe zdjęcie przedstawia wczesny udar niedokrwienny prawej półkuli (lewa strona) wykonany w czasie <4 godzin od zachorowania. Obraz po prawej przedstawia tego samego pacjenta w 5 dobie po zachorowaniu z wyraźnie widocznym ogniskiem zawałowym (ciemniejszy obszar, który pojawił się po lewej stronie). Stworzenie metod wspierających radiologów na etapie wczesnego udaru, gdy objawy są bardzo słabo widoczne lub niewidoczne było przedmiotem prowadzonych badań. Wczesne zmiany charakteryzują się spadkiem jasności obszarów dotkniętych niedokrwieniem o zaledwie 1-2 poziomy względem tła w obecności często silniejszych szumów i artefaktów obrazowych. Pacjent A (bez udaru) Pacjent B (udar wczesny) Pacjent B (udar dokonany) Rys. 1 Przykłady obrazów TK. Uaktualnione w ostatnich latach definicje różnych typów udarów podkreślają konieczność udowodnienia obecności świeżego naczyniopochodnego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (mózgu, siatkówki lub rdzenia kręgowego) w rozpoznaniu. Procedury współcześnie stosowane na wyspecjalizowanych oddziałach udarowych (takie jak tomografia rezonansu magnetycznego, badania perfuzyjne) powinny pozwolić na potwierdzenie obecności świeżych zmian chorobowyc[...]

Falkowe aproksymacje obrazów

Czytaj za darmo! »

W różnego typu zastosowaniach multimedialnych, widzenia maszynowego, obrazowania medycznego, przemysłowych, szczególnego znaczenia nabierają metody reprezentacji danych obrazowych. Treść przypisana zbiorowi czy strumieniowi danych, odgrywająca kluczową rolę w przekazie informacji, związana jest bezpośrednio z naturą danych, określonym przeznaczeniem, intencjami nadawcy czy specyfiką rejestrowanego zjawiska. Jednak kluczowym warunkiem udanego przekazu informacji jest znaczenie zawartej w danych treści, której reprezentacja winna umożliwić skuteczną jej wizualizację w sposób zgodny ze zdolnościami percepcji treści przez odbiorcę. Semantyka, czyli znaczenie danych, formułuje treść przekazu, a ta w mniejszym lub większym stopniu kształtuje użyteczną dla odbiorcy informację. Inform[...]

Monitor Udaru jako narzędzie wspomagania diagnostyki badań TK mózgu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiona w tej pracy koncepcja Monitora Udaru ma na celu wsparcie diagnostyki wczesnego udaru mózgu, szczególnie dla przypadków niemych w rutynowej diagnostyce z wykorzystaniem tomografii komputerowej (TK). Celem jest rozpoznanie/potwierdzenie przypadków udaru niedokrwiennego warunkujące lub wykluczające skuteczne leczenie trombolityczne. Jest to szczególne zastosowanie metod komputerow[...]

 Strona 1