Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Nowak"

Jakość w ochronie portu lotniczego DOI:10.15199/46.2019.5.2


  Powszechnie uważa się, że lotnictwo pasażerskie jest jednym z najbardziej bezpiecznych środków komunikacji. Poczucie bezpieczeństwa to rzecz dość względna, w znacznym stopniu uzależniona od subiektywnych odczuć oraz trudno ujmowalna w kategoriach procedur bezpieczeństwo to zapewniających. Nie oznacza to jednak, że nieprzekładalna. Bezpieczeństwo w lotnictwie ma różne konotacje. Według Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization, ICAO) jest to stan, w którym możliwość wystąpienia szkody wśród osób lub mienia jest zminimalizowane i utrzymuje się w ramach ciągłego procesu identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa na dopuszczalnym poziomie lub poniżej tego dopuszczalnego poziomu. Skuteczniejsze prawo i procedury, owocujące zmniejszeniem się liczby wypadków, przełożyć się zatem muszą na subiektywnie odczuwane bezpieczeństwo, a ono z kolei na wzrost liczby pasażerów. Ta prosta myślowa konstatacja stała się podstawą wielu wysiłków podejmowanych przez lotnicze firmy przewozowe, zarówno te zajmujące się transportem pasażerów, jak i te zajmujące się transportem towarów. Stała się też podstawą badań i analiz w tej materii. Bezpieczeństwo lotnictwa obejmuje problemy bezpieczeństwa lotów (safety) i ochrony lotnictwa (security) przed aktami bezprawnej ingerencji. Istnieje znacząca różnica znaczeniowa między "safety" a "security". Pierwsze z tych pojęć oznacza niedopuszczenie do szkody niezamierzonej, podczas gdy drugie - działanie celowe i szkodę zawinioną [12, s. 71]. Przez ochronę w sensie security (w myśl Załącznika 17 Konwencji Chicagowskiej) rozumie się zazwyczaj kombinację działań oraz zasobów ludzkich i materialnych, mających służyć zabezpieczeniu międzynarodowego lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji. W obecnym ujęciu ochrona lotnictwa cywilnego ma na celu uniemożliwienie przedostania się na pokład samolotu przedmiotów i materiałów niebezp[...]

Nasiona bobu w walce z chorobą Parkinsona DOI:10.15199/65.2016.7.8


  Bób jest jedną z najdłużej uprawianych roślin na świecie, lecz wciąż niedocenioną w wielu krajach. Nasiona bobu są wykorzystywane zarówno jako pasza dla zwierząt, jak i żywność dla ludzi. W Polsce jest uprawiany na niewielką skalę i spożywa się go głównie sezonowo. Największym producentem nasion bobu są Chiny. Znikoma zawartość tłuszczu w nasionach sprawia, że może być stosowany przez osoby stosujące diety niskotłuszczowe, a dzięki wysokiej zawartości białka może stanowić substytut mięsa w diecie wegetariańskiej. Nasiona bobu zawierają także związki antyodżywcze, takie jak saponiny, lektyny, inhibitory proteaz czy kwas fitynowy. Bób może pełnić ważną funkcję w prewencji chorób neurodegeneracyjnych jako źródło prekursorów neuroprzekaźników. Zawiera l-3,4-dihydrosyfenyloalaninę, związek stosowany w leczeniu cierpiących na chorobę Parkinsona. Brak efektów ubocznych, często występujących przy podawaniu syntetycznej formy tego związku, jest zaletą stosowania tej rośliny w terapii. Niektóre technologie fermentacji zwiększają ilość prekursorów neurotransmiterów.Bób (Vicia faba) to roślina jednoroczna z rodziny bobowatych (Fabaceae). Badania archeologiczne wykazały, że był uprawiany 11 tys. lat temu w rejonie dzisiejszej Galilei [3], gdzie[...]

 Strona 1