Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grażyna Łaska"

Ocena energetycznych właściwości odchodów zwierzęcych cow dung DOI:10.15199/62.2018.5.19


  Europa zmierza w kierunku zwiększenia udziału energii odnawialnej do poziomu 20% w 2020 r. i do poziomu 40% w 2030 r. Realizacja celów Unii Europejskiej narzuciła Polsce obowiązek produkcji energii z odnawialnych źródeł od 3,1% w 2005 r. do 15% w 2020 r. Elektrownie w tym celu poczyniły znaczne inwestycje. Dla wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej wdrożono w Polsce, w 2005 r. system "zielonych certyfikatów", które miały rekompensować podwyższone koszty zielonej energii. Gwałtowny spadek wartości zielonych certyfikatów w 2013 r., który trwa do chwili obecnej, nie daje możliwości rekompensowania kosztów produkcji energii z OZE. Fakt ten istotnie wpłynął na zaprzestanie lub znaczne ograniczenie odbioru zielonej biomasy przez koncerny energetyczne. Istnieje więc potrzeba szukania nowych odnawialnych surowców opałowych, które będą miały niską, konkurencyjną cenę, a zarazem wysoką wartość opałową. Przykładem takiego surowca jest biomasa cow dung. Rosnące zapotrzebowanie na energię i konieczność zmniejszenia emisji tzw. gazów cieplarnianych powodują, że polityka energetyczna Polski zmierza do zastępowania energii uzyskiwanej z paliw kopalnych energią z odnawialnych źródeł, w tym z biomasy1, 2). Biomasa pochodzenia zwierzęcego to odpady zwierzęce stałe (obornik) i płynne (gnojowica) o średniej zawartości ok. 77% wody (H2O), 0,45-0,69% azotu (N), 0,12-0,87% fosforu (P2O5), 0,42-0,7% potasu (K2O), 0,14-0,27% magnezu (MgO) i 20-27% substancji organicznych3). Są one wykorzystywane w wielu regionach świata jako nawóz, paliwo, izolator termiczny i materiał budowlany4). Od wielu lat produkcja i pozyskiwanie różnego rodzaju biomasy są nowymi kierunkami działalności rolniczej5, 6). Biopaliwa stałe należą do grupy najważniejszych źródeł energii odnawialnej1) . 750 97/5(2018) biomasy w pierwotnej formie, należy ją wysuszyć przed spaleniem12). Spalanie biomasy w tradycyjnych kotłach wymaga zmniejszenia jej wilgotności poniżej 15%10). Wartość[...]

 Strona 1