Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDRA WĘGLOWSKA"

Zgrzewanie wibracyjne - metoda łączenia kompozytów polimerowych. Vibration welding - joining method of thermoplastic composites DOI:


  Vibration welding is a novel method which allows for effective joining of many kinds of thermoplastic materials. Possibility of welding of thermoplastic composites is a significant advantage of this method, relative to the other welding methods. Fibres present in the matrix cause damping (during ultrasound welding) and scattering of radiation (during laser welding), what greatly hinders the joining process. Research in the field of vibration welding of 30% glass fibres reinforced glass fibres nylon 66 (PA66 GF30), as well as vibration welding with hot air pre-heating were conducted at Instytut Spawalnictwa on the welding stand equipped with the vibration welding machine (M-112H) and the VibRecord deviced for measurement of the run of the welding parameters. Results indicate that it is possible to obtain the high quality of joints of PA66 GF30 with the use of vibration welding method. The quality of joints depends mainly on the welding conditions, which directly influences on the amount of heat introduced into the weld. Analysis of the run of the welding parameters and the temperature results that the layer of plasticized material during the third phase of the process causes the temperature to stabilize.Tworzywa sztuczne stanowią dużą grupę materiałów konstrukcyjnych, które ze względu na takie właściwości jak np.: niewielka gęstość, odporność na korozję, właściwości termiczne, optyczne, elektryczne, mechaniczne oraz możliwość dowolnego kształtowania, znalazły zastosowanie niemal we wszystkich gałęziach przemysłu [1].Wymienione powyżej czynniki powodują, że zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne jest coraz większe, a ich udział w światowej produkcji materiałów konstrukcyjnych stale wzrasta. Opracowanie nowych bądź ulepszanie istniejących już technologii, zapewniających uzyskanie wysokiej jakości złączy, stanowi ciągłe wyzwanie dla przedstawicieli świata nauki i przemysłu. TECHNOLOGIA Zgrzewanie wibracyjne jest nowoczesną metodą zgrzewa[...]

WŁASNOŚCI ZŁĄCZY FSW ZE STOPÓW ALUMINIUM

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano własności złączy ze stopów aluminium, wykonanych techniką Friction Stir Welding (FSW). Proces łą-czenia polega na nagrazniu i uplastycznieniu materiału w wyniku tarcia narzędzia z trzpieniem, wprowadzonego w ruch obrotowy i przesuwającego się wzdłuż powierzchni łączonych elementów.Ruch obrotowy narzędzia powoduje silne mieszanie The main constructional materia lymers are alumini[...]

Mikrostruktura połączeń stopów aluminium 2017A i 7075 wykonanych metodą tarciową z mieszaniem materiału DOI:10.15199/28.2015.5.28


  W pracy badano mikrostrukturę zgrzein stopów aluminium 2017A i 7075 wykonanych metodą tarciową z mieszaniem materiałów (FSW). Zgrzeiny były pozbawione wad i niezgodności spawalnicze. Mikrostruktura połączeń była różna dla różnych konfiguracji łączonych materiałów, tzn. zależała od tego, który ze stopów znajdował się po stronie natarcia, a który po stronie spływu. W obu przypadkach mikrostruktura spoiny jest zbudowana z naprzemiennych pasm obu mieszanych materiałów. Mikrostruktura tych pasm była różna: pasma stopu 7075 charakteryzowały się mniejszym ziarnem i większą ilością wydzieleń w przeciwieństwie do pasm stopu 2017A. W środku jądra dominował materiał, który znajdował się po stronie natarcia. Profile zmian twardości na przekroju poprzecznym połączeń wykonane wzdłuż linii w środku grubości złącza wykazywały różnice w obszarze jądra zgrzein w zależności od konfiguracji złącza. Profile twardości miały kształt litery W, który jest charakterystyczny dla stopów aluminium umacnianych wydzieleniowo. Profil twardości dla konfiguracji 2017A-7075 był symetryczny względem środka zgrzeiny, a profil dla konfiguracji odwrotnej był przesunięty w kierunku strony natarcia. Granica plastyczności i wytrzymałość złącza była większa, gdy stop miększy (2017A) znajdował się po stronie natarcia. Słowa kluczowe: FSW, stopy aluminium, stop 2017A, stop 7075, zgrzewanie.1. WPROWADZENIE Metoda zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny (Friction Stir Welding — FSW) należy od wielu lat do ważnych sposobów łączenia materiałów metalicznych, ponieważ pozwala zapobiec powstawaniu wielu wad i niezgodności spawalniczych związanych z tradycyjnym spawaniem, do których należy porowatość oraz duże naprężenia wewnętrzne prowadzące do pęknięć likwacyjnych i krystalizacyjnych. Łączenie metodą FSW przebiega całkowicie w stanie stałym, więc wszelkie zjawiska związane ze zmianą skupienia spajanych materiałów zostają wyeliminowane. Dlatego metoda FSW zyskuje na zn[...]

Mikrostruktura i własności połączenia stopu aluminium 6082 wykonanego metodą tarciową z mieszaniem materiału z użyciem narzędzia typu bobbin DOI:10.15199/24.2018.4.4


  Wstęp. Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału zgrzeiny (FSW - Friction Stir Welding) jest nowoczesną metodą łączenia metali w stanie stałym. Technika ta została wynaleziona i opatentowana w Instytucie Spawalnictwa (TWI) w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Ilość ciepła wydzielana podczas procesu FSW jest mniejsza niż w tradycyjnym spawaniu z przetopem, co zmniejsza naprężenia wewnętrzne i pozwala uniknąć tworzenia struktur dendrytycznych i niepożądanych faz powstałych, np. w czasie przemian eutektycznych. FSW jest również techniką ekologiczną, tzn. nie powoduje emisji gazów spawalniczych, powstawania pól magnetycznych, hałasu czy też żużla. Metoda ta jest już powszechnie stosowana do łączenia materiałów niskotopliwych, a szczególnie do stopów aluminium [9,14]. W procesie FSW specjalnie zaprojektowana końcówka narzędzia (trzpień) jest wprowadzana pomiędzy stykające się krawędzie łączonych płyt (dociskanych do siebie z dużą siłą) i przesuwana wzdłuż linii styku (rys. 1a). Kołnierz narzędzia (wieniec opory) powoduje ogrzanie łączonych materiałów ciepłem wydzielanym wskutek tarcia, a obracająca się końcówka narzędzia wytwarza złącze poprzez wymieszanie materiału z sąsiednich dociskanych do siebie płyt. Podczas procesu FSW materiał poddawany jest intensywnemu odkształceniu plastycznemu w podwyższonej temperaturze. Takie działanie temperatury i odkształcenia plastycznego powoduje, że powstałe złącze jest zbudowane z charakterystycznych stref: strefa zmieszania (SZ), strefa cieplno-plastyczna (SCP) oraz strefa wpływu ciepła (SWC) (rys. 1a). Metoda FSW była i jest przedmiotem intensywnych badań od wielu lat. Syntetyczny opis tej metody znaleźć można w przeglądowych artykułach [1, 17] oraz w wydaniu książkowym [2]. Jedną z nielicznych wad tej metody jest to, że podczas zgrzewania istnieje konieczność stosowania podpory pod łączonymi elementami. Dlatego podjęto próbę rozwiązania tego problemu i tak powstało narzędzie z podwójnym w[...]

 Strona 1