Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewelina Stefańska"

Badania laboratoryjne procesu usuwania jonów amonowych z zastosowaniem klinoptylolitu dla wody podziemnej z Ostrołęki


  Przeprowadzono badania laboratoryjne mające na celu określenie efektywności procesu usuwania nadmiernych zawartości jonu amonowego z wody podziemnej na drodze wymiany jonowej z użyciem klinoptylolitu. Woda surowa pochodziła ze studni głębinowych znajdujących się na terenie Zakładu Stora Enso Poland w Ostrołęce. Określono optymalne warunki przeprowadzania procesu regeneracji złóż z użyciem 5 i 10% roztworu NaCl oraz warunki płukania złoża klinoptylolitu. Badania skuteczności usuwania jonu amonowego określono dla dwóch, równolegle pracujących złóż, przy stosowaniu prędkości filtracji 6.0 i 8.0 m/h. Badania pozwoliły na określenie długości typowego cyklu pracy, który wyniósł VH2O/Vzł = 65 -70, co oznacza, że 1 m3 złoża klinoptylolitu może dostarczyć 65-70 m3 wody uzdatnionej w cyklu pomiędzy regeneracjami. Wyniki badań stanowiły dane wyjściowe do opracowania koncepcji rozbudowy istniejącej stacji uzdatniania wody w Ostrołęce (Zakład Stora Enso Poland). 178 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ MAJ 2014 lolitu, jego parametrów technologicznych i twardości (zwłaszcza twardości wapniowej) uzdatnianej wody. Metodyka badań laboratoryjnych Przedmiotem badań było określenie skuteczności usuwania jonów amonowych z wody podziemnej pochodzącej ze studni głębinowych, znajdujących się na terenie Zakładu Stora Enso Poland w Ostrołęce [9]. Woda ta w okresie wykonywanych badań (2012 r.) charakteryzowała się podwyższoną zawartością związków żelaza, manganu i jonu amonowego. Na terenie Zakładu znajduje się techniczna stacja odżelaziania i odmanganiania wody (z użyciem złoża "Defeman"), tzw. "Filtrownia" wody, która jednak nie usuwa w zadawalającym stopniu jonów amonowych. W warunkach laboratoryjnych odwzorowano układ rzeczywistej stacji uzdatniania wody w Zakładzie "Stora Enso Poland" w Ostrołęce, składający się z laboratoryjnego układu złoża odżelaziającego o wysokości 110 cm i średnicy 4 cm oraz złoża odmanganiajacego typu "Defeman" również[...]

 Strona 1