Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Adam MARKOWSKI"

Standardy w rozwoju systemów zarządzania energią w budynkach DOI:10.12915/pe.2014.11.12

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono najważniejsze, opracowane w ostatnich latach, standardy związane z wprowadzaniem systemów zarządzania energią do budynków. Podano ogólną charakterystykę standardu ISO/IEC 15045 Home Gate Residential Gateway, standardu ISO/IEC 15067-3 Model of an Energy Management System for HES, a także standardu ANSI/CEA-2045 Modular Communications Interface for Energy Management. Abstract. The article presents the most important standards developed in recent years and applied in building energy management systems. A brief characteristics of them and evaluation of solutions in terms of their impact on the development of energy management systems are carried out. The standard ISO / IEC 15045 Home Gate Residential Gateway, the standard ISO / IEC 15067-3 Model of an Energy Management System for HES, the standard ANSI/CEA-2045 Modular Communications Interface for Energy Management is presented. (Standards in the development of Building Energy Management Systems). Słowa kluczowe: brama domowa, system zarządzania energią, odpowiedź strony popytowej Keywords: Residential Gateway, Energy Management System, Demand Response. doi:10.12915/pe.2014.11.12 Wprowadzenie W ostatnich latach rozwijane są intensywnie inteligentne systemy elektroenergetyczne nazywane Smart Grid, integrujące działania wszystkich użytkowników w procesie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej. Systemy te cechuje wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych pod kątem dostarczania energii elektrycznej w sposób bezpieczny, niezawodny i ekonomiczny z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska [1]. Sieci elektroenergetyczne budowane według koncepcji Smart Grid powinny spełniać wiele kryteriów. Powinny być elastyczne, czyli zdolne do zaspokajania zmieniających się w czasie potrzeb klientów. Ważne jest też zapewnienie możliwości dostępu do sieci wszystkim jego użytkownikom, szczególnie tym, którzy wykorzystują odnawialne[...]

Zastosowanie algorytmów symulacji zdarzeń dyskretnych do wyznaczania opóźnień transmisji danych w rozproszonych systemach pomiarowo - sterujących DOI:10.15199/48.2018.11.05

Czytaj za darmo! »

Podstawowe zadania stawiane przed rozproszonymi systemami pomiarowo-sterującymi (RSPS) to przetwarzanie i przesyłanie wyników pomiarów mierzonych wielkości pomiędzy węzłami systemu. Wyznaczenie parametrów opisujących właściwości projektowanego RSPS i zarazem jego ocena może być przeprowadzona z zastosowaniem metod analitycznych lub symulacyjnych. Ze względu na dużą złożoność RSPS stosowanie metod analitycznych jest ograniczone. Zdecydowanie większymi możliwościami w tym zakresie cechują się metody symulacyjne. Modelowanie systemów pomiarowo-sterujących może być prowadzone z wykorzystaniem metod formalnych (np. sieci Petriego) [1], [2], [3] lub nieformalnych, w przypadku których działanie systemu jest opisywane programem naśladującym zachowanie się systemu, a przebieg symulacji odbywa się przy użyciu metody przeglądania działań lub metody planowania zdarzeń [4]. Zastosowanie metod nieformalnych do badania właściwości projektowanego RSPS związane jest dość dużym nakładem czasu, który należy poświęcić na przygotowanie odpowiedniego algorytmu, a następnie, na tej podstawie, programu. Jednak takie podejście wolne jest od ograniczeń związanych z zastosowaniem metod formalnych i dedykowanych dla nich środowisk. Badacz ma znacznie większą dowolność w zakresie definiowana struktury systemu, struktury węzłów, metody dostępu do medium komunikacyjnego oraz zadań realizowanych w systemie. Powstaje w ten sposób możliwość odwzorowania założonego poziomu szczegółowości pracy systemu i uwzględnienia jego istotnych elementów, które nie mieszczą się w dedykowanych dla metod formalnych środowiskach projektowych. Właściwości RSPS są charakteryzowane zbiorem różnego rodzaju parametrów przedstawionych m.in. w pracach [5] i [6]. Wśród tych parametrów można wyróżnić czas opóźnienia transmisji danych (o), który jest istotny, gdy system pracuje w czasie rzeczywistym i muszą być dotrzymane ograniczenia czasowe narzucone na zadania realiz[...]

Communication Structures and Rule Based Energy Management in AMI Systems DOI:10.12915/pe.2014.09.43

Czytaj za darmo! »

In the paper authors present basic Communication Structures and Energy Management System based on application of the rules database in Advanced Measurement Infrastructure (AMI). Some important issues concerning Automatic Meter Reading, AMI and micro Smart Grid Suystems, like rule based distributed data processing are outlined. Streszczenie. W artykule opisano podstawowe struktury komunikacyjne oraz system zarządzania energią wykorzystujący bazę reguł w zaawansowanych infrastrukturach systemów pomiarowych. Omówiono także szereg zagadnień związanych z automatycznym odczytem liczników energii elektrycznej oraz systemem mikro Smart Grid, jak na przykład przetwarzanie rozproszone bazujące na wykorzystaniu reguł. (Struktury komunikacyjne i zarządzanie energią bazujące na wykorzystaniu reguł w systemach AMI). Keywords: AMI, Energy Management, Communication Structures Słowa kluczowe: AMI, Zarządzanie energią, Struktury komunikacyjne doi:10.12915/pe.2014.09.43 Introduction The urgent need to increase energy efficiency requires the involvement of IT solutions to energy management both at the utilities and the consumers side. Even at the Micro grid level, according to the local state of the power sources and customer demands, in order to satisfy utility and customer requirements should be installed locally controllable loads [1,8]. According to EC directives and widely accepted ESMIG (European Smart Metering Interest Group) communication model, AMI (Advanced Metering Infrastructure) system should provide bi-directional and secure communications via standard interfaces and with the standard data format, between utility service providers and digital meters and twoway communication between meters and customers (Fig. 1) [2,5,6]. While the solution of a two-way communication between digital meters and service providers is now not too much problem, proposing a solution to meet the second requirement is not so obvious. The problem is not due to [...]

Load Shedding Analysis in Local Energy Management Systems DOI:10.15199/48.2017.01.68

Czytaj za darmo! »

In the paper load shedding time analysis in Buildings Energy Management Systems are presented. Influence of the communication system structures on the data exchange duration is analysed and its results for a few communication structures are presented. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizy czasowe operacji redukcji obciążenia w budynkowych systemach zarządzania energią. Przeanalizowano wpływ struktury systemów komunikacyjnych na czas trwania wymiany danych wraz z wynikami dla kilku przykładów struktur. (Analizy czasu zrzutu obciążenia w lokalnych systemach zarządzania energią) Keywords: BEMS - Buildings Energy Management Systems, EMC - Energy Management Controller. Słowa kluczowe: Budynkowe systemy zarządzania energią, Sterownik do zarządzania energią. Introduction Intelligent power systems called Smart Grid are recently intensively developed. Smart Grids integrates the activities of all parties involved in the generation, transmission, distribution and consumption of the electricity. In these systems, the provision of electricity in a safe, reliable and economical way together with the environment in mind is accompanied by the use of information and communication technologies [1, 2]. Power system built according to the concept of Smart Grid should meet a number of criteria. It should provide a means of access to the network for all its users, particularly those who use renewable energy sources and highly efficient local sources with low emissions. Also important is the flexibility, or the ability to meet the changing demands of customers. It is also important to provide suitable level of the security and supply quality. It is also expected that the Smart Grid will not be vulnerable to various types of threats and interferences, and will allow for innovations and should be efficient in energy management [1, 2]. To meet the aforementioned requirements it is necessary to adopt technical standards and protocols that provid[...]

Inteligentne podstacje elektroenergetyczne DOI:10.12915/pe.2014.11.13

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono architekturę komunikacyjną inteligentnych podstacji elektroenergetycznych bazującą na standardzie komunikacyjnym Ethernet oraz na obiektowym modelu reprezentacji danych. Zarysowano podstawy standardu IEC 61850 i przedstawiono podstawowe elementy tego standardu zapewniające interoperacyjność pomiędzy urządzeniami instalowanymi w podstacjach, pomiędzy podstacjami oraz podstacji z centrami nadzoru obszarowego i krajowego. Abstract. The article presents a communication architecture of an intelligent power substations based on Ethernet standard communication and object-oriented data model representation. The fundamentals of IEC 61850 standard are outlined and the basic elements of this standard to ensure interoperability between devices installed in substations, between substations and substations and zonal or national supervision centers are presented. (Intelligent Power Substations). Słowa kluczowe: Podstacje energetyczne, sieci komputerowe, IEC 61850. Keywords: Power substations, computer networks, IEC 61850. doi:10.12915/pe.2014.11.13 Wprowadzenie Rozwój sieci elektroenergetycznych (SE) w kierunku inteligentnych sieci SG (Smart Grid) o dwukierunkowym przepływie energii, sieci otwartych na mikrosieci i odnawialne źródła energii, sieci angażujących zaawansowane rozwiązania IT zapewniające interoperacyjność poszczególnych elementów tworzących współczesną SE, wymaga również wprowadzenia istotnych modyfikacji na poziomie pomiarowo - sterującym (automatyki) podstacji elektroenergetycznych (PE) [1]. Automatyki PE wymagają interakcji z urządzeniami (np. zabezpieczeniami, przekładnikami) pracującymi w różnych polach PE. W przypadku klasycznej realizacji PE wymagane jest wprowadzenie tzw. okrężnych obwodów sygnalizacyjnych lub pomiarowych, co znacznie zwiększa złożoność PE, jej koszty inwestycji i eksploatacji oraz podatność całego układu na potencjalne uszkodzenia. Obniżenie kosztów oraz zwiększenie niezawodności [...]

 Strona 1