Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDRA LEWANDOWSKA"

Selektywna zbiórka papieru i tektury w Polsce DOI:10.15199/54.2015.10.1


  Podstawowym elementem w dobrze zaprojektowanym systemie gospodarki odpadami komunalnymi jest segregacja odpadów, w tym papieru i tektury. Celem pracy jest zatem analiza i ocena ilości zebranego selektywnie papieru i tektury w Polsce w latach 2004-2013 oraz ukazanie jej zróżnicowania w ujęciu regionalnym (według województw). Badanie wykazało m.in., że ilość zebranego papieru i tektury w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce systematycznie wzrasta, większość selektywnie zebranego papieru i tektury pochodzi z gospodarstw domowych oraz istnieje duże zróżnicowanie regionalne w poziomie recyklingu odpadów celulozowych. Słowa kluczowe: papier, tektura, selektywna zbiórka odpadów, odpady komunalne, gospodarka odpadami, województwo The basic element in a well-designed system of municipal waste management is waste segregation, incl. paper and board. The paper presents the analysis and evaluation of the amount of separately collected paper and board in Poland in 2004-2013 and also indicates a significant diversity in the spatial distribution. The study showed, inter alia, that the amount of paper and board collected in the last decade in Poland systematically grew, most of separately collected paper and board came from households and there were large regional differences in the level of recycling of cellulosic waste. Keywords: paper, board, selective waste collection, municipal solid waste, waste management, voivodship Wprowadzenie Recykling papieru i tektury we współczesnym świecie jest niezwykle ważny z uwagi na możliwości obniżenia zużycia masy celulozowej, energii do 40% i wody do 60% (1). Dodatkowo podkreśla się również, że dzięki wspomnianemu procesowi można obniżyć emisję zanieczyszczeń do powietrza i wody (2). W tym celu ważnym ogniwem recyklingu jest selektywna zbiórka odpadów. W Polsce regulacje związane z gospodarką odpadami zawarte są w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. Według tej ustawy gospodarowanie odpadami to "zbier[...]

 Strona 1