Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Jacek CHĘCIŃSKI"

Możliwości modyfikacji samochodowej przetwornicy impulsowej 42 V/14 V

Czytaj za darmo! »

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia w ośrodkach badawczych przemysłu samochodowego rozpoczęto prace związane ze zwiększeniem napięcia w instalacji elektrycznej samochodów. Potrzeba taka wynika z ciągłego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w samochodach wskutek coraz szerszego wprowadzania do nich układów sterowania elektronicznego i związanych z nimi elektrycznych ele[...]

Mikrokontroler w roli sterownika PWM przetwornicy impulsowej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rezultaty modyfikacji sterownika PWM przetwornicy impulsowej typu STSI. Bardzo niskie ceny i duże możliwości produkowanych współcześnie mikrokontrolerów zachęcają do ich wykorzystania w urządzeniach, w których dotychczas używano tylko specjalistyczne układy. Mikrokontroler, zastosowany między innymi w roli sterownika PWM przetwornicy impulsowej, pozwala także na uzyskanie nowych i bardzo przydatnych funkcji. Abstract. In this paper some results of a modification of the PWM controller for a switched-mode buck converter are presented. Very low prices and high capabilities of modern microcontrollers encourage to use them in devices in which application specific circuits have been used up to now. A microcontroller used as a PWM controller in a switched-mode converter makes it possible to implement some new and very useful functions. (A microcontroller-based PWM controller for a switched-mode converter). Słowa kluczowe: przetwornica impulsowa STSI, sterownik PWM, mikrokontroler AVR Keywords: switched-mode converter, buck converter, PWM controller, AVR microcontroller Wstęp Układy zasilaczy impulsowych są chyba ostatnimi masowo produkowanymi urządzeniami elektronicznymi, które nie są seryjnie wyposażone w układy mikrokontrolerów. Postęp techniczny w układach przetwarzających energię elektryczną nie jest może tak spektakularny jak w pozostałych gałęziach elektroniki (np. w elektronice cyfrowej). Przede wszystkim odbywa się on w kategorii doskonalenia poszczególnych elementów składowych zasilaczy impulsowych. Jedna z najbardziej istotnych zmian, to zastąpienie tranzystorów bipolarnych, znacznie wygodniejszymi w użyciu i charakteryzującymi się dużo lepszymi parametrami elektrycznymi, tranzystorami unipolarnymi (tzw. D-MOS i V-MOS). Warto zwrócić uwagę na to, że rozwiązania blokowe układów elektroniki mocy tworzone są w oparciu o idee znane od dziesięcioleci. Przetwarzanie energii elektrycznej związane jest ze zjaw[...]

Lampa oświetlenia awaryjnego LED sterowana mikrokontrolerem


  Współczesne technologie umożliwiają wytworzenie nowoczesnych elementów elektronicznych o znacznie doskonalszych parametrach w stosunku do starszych odpowiedników (np. diody LED, tranzystory MOSFET, mikrokontrolery). Zachęca to do modyfikacji lub wręcz całkowitego przeprojektowania urządzeń obecnych od dawna na rynku. W artykule opisano możliwe modyfikacje stosowanych powszechnie autonomicznych lamp oświetlenia awaryjnego. Konieczność stosowania systemów oświetlenia awaryjnego wynika z zapisów prawnych odnoszących się do obiektów użyteczności publicznej. Obiekty te, na wypadek awarii lub przerwy w dostawie prądu, muszą być wyposażone w instalacje zapewniające określony poziom oświetlenia pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. W takim przypadku źródłem energii elektrycznej jest zwykle bateria akumulatorów lub agregat prądotwórczy. To ostatnie rozwiązanie, ze względu na trudniejsze warunki adaptacyjne (np. wymagane jest specjalne pomieszczenie z odpowiednią wentylacją), jest rzadziej stosowane i to głównie w przypadkach zapotrzebowania na bardziej długotrwały i zwiększony poziom mocy (obiekty wojskowe, szpitale). Systemy oświetlenia awaryjnego wyposażone w baterię akumulatorów można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to układy z baterią centralną zasilającą przetwornicę DC/AC, której wyjście jest podłączone do instalacji zasilającej wyznaczone lampy oświetlenia awaryjnego, których klosze oznaczone są żółtym paskiem. Drugą grupę stanowi wiele niezależnych lamp wyposażonych we własne autonomiczne układy akumulator - przetwornica, specjalnie dostosowanych do elementu stanowiącego źródło światła (np. do określonego typu lampy fluorescencyjnej). Ostatnie rozwiązanie jest stosowane najczęściej. Zwykle decydują o tym mniejsze nakłady inwestycyjne, ponieważ tego typu lampy rzadko wymagają zasadniczej modyfikacji instalacji elektrycznej budynku. Oprawy oświetlenia awaryjnego projektowane są dla dwóch trybów pracy. Pierwszy to tryb działania [...]

Sterowane sygnałem PWM lampy LED jako źródło zakłóceń układów podczerwieni


  Coraz więcej współcześnie budowanych obiektów użyteczności publicznej (kina, hale sportowe, hotele, biurowce) wyposażonych jest w instalację oświetleniową wykorzystującą diody LED. Bardzo często jest to już tzw. oświetlenie główne. Przemawia za tym wiele zalet lamp LED - przede wszystkim wysoka skuteczność świetlna (ponad 100 lm/W), wysoka niezawodność (diody nie przepalają się gwałtownie jak inne źródła światła, tylko stopniowo obniżają swoją emisję) oraz duże możliwości sterowania natężeniem oświetlenia np. poprzez wysokosprawne układy z modulacją PWM. Obecnie wysiłki producentów diod świecących skupiają się już nie tylko na uzyskaniu coraz wyższej skuteczności świetlnej, lecz w równym stopniu starania te dotyczą też zapewnienia "wysokiej jakości" światła białego. Diody LED stosowane w oświetleniu powinny emitować światło białe o widmie ciągłym i możliwie wysokim współczynniku oddawania barw (Ra). Budowa fizyczna takiej diody przedstawia się następująco: kryształ półprzewodnika emitujący monochromatyczne światło niebieskie (o długości fali ok. 450 nm) zatopiony jest w warstwie luminoforu, który pobudzany światłem niebieskim emituje światło żółtopomarańczowe o szerokim widmie. Odpowiedni skład chemiczny luminoforu oraz proporcje światła niebieskiego częściowo przenikającego przez luminofor i żółtopomarańczowego emitowanego przez luminofor, pozwalają uzyskać światło białe tzw. zimne, neutralne lub ciepłe. Wykorzystane do oświetlenia pomieszczeń diody LED generują zwykle światło białe neutralne, odpowiadające temperaturze barwowej od 4000 do 5500K lub światło białe ciepłe (2700…4000K) [1]. Tego typu instalacja oświetleniowa sterowana jest najczęściej poprzez automatykę budynku, np. inteligentne systemy sterowania typu KNX/EIB lub DALI, która umożliwia liniową regulację natężenia światła w zakresie 0-100%. Zastosowane w roli ściemniaczy układy mocy PWM umożliwiają płynną regulację poziomu oświetlania, zachowując równocze[...]

Przetwornice impulsowe DC/DC 42 V/14 V do dwunapięciowych samochodowych instalacji elektrycznych

Czytaj za darmo! »

Przetwornica DC/DC 42 V/14 V jest istotnym elementem dwunapięciowych instalacji elektrycznych w samochodach. Pierwsza część artykułu opisuje wymagania stawiane takiej przetwornicy i prace autorów nad skonstruowaniem przetwornicy równoległej. W drugiej części zawarto przegląd literatury dotyczącej problematyki tych przetwornic, w którym w szczególności przedstawiono przetwornice z przeplotem i przetwornice bezindukcyjne oraz zasygnalizowano sposoby optymalizacji przetwornic, zwłaszcza pod kątem ich sprawności i objętości. Abstract. A DC/DC 42 V/14 V converter is a vital part of dual voltage electrical systems in cars. The first part of the article presents requirements for such a converter and the authors’ work on the design of a parallel converter. The second part includes an overview of literature tackling problems that relate to such converters. In particular interleaved and inductorless converters are presented as well as ways of optimizing the converters from the point of view of their efficiency and volume are discussed. (Switched-mode DC/DC 42V/14V converters for automotive dual voltage electrical systems). Słowa kluczowe: systemy 42 V/ 14 V, przetwornica DC/DC, praca równoległa, przetwornica z przeplotem, przetwornica bezindukcyjna Keywords: 42 V/14 V systems, DC/DC converter, parallel operation, interleaved converter, inductorless converter Wprowadzenie W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia do samochodów zaczęto na szeroką skalę wprowadzać elektroniczne cyfrowe układy sterowania. Początkowo wymuszone to zostało poprzez zaostrzanie wymagań odnośnie do dopuszczalnej zawartości szkodliwych substancji w spalinach do tak niskiego poziomu, którego osiągnięcie nie było możliwe poprzez mechaniczną modyfikację gaźnikowych układów zasilania. Jednocześnie na rynku pojawiły się pierwsze mikroprocesory, które wprowadzenie cyfrowych układów sterowania pracą silnika spalinowego znacznie ułatwiły. Wkrótce systemy mikroprocesoro[...]

Możliwości redukcji zaburzeń radioelektrycznych emitowanych przez instalacje oświetleniowe LED DOI:10.15199/ELE-2014-140


  Oświetlenie diodowe to stosunkowo młoda dziedzina techniki. Firmy zakorzenione od wielu lat na rynku elektronicznym oferują bogatą gamę produktów dedykowanych do takich zastosowań. Produkty te mają zwykle specyficzne oznakowanie sugerujące, że zostały specjalnie opracowane, lub co najmniej zoptymalizowane pod kątem zastosowania w instalacjach oświetleniowych LED. Przede wszystkim będą to przetwornice AC(DC/DC) oraz dimmery (regulatory PWM natężenia oświetlenia). Często jednak okazuje się, że są to klasyczne układy, których działanie w żaden sposób nie było modyfikowane, a dodatkowe oznakowanie może mieć znaczenie tylko marketingowe. Niechlubnym przykładem takiego postępowania jest oferowanie regulatorów PWM use for LED pracujących jednak na zbyt niskiej częstotliwości komutacji (np. zaprojektowanych dla oświetlenia żarówkowego). Na rysunku 1 zamieszczono schemat testowej instalacji oświetleniowej LED. Instalacja zbudowana jest z zasilacza, tj. przetwornicy przepustowej AC/(DC/DC) pracującej na częstotliwości przetwarzania ok. 65 kHz bez układu PFC w obwodzie wejściowym, dimmera (regulatora PWM sterującego natężeniem światła) oraz modułów LED (płaszczyzny złożonej z powielonej linii listew LED). Pomiaru wielkości emitowanych zaburzeń radioelektrycznych dokonano za pomocą analizatora widma o zakresie do 1 GHz pełniącego rolę woltomierza selektywnego z RBW = 20 kHz. W roli anteny odbiorczej wykorzystano zestaw sond mierzących składową magnetyczną lub elektryczną pola elektromagnetycznego, oraz cewki powietrzne o średnicach 10 cm i 1 m (10 zwojów DNE 1 mm). Zestaw sond pomiarowych umożliwił wykonanie nie tylko samego pomiaru, ale również określenie źródła dominującej emisji (sondy typu near field probe set oraz cewka o średnicy 10 cm). Cewka powietrzna o średnicy 1 m używana była do zmierzenia wypadkowego poziomu zaburzeń emitowanych przez wszystkie komponenty instalacji. W zakresie mierzonych częstotliwości ten rodzaj anteny ok[...]

Wpływ metody sterowania na stabilność parametrów chromatycznych diod LED DOI:10.15199/48.2015.09.05

Czytaj za darmo! »

Główne zalety półprzewodnikowych źródeł światła to wysoka skuteczność świetlna oraz możliwość regulacji strumienia w bardzo szerokim zakresie. Jakość uzyskanego tą drogą oświetlenia w wielu przypadkach była zauważalnie gorsza od klasycznych rozwiązań wykorzystujących lampy fluorescencyjne czy zwykłe żarówki. Postęp technologiczny umożliwił produkcję diod LED emitujących według zapewnień producentów: "energooszczędne światło przyjazne dla oczu". Wielkość wskaźnika CRI najlepszych diod LED przekracza 90. Warto jednak zauważyć, że wysokie wartości współczynnika CRI i stabilności temperatury barwowej, deklarowane są w określonych warunkach pomiarowych. Rzeczywiste warunki eksploatacji mogą znacznie odbiegać od referencyjnych i tym samym wpływać na pogorszenie istotnych parametrów światła diod LED. W pracy zbadano i przedstawiono wyniki wpływu sposobu regulacji natężenia oświetlenia (regulacja prądu IF lub modulacja PWM) na parametry chromatyczne diod LED wykorzystywanych w technice oświetleniowej. Abstract. Main advantages of semiconductor light sources are high luminous efficacy and possibility of controlling the luminous flux over a very wide range. However, the quality of such lighting, in many cases, was noticeably poorer than that offered by classical solutions making use of fluorescent or incandescent lamps. Technological advances have made possible production of LEDs that emit light, which is, according to their manufacturers, energy saving and eyes-friendly. For the best LEDs the Colour Rendering Index (CRI) exceeds 90. Nevertheless, it is worth mentioning that high values of CRI and colour temperature stability are only obtained under predetermined measurement conditions. Real operating conditions may considerably differ from the reference ones and, therefore, cause deterioration of the most important parameters of LED lighting. In our work we have examined and described how the method of dimming, i.e. light intensity control (variation [...]

Lampa LED o regulowanej temperaturze barwowej DOI:10.15199/48.2016.09.13

Czytaj za darmo! »

Zastosowanie lamp o regulowanej temperaturze barwowej jest bardzo szerokie. Coraz częściej stosuje się je w instalacjach oświetlenia ogólnego (np. hotele, biura, centra handlowe), ale także wykorzystywane są do badań naukowych i w defektoskopii. Istotnym obszarem zastosowań jest medycyna. Odpowiednio dobrana temperatura barwowa lampy umożliwia łatwe zobrazowanie uszkodzonych lub patologicznych tkanek, tym samym ułatwiając pracę lekarzy (np. chirurgów podczas operacji, gdzie światło o odpowiedniej temperaturze barwowej lepiej kontrastuje pole operacyjne). W komunikacie opisano nowoczesne sposoby budowy takich lamp wykorzystujące technologię SSL. Przedstawiono i omówiono wyniki badań trzech konfiguracji lampy z regulacją temperatury barwowej, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności otrzymanych parametrów chromatycznych z tzw. krzywą Plancka zobrazowaną na płaszczyźnie barw CIE1931. Abstract. Lamps with color temperature control have a wide area of application. They are used more and more often not only in general purpose lighting installations (e.g. hotels, offices, shopping centres), but also in research facilities and for fault detection. Medical applications are very important as well. A properly chosen color temperature of the lamp ensures easy imaging of damaged or pathological tissues, facilitating decisions made by doctors (e.g. light with a suitable color temperature ensures better contrast in the operational field for surgeons). This report shortly describes modern methods of designing such lamps with the use of the SSL technology (Solid State Lighting). Then experimental results for three configurations of a lamp with color temperature control are presented, with a particular attention paid to the conformity of the obtained chromatic parameters with the Planckian locus on the CIE1931 chromaticity diagram. (LED lamp with color temperature control). Słowa kluczowe: LED, SSL, wskaźnik CRI, wskaźnik Ra, wskaźnik CQS, temperatura barwowa, [...]

Badanie możliwości transmisji danych poprzez instalacje oświetleniowe LED DOI:10.15199/48.2017.08.14

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach intensywnie zachodzi proces zastępowania mało wydajnych, tradycyjnych źródeł światła w postaci lamp żarowych, jak również bardziej wydajnych lamp fluorescencyjnych, źródłami światła opartymi na wykorzystaniu diod LED. Podstawowymi zaletami półprzewodnikowych źródeł światła są wysoka wydajność świetlna, obecnie przekraczająca 150 lm/W, oraz trwałość sięgająca nawet 50 tysięcy godzin. Przy użyciu lamp LED łatwa jest ciągła regulacja natężenia oświetlenia, która jest realizowana poprzez zmianę natężenia prądu stałego płynącego przez diody LED lub zasilanie ich przebiegiem prostokątnym o modulowanej szerokości impulsów (modulacja PWM). Lampy LED, w odróżnieniu od wcześniej wymienionych źródeł światła, charakteryzują się również zdolnością do bardzo szybkiej zmiany intensywności świecenia. Ta unikalna cecha spowodowała, że już na początku ubiegłej dekady rozpoczęto badania nad wykorzystaniem lamp LED do transmisji danych z dużą szybkością [1]. Komunikacja za pośrednictwem oświetlenia LED określana jest skrótem VLC (ang. Visible Light Communication). W roku 2011 opracowano normę IEEE 802.15.7, która zawiera zalecenia dotyczące warstwy łącza i warstwy fizycznej [2] dla transmisji danych z szybkością do 96 Mb/s. Norma ta omawia sposoby modulacji strumienia światła przy zachowaniu możliwości regulacji natężenia oświetlenia w sposób eliminujący efekt migotania. Rozpatrywane są trzy sposoby modulacji: OOK (On Off Keying), VPPM (Variable Pulse Position Modulation) i CSK (Colour Shift Keying). Praktyczne realizacje sterowników przeznaczonych do zasilania lamp LED wykorzystywanych do transmisji danych opierają się zazwyczaj na typowych strukturach przetwornic impulsowych, które realizują funkcję źródła prądowego, dołączanego za pomocą dodatkowego przełącznika elektronicznego do łańcucha diod LED [3, 4, 5]. Przełącznik ten sterowany jest w sposób zapewniający uzyskanie wybranego rodzaju modulacji natężenia oświetlen[...]

Stabilność strumienia światła lamp LED zasilanych z sieci 230VAC DOI:10.15199/48.2018.08.02

Czytaj za darmo! »

Oświetlenie oparte na wykorzystaniu diod LED szybko wypiera tradycyjne sposoby oświetlenia przy użyciu żarówek z włóknem wolframowym lub lamp fluorescencyjnych. Główne zalety lamp LED to duża wydajność świetlna, sięgająca stu kilkudziesięciu lm/W, żywotność dochodząca do 50 tys. godzin oraz łatwość zmiany zarówno barwy jak i natężenia oświetlenia. W przeciwieństwie do tradycyjnych żarówek zasilanie lamp LED jest jednak znacznie bardziej skomplikowane, zwłaszcza z sieci prądu przemiennego. Przede wszystkim pojedyncza dioda LED przewodzi prąd tylko w jednym kierunku przy napięciu wynoszącym kilka woltów. Duża stromość charakterystyki prądowo-napięciowej diody LED pociąga za sobą konieczność wymuszania prądu płynącego przez diodę, a nie napięcia na jej zaciskach. Przy zasilaniu napięciowym niewielkie zmiany napięcia skutkowałyby dużymi zmianami płynącego przez nią prądu, a tym samym również wytwarzanego przez nią strumienia świetlnego. Zmiany prądu mogłyby też powodować zauważalne zmiany parametrów chromatycznych diody. Niekorzystną własnością diod LED w odniesieniu do ich zastosowań w technice oświetleniowej jest ich bardzo mała bezwładność; przerwanie przepływu prądu przez diodę powoduje praktycznie natychmiastowy zanik jej świecenia, co w przypadku zasilania diod wyprostowanym przebiegiem sieciowym o częstotliwości 50Hz będzie skutkować wyraźnym migotaniem. Zjawisko to jest praktycznie niezauważalne w przypadku tradycyjnych żarówek, w których światło jest wytwarzane na zasadzie zjawisk cieplnych we włóknie żarówki nagrzewanej przez przepływający prąd. Układy zasilania lamp Led Lampy LED z natury przewidziane są do zasilania z sieci napięcia przemiennego o napięciu 230V i częstotliwości 50Hz. Będą one zatem wymagać zastosowania układów zasilających o parametrach spełniających zasygnalizowane powyżej wymagania. Ze względu na niskie napięcie przewodzenia pojedynczej diody LED są one zazwyczaj łączone szeregowo w łańcuchy [...]

 Strona 1  Następna strona »