Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Michał MROZOWSKI"

Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej


  Rys historyczny Historia Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej jest nierozłącznie związana z historią naszego Wydziału. Katedra Fal Ultrakrótkich, bo to od niej się zaczęło, powstała już w roku 1957. Jej pierwszy kierownik, doc. Leon Drozdowicz, doskonale zdawał sobie sprawę ze znaczenia techniki wysokich częstotliwości. W owym czasie w Polsce i na świecie intensywnie rozwijały się radary i do ich konstrukcji niezbędne było opanowanie podstaw teoretycznych oraz metod konstrukcji, wytwarzania i pomiarów układów mikrofalowych. Kolejnym wielce zasłużonym kierownikiem Katedry był docent (a później profesor) Krzysztof Grabowski, który objął jej kierownictwo w roku 1967. Istotnym etapem rozwoju powstałego zespołu było przekształcenie w 1969 r. Katedry w Zakład Techniki Mikrofalowej. Był on pierwotnie włączony do Instytutu Technologii Elektronicznej, zaś po roku przeniesiony do Instytutu Telekomunikacji. Lata siedemdziesiąte można określić jako złote lata Zakładu, który zatrudniał wówczas nawet do 40 osób. W tym czasie wypromowano w nim wielu doktorów, którzy przez kolejne lata tworzyli trzon naukowy obecnej Katedry. Sam zaś Zakład, w toku kolejnych reorganizacji, w latach dziewięćdziesiątych przekształcił się najpierw w Katedrę Techniki Mikrofalowej i Telekomunikacji Optycznej, by ostatecznie przyjąć aktualną nazwę Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej. W tych latach Katedrą kierowali również uczniowie prof. Grabowskiego: prof. Jerzy Mazur i doc. Marek Kitliński. Okres przemian był , tak jak w przypadku całego szkolnictwa wyższego, szczególnie trudny. Wynikało to ze specyfiki tematyki badawczej. Wielu młodych naukowców opuściło mury uczelni, często znajdując zatrudnienie w ośrodkach zagranicznych. W efekcie obecnie Katedra nie jest tak liczna, jak w latach osiemdziesiątych, lecz jej potencjał naukowy jest w dalszym ciągu znaczący i dobrze znany w kraju i za granicą. Stanowi[...]

Akceleracja metody elementów skończonych przy użyciu procesora graficznego DOI:10.15199/48.2016.09.03

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia rezultaty akceleracji obliczeń metody elementów skończonych z użyciem procesora graficznego. Dzięki zastosowaniu masowo zrównoleglonych obliczeń na procesorze graficznym dwóch najbardziej kosztownych obliczeniowo etapów generacji macierzy współczynników i rozwiązywania układu równań przy użyciu metody gradientów sprzężonych z wielopoziomowym prekondycjonerem o schemacie V udało się pięciokrotnie skrócić czas symulacji metody elementów skończonych. Abstract. This paper presents the results of the acceleration of computations involved in the finite element method obtained with graphics processors. A 5-fold acceleration was achieved thanks to the massive parallelization of two most time-consuming steps of the finite element method, namely matrix generation and the solution of sparse system of linear equations with the conjugate gradient method and a V-cycle multilevel preconditioner. (Acceleration of the Finite Element Method with GPU). Słowa kluczowe: procesor graficzny, metoda elementów skończonych, wielopoziomowy operator ściskający, iteracyjne metody rozwiązywania układów równań. Keywords: GPU, FEM, multilevel preconditioner, iterative methods. Wprowadzenie Metoda elementów skończonych (MES) w dziedzinie częstotliwości stanowi wydajne i uniwersalne narzędzie analizy układów mikrofalowych [1, 2]. MES należy do grupy metod siatkowych, w których rozważa się różniczkową postać problemu brzegowego, zdefiniowanego w pewnym skończonym obszarze nazywanym dziedziną obliczeniową, który dzieli się na małe fragmenty poprzez wykorzystanie dedykowanych generatorów siatki. Jakość i gęstość siatki wpływa na dokładność samej symulacji. Wysoką dokładność numerycznego badanego zagadnienia elektrodynamiki obliczeniowej (ang. Computational electromagnetics, CEM) osiąga się poprzez zastosowanie siatki elementów skończonych o dużej gęstości (tzw. hrefinement) co skutkuje zwiększeniem rozmiaru macierzy opisujących dane zagadnienie CE[...]

Optymalizacja numeryczna układów pasywnych b.w.cz. z wykorzystaniem MES DOI:10.15199/48.2016.09.08

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiony został zestaw technik numerycznych umożliwiających efektywną optymalizację numeryczną układów pasywnych b.w.cz. z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Techniki te obejmują metody redukcji rzędu modelu, wyznaczania czułości odpowiedzi układu na zaburzenia zmiennych projektowych oraz algorytmy deformacji siatki. Odpowiednie połączenie powyższych technik numerycznych pozwala na stworzenie efektywnego narzędzia wspomagającego projektowanie układów pasywnych w.cz. Abstract. In this paper a set of numerical techniques for efficient numerical optimization of high frequency passive devices with 3D finite element method is shown. Presented numerical techniques involve model order reduction methods, fast sensitivity analysis techniques and mesh deformation methods. It is proved that careful integration of those techniques allows one to create an efficient platform for design-by-optimization of passive high frequency components. (Numerical optimization of passive, high frequency devices with 3D FEM). Słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, układy wysokiej częstotliwości, układy pasywne, techniki optymalizacyjne, CAD. Keywords: finite element method, high frequency circuits, passive devices, optimization techniques, CAD. Wprowadzenie Projektowanie układów pasywnych wysokiej częstotliwości używanych w nowoczesnych systemach bezprzewodowych coraz częściej wymaga stosowania kosztownych numerycznie symulacji pełnofalowych, w których wielokrotnie rozwiązuje się równania Maxwella, dla różnych warunków brzegowych. Związane jest to z dużą złożonością ww. układów wynikającą z potrzeby ich miniaturyzacji, a także rosnących wymagań co do ich specyfikacji elektrycznej. Przykładem mogą być układy filtrujące w.cz. - kolejne generacje systemów wymagają zwiększenia ich selektywności, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego kształtu charakterystyki opóźnienia grupowego oraz zapewnieniu niewielkich rozmiarów. Jedną z n[...]

 Strona 1