Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ARKADIUSZ GONTARCZYK"

BADANIE PROCESU KRYSTALIZACJI STOPU AlSi9Cu3(Fe) METODĄ ANALIZY TERMICZNEJ ATD DOI:10.15199/67.2016.5.2


  Analiza termiczna znajduje szerokie zastosowanie m.in. do oceny przebiegu procesu krystalizacji stopów i prognozowania ich właściwości użytkowych. Szczególnie dotyczy to metody ATD, której możliwości interpretacyjne reakcji cieplnych są szerokie i dotyczą m.in. wyznaczenia ciepła przemian fazowych, oceny efektów procesu modyfikacji oraz obecności w stopie różnych zanieczyszczeń, które zwiększają zakres krzepnięcia stopu. W pracy przedstawiono wyniki badań krzepnięcia siluminu AlSi9Cu3 (Fe) metodą analizy termicznej ATD. Wyznaczono charakterystyczne temperatury krystalizacji (Tliq., TE, TE (Me), Tsol.) stopu bazowego i po modyfikowaniu zaprawą AlSr10 oraz przedstawiono przykłady mikrostruktury badanego stopu. Warunki przepływu ciepła w przyjętym układzie wpływają na postać struktury, m.in. na wielkość ziarna osnowy oraz stopień rozdrobnienia składników strukturalnych (eutektyki), co ma duże znaczenie w kształtowaniu właściwości użytkowych i jakości odlewów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy Al-Si, analiza termiczna, krystalizacja, modyfikacja THE STUDY OF CRYSTALLIZATION PROCESS OF AlSi9Cu3(Fe) ALLOY USING ATD THERMAL ANALYSIS The thermal analysis has wide application, for example in evaluation of the crystallization process of the alloys, and forecasting their use properties. It is especially applicable for ATD method, which interpretation abilities of the heat reactions are wide and applicable for defining the phase transition’s heat, evaluation of modification process occurrence and presence of contaminants in the alloy, which extends the crystallization scope of the alloy. In the paper the result of the AlSi9Cu3 (Fe) silumin solidifying study with the thermo analysis ATD has been shown. The characteristic crystallization temperatures has been defined (Tliq., TE, TE (Me), Tsol.) for the base alloy, and after modification with AlSr10 mortar, also the examples of microstructure of the tested al[...]

APPLICATION OF SELECTED LEAN MANUFACTURING METHODS FOR DEFICIT IDENTIFICATION IN COMBUSTION ENGINE PISTON CASTS DOI:10.15199/67.2016.6.4


  The article presents the selected Lean Manufacturing (LM) methods the application of which contributed to identification of casting deficits in the production process of engine pistons. Improvement of the quality of production process of piston casts made of alloy EN AC-AlSi12CuNiMg (EN AC-48000) will lower costs, increase scrap participation and, especially, will positively influence the image of a selected casting enterprise. During the production process, each stage is loaded with many factors influencing the final product quality, for this reason, it can be stated that in order to implement the LM principles in the enterprise, a few techniques included in this concept must be applied [1, 2, 3]. The basis of LM system are, e.g.: 5S method, Just in Time, Kanban, Kaizen, TQM, 5 Why [4]. Due to the nature of piston production (combination of manual and automatic actions), the human factor and machine park failure frequency also is the problem of the multi-stage process, which results in the fact that indicating a universal model of application of Lean concept is very difficult. Keywords: Lean Manufacturing, production process quality, piston casting deficits ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO IDENTYFIKACJI WAD W ODLEWACH TŁOKÓW SILNIKÓW SPALINOWYCH W artykule przedstawiono wybrane metody Lean Manufacturing (LM), których stosowanie przyczyni się do identyfikacji wad odlewniczych w procesie produkcyjnym tłoków silnikowych. Poprawa jakości procesu produkcyjnego odlewów tłoków ze stopu EN AC-AlSi12CuNiMg (EN AC-48000) obniży koszty, zmniejszy udział wybraków, a zwłaszcza wpłynie pozytywnie na wizerunek wybranego przedsiębiorstwa odlewniczego. Podczas procesu produkcyjnego każdy etap jest obarczony wieloma czynnikami wpływającymi na jakość produktu końcowego. Chcąc sprawdzić, czy w przedsiębiorstwie wdrożono zasady LM, trzeba w organizacji procesu produkcyjnego odnaleźć kilka technik wchodzących w skład tej koncepcji [1, 2, 3]. P[...]

 Strona 1