Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Anna Witkowska"

Czym dla TFP sp. z o. o. jest dbałość o środowisko naturalne?


  Firma TFP Sp. z o. o. przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego i jest zarządzana zgodnie z wymaganiami systemu zapewnienia jakości ISO 9001 oraz systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001. System ISO 14001 nakłada na firmę obowiązek spełniania wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska, czyli m.in. zobowiązuje do nieustannego śledzenia zmian dokonujących się w stosownych ustawach i dyrektywach oraz dostosowywania do nich działalności przedsiębiorstwa. Powstały procedury i instrukcje, które określają również szczegółowo kontrolę i działania proekologiczne na terenie TFP, np. gospodarkę odpadami (zobowiązuje firmę do wystawiania kart przekazania odpadów, przygotowywania kart ewidencji odpadów, półrocznych zestawień nt. ich ilości dla marszałka województwa itd.). Raz do roku w firmie odbywają się audyty kontrolne, przeprowadzane przez instytucję certyfikującą, oraz audyty wewnętrzne. Aspekt środowiskowy w codziennej działalności firmy Jakość i ekologia należą do priorytetów działalności spółki, są więc monitorowane na każdym etapie - od projektowania do produkcji wyrobu finalnego. Kładziemy duży nacisk na zmniejszanie ilości surowca niezbędnego do wykonania wyrobu gotowego, proponując klientom odpowiednią konstrukcję opakowania. Duże znaczenie ma również zmniejszenie gramatury samego surowca użytego do produkcji tektury falistej. Powodem takiego działania jest troska o środowisko, wynikająca ze zmniejszeni[...]

Opakowania do kontaktu z żywnością DOI:


  Współczesne opakowania są integralną częścią kupowanego produktu. Jednocześnie pełnią kilka funkcji, z których najważniejsze można zawrzeć w trzech punktach: - funkcja użytkowa, - funkcja marketingowa, - funkcja ochronna. Funkcja użytkowa ma na celu przede wszystkim stworzenie kształtu i konstrukcji opakowania, będącego w pewnym sensie formą doskonałą, gwarantującą łatwość otwierania opakowania, przenoszenia, umieszczania na półce sklepowej i prezentowania produktu. Opakowania do kontaktu z żywnością Food contact packaging ROMAN IMBIEROWICZ, ANNA WITKOWSKA W artykule poruszono problem opakowań z tektury litej i falistej do kontaktu z żywnością. Wskazano potencjalne źródła zagrożeń dla producentów opakowań oraz przykłady przepisów regulujących kwestię migracji związków chemicznych z opakowań do produktu. The following article describes the problem related to food contact packaging from solid and corrugated cardboard. The article identifies potential sources of threats for packaging producers and present[...]

Wpływ parametrów mielenia wysokoenergetycznego na właściwości proszków kompozytowych aluminiowo-ceramicznych DOI:10.15199/28.2015.4.3


  Fine-grained composites based on an aluminum matrix or its alloys, reinforced with submicron ceramic particles obtained by the powder metallurgy method are an alternative to the composites obtained by casting method and they can provide the submicrometer scale of reinforcement distribution. The aim of this study was to determine the impact of the milling parameters in a planetary mill on the formation and properties of the composite powder consisting of silumin, silicon nitride and glassy carbon. The analyzed parameters of milling are: the time of milling, the rotational speed, the diameter of the grinding media, the jar lining material and the diameter of the grinding bowl. Research methods enabling to determine the particle size distribution of the composite powder, the specific surface area, oxygen content in both, the metallic and silicon nitride powder, as well as phase composition changes induced by high-energy milling, were applied. The obtained results revealed a varying impact of milling parameters on the refining effect and on the properties of particulate material. High energy milling of the multi-component composite powder induced chemical reactions between the powder particles of various chemical composition and agglomeration of fine particles, with various intensity depending on the analyzed grinding parameters. Analogous milling of the sole silumin powder without ceramic reinforcement gave different results. Key words: MMCs (metal matrix composites), AMC (aluminum metal composites), mechanochemical processing, AL (AK12)-Si3N4 composites. Drobnoziarniste kompozyty na osnowie aluminium i jego stopów wzmacniane cząstkami ceramicznymi, stanowiące alternatywę dla kompozytów otrzymywanych metodami odlewniczymi, charakteryzuje submikroskopowy stopień rozdrobnienia i wysoka reaktywność. Celem prezentowanych badań było określenie wpływu parametrów mielenia w młynie planetarnym na powstawanie i właściwości proszku kompozytowego składająceg[...]

 Strona 1