Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Robert Bucoń"

Planowanie wydatków na utrzymanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych DOI:10.15199/33.2016.06.49


  Utrzymanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych jest złożonymi wieloetapowym zagadnieniem, które obejmuje wielokryterialną ocenę stanu budynku, wariantowanie napraw oraz optymalizację wyboru działań remontowych. Przedstawione w artykule badania odnoszą się do planowania wydatków na utrzymanie budynków mieszkalnych. Opracowany model matematyczny pozwala określić koszt i zakres działań naprawczychwcelu osiągnięcia zakładanego stanu eksploatacyjnego budynku.Aby rozwiązać poszczególne zadania modelu, zastosowano metody wielokryterialnego wspomagania decyzji oraz programowania liniowego. Słowa kluczowe: wymagania eksploatacyjne, ocena budynku, naprawa, remont.WPolsce wielorodzinne budynki mieszkalne podlegają obowiązkowym przeglądom, których terminy określone są w art. 62 ustawy Prawo budowlane [5]. Niestety zakres obowiązkowej oceny odnosi się prawie wyłącznie do kontroli stanu technicznego. Taka ocena nie dostarcza potrzebnych informacji do określenia kosztów utrzymania budynku [2]. Ocena stanu budynku umożliwiająca utrzymanie go na właściwympoziomie wymaga uwzględnienia równieżm.in. estetyki, energooszczędności, użyteczności, bezpieczeństwa, ochrony środowiska itd. [6]. Przykładem wielokryterialnych metod proponowanych do oceny stanu budynków są m.in. metody określane w literaturze jako MADM (Multiple Criteria Decision Making) [3, 6]. Opracowanie kompleksowych narzędzi umożliwiających ocenę budynku orazwskazanie na tej podstawie niezbędnych działań naprawczych jest obecnie tematem wielu badań naukowych. Często proponowane są[...]

Metoda określania jakości i liczebności rusztowań budowlanych na przykładzie województwa mazowieckiego DOI:10.15199/33.2018.10.29


  Rusztowania budowlane są stosowane podczas realizacji większości robót budowlanych polegających m.in. na wznoszeniu nowych obiektów, remoncie istniejących, ich przebudowie czy demontażu. Najczęściej używane są rusztowania systemowe, tj. ramowe, modułowe, przejezdne, wspornikowe, warszawskie. Pomimo powszechności stosowania rusztowań budowlanych, a także ogólnej wiedzy co do uwarunkowań, od których zależy ich konstrukcja i rodzaj, struktura ilościowo-jakościowa rusztowań na polskich budowach nie była badana. Jej znajomośćma szczególne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach, gdzie istotnym zagadnieniem jest oszacowanie skali problemu, który sprowadza się do odpowiedzi na pytania dotyczące liczby rusztowań znajdujących się na polskich budowach, jej zmienności na przestrzeni roku, lokalizacji, rodzaju rusztowania, sposobu wykorzystania oraz stanu technicznego. Podczas pracy na rusztowaniach budowlanych dochodzi do wypadków, kończących się śmiercią, kalectwem i poważnymi urazami pracowników budowy lub osób postronnych. Przyczyn wypadków, poza nieświadomym lub świadomym łamaniem przepisów w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości, należy upatrywać również w niekompletności wyposażenia, błędach w projektowaniu konstrukcji lub montażu. Problem upadku z wysokości i rusztowań był przedmiotem zainteresowania wielu badaczy [1, 8].Analizowano je na podstawie indywidualnych raportów wypadkowych i statystyk [6, 7], opinii praktyków budownictwa [3, 5], a także studiów przypadków awarii i katastrof [2, 4]. Badano też stan rusztowań na placach budowy [9] w celu sprawdzenia warunków bezpieczeństwa ich użytkowania. Artykuł przedstawia metodykę zbierania informacji o rusztowaniach i analizę zgromadzonych danych. Przyjęty przez autorów sposób "zliczania" rusztowań, oparty na powtarzanej cyklicznie bezpośredniej obserwacji, dostarczył szczegółowych informacji o charakterze ilościowym i jakościowym, tj. o rodzaju i stanie[...]

 Strona 1