Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Kudasik"

Modelowe badania nasycania sorbentu węglowego gazem z uwzględnieniem geometrii przestrzennej ziaren DOI:10.15199/62.2018.2.17


  Mechanizm sorpcji w obrębie pojedynczych ziaren sorbentu składa się z kilku etapów, takich jak transport składnika stanowiącego sorbat do powierzchni cząstki, dyfuzja w porach oraz właściwy proces sorpcji. W opisie modelu kinetycznego procesu sorpcji dominujący jest etap dyfuzji1). W zależności od wielkości porów w ziarnie, w modelu dyfuzji przyjmuje się inne rodzaje stężeń sorbatu. W ziarnach skał makro- i mezoporowatych stężenie sorbatu odnosi się do fazy płynnej2, 3), a w mikroporowatych do fazy stałej. W transporcie sorbatu w obrębie pojedynczych mikroporowatych ziaren sorbentu do określenia współczynnika dyfuzji determinującego kinetykę akumulacji/emisji sorbatu stosuje się model uniporowy Cranka. Wśród wielu uproszczeń przyjmowanych w celu podania rozwiązania analitycznego dla modelu opartego na drugim prawie Ficka, jednym z istotniejszych jest założenie o kulistym kształcie ziaren. W pracy przedstawiono rozważania teoretyczne dotyczące procesu dyfuzji w ziarnach o różnych kształtach. Zestawione je z analizą kształtu ziaren węgla kamiennego (przykład sorbentu mikroporowatego) oraz z wynikami pomiaru kinetyki sorpcji metanu na węglu. Przedstawione rozważania miały na celu ocenę niepewności pomiarowych wynikających z założenia kulistości ziaren przy laboratoryjnym wyznaczaniu współczynnika dyfuzji. 97/2(2018) 273 Dr inż. Krzysztof OLESZKO w roku 2009 ukończył studia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W 2016 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Specjalność - wykorzystanie metod przetwarzania obrazów do akwizycji, obrazowania i analizy ilościowej danych 3D, w szczególności dla potrzeb geologii i górnictwa. Dr hab. Juliusz TOPOLNICKI w roku 1967 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał w[...]

 Strona 1