Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Danuta Górecka"

Nowe kierunki produkcji żywności funkcjonalnej i instrumenty jej promocji

Czytaj za darmo! »

Na stan zdrowia człowieka, oprócz czynników genetycznych i środowiskowych, duży wpływ wywiera sposób żywienia i jakość zdrowotna żywności. Wyniki badań naukowych potwierdzają istnienie zależności między trybem życia a zdrowiem człowieka. Nieprawidłowy styl życia, złe nawyki żywieniowe są przyczyną wielu chorób, takich jak cukrzyca (wpływ diety na powstawanie cukrzycy typu 2 - powyżej 25%), [...]

Błonnik pokarmowy. Znaczenie żywieniowe i technologiczne

Czytaj za darmo! »

Błonnik pokarmowy był w ostatnich latach przedmiotem intensywnych i wszechstronnych badań. Powodem ich podejmowania jest ciągle rosnące zainteresowanie żywnością prozdrowotną, a co za tym idzie, substancjami bioaktywnymi występującymi w roślinach, jak również składnikami i surowcami o właściwościach funkcjonalnych, istotnych również z punktu widzenia procesu technologicznego (1, 23).Błonnik p[...]

Błonnik pokarmowy korzyści zdrowotne i technologiczne

Czytaj za darmo! »

Wraz z postępującym od wieków rozwojem przetwórstwa żywności stawała się ona coraz bardziej oczyszczona, co w konsekwencji doprowadziło do zmniejszenia ilości błonnika w spożywanej diecie. Na znaczenie żywieniowe tego procesu zwracano uwagę od dawna. Już Hipokrates w 430 r. p.n.e. pisał, że chleb z całego ziarna oczyszcza jelito i przechodzi przez nie w postaci ekstrementów, zaś biały chleb jest bardziej odżywczy i pozostawia mniej kału. W czasach starożytnej Grecji i Rzymu biały chleb był szczególnie wysoko ceniony przez społeczeństwo, choć z czasem zaczęły pojawiać się głosy przemawiające za ograniczeniem jego spożycia. W 1683 r. Tryton pisał o wartości razowego chleba, jako środka sprzyjającego zapewnieniu długiego życia, zdrowia i szczęścia. W 1837 r. Graham wydał monografi[...]

Jubileusz 50-lecia Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu


  Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu obchodzi w tym roku Jubileusz 50-lecia istnienia. Wydział kontynuuje pracę Katedry Technologii Rolniczej, utworzonej w 1919 r. na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego przez prof. dr Tadeusza Chrząszcza, której siedziba znajdowała się w użytkowanym do tej pory przez WNoŻiŻ budynku przy ulicy Mazowieckiej 48. Po drugiej wojnie światowej dzieło Profesora kontynuował jego uczeń prof. dr hab. Józef Janicki.Wydział, dzięki staraniom i uporowi Profesora Józefa Janickiego, zawdzięcza odbudowę zniszczonego w czasie walk o Poznań budynku przy ulicy Mazowieckiej, a następnie w 1962 r. powołanie Wydziału Technologii Rolno-Spożywczej w Wyższej Szkole Rolniczej, którego był autentycznym twórcą i przez 7 lat dziekanem. W momencie powołania Wydziału kadrę naukową stanowiło 54 nauczycieli akademickich. Obecnie Wydział zatrudnia 130 nauczycieli akademickich, w tym 43 samodzielnych pracowników, wśród nich 25 z tytułem naukowym profesora, 18 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, w tym sześcioro na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Przyrodniczego. W ciągu 50 lat zmieniała się infrastruktura Wydziału, który nową siedzibę otrzymał w 1975 r. przy ul. Wojska Polskiego. Olbrzymi wkład pracy w budowę tego budynku włożyli[...]

Otyłość i nadwaga Cz. I. Problem współczesnej cywilizacji


  W ostatnich latach na całym świecie znacznie wzrosła liczba osób z nadwagą, otyłością, objawami cukrzycy i chorobami układu sercowo-naczyniowego. Zbyt duże spożycie produktów wysokotłuszczowych, wysokoenergetycznych, a także cukru, przy ciągle jeszcze niedostatecznym spożyciu błonnika pokarmowego, to główne przyczyny występowania wspomnianych chorób. Choroby spowodowane nieprawidłowym żywieniem były przyczyną 60% wszystkich zgonów na świecie i 46% ogólnej liczby zachorowań. Szacuje się, że do 2020 r. udział przewlekłych, niezakaźnych chorób w całkowitej liczbie zachorowań wzrośnie do ok. 57% [4]. Jedną z chorób dietozależnych, stanowiących olbrzymi problem epidemiologiczny nie tylko w krajach rozwiniętych, ale również w krajach rozwijających się, jest otyłość, definiowana jako nadmierne, patologiczne nagromadzenie się tkanki tłuszczowej w organizmie. Coraz częściej podkreśla się, że otyłość to również nagromadzenie lipidów w narządach, np. mięśniach, wątrobie [3, 22, 31]. EPIDEMIOLOGIA OTYŁOŚCI Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2005 r. na świecie było 400 mln osób otyłych i 1,5 mld osób z nadwagą, natomiast do 2015 r., zgodnie z przewidywaniami, na świecie będzie żyć 700 mln ludzi z otyłością i 2,3 mld z nadwagą [12, 31, 37]. Liczba osób otyłych w Europie jest trzykrotnie większa niż 20 lat temu, przy czym najczęściej nadwaga i otyłość występują w Grecji, Wielkiej Brytanii, Białorusi i na Malcie (tabela 1), a wśród mężczyzn także w Niemczech (65,1%) i Finlandii (64,9%). Najniższy odsetek osób z nadwagą i otyłością stwierdzono w grupie mężczyzn w Rumunii, na Ukrainie, Francji i Rosji, a wśród kobiet w Estonii, Francji, Włoszech i Danii. Tabela 1. Częstość występowania nadwagi i otyłości w Europie [11] Table 1. Frequency of appearing of overweight and obesity in Europe Kraj Mężczyźni [%] Kobiety [%] Grecja 75,7 61,3 Wielka Brytania 65,7 61,9 Białoruś 63,7 69,9 Malta 71,4 66,1 Niestety, również w Polsce [...]

Spożycie mięsa i jego przetworów przez młodzież w wybranych regionach kraju

Czytaj za darmo! »

Dzieci odżywiają się coraz gorzej, opychanie się jedzeniem typu fast food, nie jedzenie owoców i warzyw to podstawowe błędy żywieniowe. Moda na wegetarianizm wśród najmłodszych prowadzi do wielu chorób. Mięso i jego przetwory są niezbędne w diecie dorastającego człowieka. Przeprowadzone przez autorki artykułu badania dają ciekawą informację o spożyciu mięsa przez młodzież, co zasługuje na zainteresowanie tym tematem producentów i handlowców branży mięsnej.Znaczenie racjonalnego odżywiania w życiu człowieka, a szczególnie w okresie dzieciństwa i dorastania jest naukowo udokumentowane. Wadliwe żywienie dzieci i młodzieży może być przyczyną nieobliczalnych szkód dla zdrowia dojrzałej generacji społeczeństwa. Niedobory białkowo- kaloryczne u tej grupy populacji są szczególnie nieb[...]

Mięso w żywieniu człowieka aktualne kierunki w produkcji wyrobów mięsnych


  Jednym z podstawowych czynników wpływających na organizm człowieka jest prawidłowe żywienie, a rodzaj spożywanej żywności decyduje o utrzymaniu przez niego dobrego stanu zdrowia. Taka koncepcja żywności ma związek z filozoficzną tradycją Wschodu, w której nie dokonuje się wyraźnego rozróżnienia między pożywieniem a lekarstwem. Idea ta stała się bodźcem do podjęcia przez wiele ośrodków naukowych związanych z technologią żywności i żywieniem człowieka na całym świecie szeroko zakrojonych badań wyznaczających produktom spożywczym nowej generacji zadanie korzystnego wpływu na jedną lub więcej funkcji organizmu ponad efekt odżywczy. Obecnie do tej grupy określanej mianem żywności prozdrowotnej zalicza się produkty pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, a nawet mikrobiologicznego. Mięso i wiele produktów mięsnych dobrze wpisuje się do tego najdynamiczniej rozwijającego się obecnie rynku żywności. Aspekty zdrowotne związane ze spożywaniem mięsa należy rozpatrywać wielokierunkowo, a więc z uwzględnieniem wartości odżywczej mięsa i produktów mięsnych, ryzyka powstawania oraz rozwoju wielu chorób związanych z nadmiernym spożyciem mięsa i produktów, a także ich bezpieczeństwem zdrowotnym. Analiza zachowań konsumentów w Polsce wskazuje, że przy wyborze produktu spożywczego kierują się oni przede wszystkim jego świeżością, cechami sensorycznymi oraz zdrowotnością. Choć zaspokojenie potrzeb żywnościowych polskiego konsumenta pozostaje w dalszym ciągu pod presją ograniczeń ekonomicznych, to jednak aspekty zdrowotne spożywanej żywności, w tym pochodzenia zwierzęcego, mają dla niego bardzo istotne znaczenie [21, 28]. KIERUNKI BADAŃ wyznaczane przez potrzeby konsumenta Współczesny technolog żywności dążąc do zaspokojenia podstawowych potrzeb konsumenta poszukuje surowców będących źródłem składników pozytywnie wpływających na stan organizmu. Sprzyja temu postęp w zakresie biochemii, medycyny, mikrobiologii, chemii składników żywności, en[...]

Pałka wodna (Typha ssp.)


  Artykuł przedstawia biologiczne i środowiskowe uwarunkowania wzrostu pałki wodnej, jej pochodzenie botaniczne, najczęściej spotykane gatunki w Polsce oraz możliwości wykorzystania tej rośliny. Pałka wodna jest rośliną powszechnie występującą na terenie niemal całego globu ziemskiego. Powszechność jej występowania oraz ekspansywność wzrostu sprawiła, że przez wieki była traktowana jako chwast, podczas gdy istnieje wiele sposobów jej wykorzystania. Znalazła zastosowanie jako surowiec użytku codziennego, roślina ozdobna, lecznicza, jadalna, a nawet budowlana. W ostatnich latach zainteresowanie naukowców skupiło się na możliwości zastosowania jej jako biologicznego filtra w procesie oczyszczania zbiorników wodnych z zanieczyszczeń. Pałkę wodną można znaleźć najczęściej w krajach o klimacie umiarkowanym półkuli północnej, jednak obszar jej występowania obejmuje wszystkie kontynenty świata. Badając równoleżnikowy zasięg jej bytowania, określono, że jest to obszar od Koła Polarnego do ok. 30°S [16]. Najchętniej porasta tereny podmokłe (mokradła, rowy melioracyjne, doły potorfowe) oraz brzegi zbiorników wodnych. Spośród tych drugich częściej zasiedla wody stojące takie, jak: jeziora, starorzecza czy stawy, lecz można ją znaleźć również na brzegach rzek, potoków czy źródeł. Wody stojące są dla niej bardziej odpowiednie, gdyż z reguły są one cieplejsze i bogatsze w składniki pokarmowe (pałka najobficiej rośnie w zbiornikach o charakterze mezo- oraz eutroficznym). Wymagania klimatyczne i agrotechniczne pałki są niewielkie, dlatego można ją znaleźć również w miejscach zaskakujących, jak np. dach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie występują jej pojedyncze okazy [6]. ■ Nazewnictwo Najpopularniejszą i ogólnie przyjętą nazwą Typha spp. w Polsce jest pałka wodna. Niekiedy określa się ją również terminem rogoża [4]. Jednak, podczas gdy w Polsce nazewnictwo tej rośliny nie budzi większych wątpliwości, w innych[...]

Otyłość i nadwaga Cz. II. Produkty o obniżonej wartości energetycznej


  Na etykietach produktów spożywczych o zredukowanej wartości energetycznej często pojawiają się takie określenia, jak żywność bezkaloryczna, żywność o niskiej wartości energetycznej, żywność o zmniejszonej wartości energetycznej, żywność lekka, które nie zawsze są zgodne z przepisami obowiązującymi w UE. Podstawę prawną dotyczącą zasad znakowania żywności wartością odżywczą w Polsce stanowi ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DzU z 2010 r., nr 136, poz. 914). Niżej wymienione defi nicje reguluje załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1924 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. (DzU UE L 404 z 30 grudnia 2006 r.). Pojęcie produkt o niskiej wartości energetycznej może być stosowane wówczas, gdy środek spożywczy nie zawiera więcej niż 40 kcal (170 kJ)/100 g dla produktów stałych lub nie więcej niż 20 kcal (80 kJ)/100 ml dla produktów płynnych. Wartość energetyczna słodzików stołowych nie może przekroczyć 4 kcal (17 kJ)/porcję, przy intensywności słodzenia równoważnej 6 g sacharozy (ok. 1 łyżeczka sacharozy). Zmniejszona wartość energetyczna oznacza środek spożywczy, którego wartość energetyczna została zmniejszona przynajmniej o 30%, ze wskazaniem na cechę lub cechy, które sprawiają, że dany środek spożywczy ma zmniejszoną ogólną wartość energetyczną. Obniżona wartość energetyczna oznacza środek spożywczy, którego wartość energetyczna została obniżona co najmniej o 30% w porównaniu z podobnym produktem. Lekki - oświadczenie, że produkt jest lekki, musi spełniać takie same warunki jak te, które ustalono dla terminu zmniejszona zawartość; oświadczeniu temu towarzyszy ponadto wskazanie na właściwość (właściwości), które sprawiają, że środek spożywczy staje się produktem określanym jako lekki. Nie ma wartości energetycznej - oświadczenie takie może być stosowane wówczas, gdy produkt nie zawiera więcej niż 4 kcal (17 kJ)/100 ml. W przypadku słodzików stołowych ma zastosowanie limit 0,4 [...]

Inulina znaczenie żywieniowe i technologiczne

Czytaj za darmo! »

Szybki rozwój rynku żywnościowego, wzrost świadomości żywieniowej konsumentów oraz dbałość o zdrowie przyczyniły się do wytworzenia produktów specjalnego żywieniowego przeznaczenia, nazywanych również żywnością funkcjonalną. Żywności takiej przypisuje się funkcję wspomagającą organizm w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia oraz w zapobieganiu i leczeniu niektórych schorzeń. Konsumenci coraz częściej poszukują żywności o mniejszej wartości energetycznej, producenci żywności nie ustają więc w pracach nad dostarczaniem konsumentom nie tylko produktów o korzyściach zdrowotnych, ale również o odpowiednich zaletach sensorycznych. Jednym z ważniejszych elementów wpływających na akceptację żywności przez konsumentów jest tekstura produktów, istotna zwłaszcza w przypadku produktów o obniż[...]

 Strona 1  Następna strona »