Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz GRYKO"

Metoda i układ do pomiaru wybranych parametrów optycznych próbki biologicznej poddanej zabiegowi biostymulacji

Czytaj za darmo! »

W zależności od długości fali promieniowania laserowego stosowanego do naświetlania tkanki biologicznej silnie zmieniają się optyczne właściwości tych ośrodków - współczynnik absorpcji, współczynnik rozpraszania, parametr anizotropii składników tkanki. Precyzyjne określenie wartości parametrów optycznych dla różnych materiałów biologicznych umożliwia skuteczną analizę i planowanie efektów terapeutycznych. W tym kontekście istotne staje się opracowanie i stosowanie metod oceny stanu i analizy skutków oddziaływania promieniowania z tkankami. W literaturze są dostępne wyniki badań nad oddziaływaniem niskoenergetycznych wiązek promieniowania laserowego LLLT (Low Level Laser Therapy). Dotychczas stosowano w takich badaniach pośrednie metody oceny parametrów optycznych tkanek. Pomiary opierają się na analizie rozkładu promieniowania w próbkach tkankowych, a uzyskane wyniki silnie zależą od procedur przygotowania próbek. Zastosowanie hodowli komórkowych do badań procesów oddziaływnia promieniowania laserowego z ośrodkami biologicznymi pozwala na porównywanie efektów terapii laserowej. Równocześnie eksperymenty realizowane są przy wykorzystaniu ekstremalnie cienkich warstw (w praktyce są to od 1 do 3 warstw komórkowych). Tak przygotowane ośrodki zapewniają powtarzalność eksperymentu, optyczną jednorodność i izotropię ośrodka, a dodatkowo minimalizowany jest wpływ zjawiska rozproszenia promieniowania. Do pomiarów parametrów optycznych tak przygotowanych próbek tkankowych proponowana jest metoda wielokrotnych przejść promieniowania laserowego przez obiekt. W opracowaniu przedstawiono analizę konstrukcji takiego układu pomiarowego, jego właściwości metrologicznych oraz określono zakres wartości mierzonych parametrów optycznych ośrodka. Omówione wymagane parametry oraz błąd wnoszony przez układ detekcyjny. Lasery stosowane w biostymulacji Urządzenia laserowe są używane niemal w każdej dziedzinie współczesnej medycyny. W medycynie fiz[...]

Układ optyczny do równomiernego naświetlania monowarstw komórek promieniowaniem z zakresu okna transmisji tkanek

Czytaj za darmo! »

W artykule został przedstawiony układ optyczny zapewniający równomierne napromieniowanie ośrodków biologicznych charakteryzujących się niską absorpcją promieniowania z zakresu spektralnego okna transmisji tkanek 600÷1000 nm - linii komórkowych hodowanych w wielodołkowych laboratoryjnych szalkach. Zachowanie jednakowej gęstości mocy/energii na powierzchni każdej próbki podczas napromieniowania pozwala na obiektywne porównanie odpowiedzi biologicznych komórek poddanych naświetlaniu promieniowaniem w procedurach biostymulacyjnych. Abstract. The paper was presented optical system provides uniform irradiation of biological centers of low radiation absorption in spectral range of tissue transmission window 600÷1000 nm - cell lines grown in multiwell laboratory plates. Maintaining uniform density of power/energy at the surface of each sample during irradiation allows for objective comparison of biological response of cells treated with irradiation in biostimulation procedures. (Optical system provides uniform irradiation of biological centers) Słowa kluczowe: układ optyczny, biostymulacja laserowa, półprzewodnikowe emitery promieniowania z zakresu VIS IR Keywords: optical set, laser biostimulation, semiconductors emitters in VIS and IR optical spectrum Wprowadzenie Aktualnie coraz powszechniej wykorzystuje się światło laserowe i diod LED w celu wywołania efektu biostymulacji tkanek [1, 2]. Występujące jednak niejednoznaczności w uzyskiwanych wynikach przeprowadzanych na całym świecie doświadczeń laserowej biostymulacji (ang. Low Level Laser Therapy) - podobna jest ilość doniesień podających pozytywne oraz negatywne efekty lub brak skutku terapeutycznego w tkankach po naświetlaniu - mobilizują do poszukiwań jednoznacznych metod doboru parametrów promieniowania laserowego, które będą powodowały oczekiwaną skuteczność terapeutyczną. Przyczynowo-skutkowe powiązanie parametrów promieniowania z efektami terapeutycznymi powinno zostać przeprowad[...]

Nowe emitery i detektory w urządzeniach do terapii LLLT

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono stan badań nad mechanizmami niskoenergetycznej terapii promieniowaniem laserowym. Przedstawiono możliwości aplikacji wybranych źródeł promieniowania z zakresu spektralnego 6001000 nm. Omówiono konstrukcję zestawu do badania wpływu wybranych parametrów wiązki promieniowania na efekty terapii laserowej i terapii z wykorzystaniem dobranego zestawu diod LED i LD. Abstract. This paper documents the results of pertinent research conducted over the mechanisms of low level laser therapy. Authors discussed possibilities of application of chosen sources of radiation from spectral range 6001000nm. The experimental set to the investigation of the influence of the chosen parameters of optical beam of radiation on the effects of laser therapy and therapy with applications of the well-chosen set of diodes LED and LD was presented. (New emitters and detectors for LLLT therapy sets). Słowa kluczowe: terapia laserowa, biostymulacja, półprzewodnikowe emitery promieniowania z zakresu VIS IR, detekcja i spektroskopia promieniowania. Keywords: laser therapy, biostimulation, semiconductors emitters in VIS and IR optical spectrum, detection and spectroscopic measurement of optics beams. Wprowadzenie Spośród wszystkich urządzeń stosowanych w medycynie wykorzystujących źródła promieniowania laserowego szczególnie liczną grupę stanowią urządzenia biostymulacyjne. Do tego medycznego zastosowania techniki laserowej stosuje się określenia: laseroterapia niskoenergetyczna, biostymulacja, oraz LLLT (Low Level Laser Therapy). Niskoenergetyczne źródła promieniowania stosowane w tej aplikacji powodują, że w stosunku do innych aplikacji medycznych w biostymulacji nie jest widoczny bezpośredni, prawie natychmiastowy związek pomiędzy wykonaną ekspozycją a efektami terapeutycznymi. W obecnie dostępnym sprzęcie do LLLT źródła promieniowania obejmują zarówno diody laserowe (LD), jak też diody LED z szerokiego zakresu spektralnego VIS i[...]

Układ stabilizacji temperaturowej zestawu niezależnie pracujących diod laserowych DOI:10.15199/48.2015.02.44

Czytaj za darmo! »

W publikacji zawarto techniczne aspekty zasilania diod laserowych. Przedstawione zostały również autorskie rozwiązania stabilizacji termicznej diod laserowych w układzie sprzężenia zwrotnego, zrealizowany elektroniczny układ stabilizatora oraz cyfrowy system sterujący jego pracą. Abstract. In the paper was presented the technical aspects for supply of laser diodes. Article includes author's solutions of thermal stabilization of laser diodes in the system of feedback circuit, implemented an electronic stabilization set and a digital control system of its work. (Temperature stabilization of the set of laser diodes working independently). Słowa kluczowe: dioda laserowa, sterowniki diod laserowych, regulacja temperatury, stabilizacja układu, układy programowalne. Keywords: laser diode, laser drivers, temperature control, feedback stabilization, programmable logic devices. Wstęp Podobnie jak diody LED, diody laserowe charakteryzują się widmowym współczynnikiem temperaturowym z przedziału od 0,1 nm/K do 0,4 nm/K. W bezpiecznym obszarze pracy, poniżej wartości natężenia prądu powodującej degradację struktury w danej temperaturze, zmiana temperatury powoduje przesunięcie widmowej charakterystyki emisyjnej. Powyższa właściwość wykorzystywana jest w układach termicznego przestrajania charakterystyki widmowej źródła promieniowania w zakresie pojedynczych nm. Monitorowanie mocy promieniowania diody laserowej jest podstawą funkcją układu zasilającego, czyli sterownika diody [1]. Większość diod laserowych zawiera w swojej strukturze wewnętrznej wbudowane fotodiody monitorujące (rys.1), których sygnał wykorzystywany jest do stabilizacji wartości emitowanej mocy optycznej. Poprawnie funkcjonujący sterownik powinien wytwarzać stały lub impulsowy prąd zasilający, którego natężenie zależy nie tylko od nastaw potencjometru, lecz również od wartości od wyjściowej mocy optycznej i temperatury pracy diody. Rys.1. Budowa wewnętrzna diody laserowej Op[...]

Zastosowanie półprzewodnikowego oświetlacza do obiektywnego naświetlania żywych linii komórkowych HUVEC w procedurach LLLT


  Medycyna od dawna wykorzystuje światło w celach leczniczych. Obecnie wiadomo, że w organizmie ludzkim może uruchamić łańcuch reakcji biochemicznych wewnątrz komórek, stymuluje procesy przemiany materii i regeneracji. Współcześnie w celu pobudzania tkanek do pozytywnych reakcji najczęściej wykorzystuje się światło laserowe oraz diod LED z zakresu okna transmisji tkanek (600...1000 nm) [1-3]. Efekt ten związany jest z absorpcją niskoenergetycznego promieniowania laserowego, które inicjuje w tkance procesy na poziomie komórkowym i molekularnym [4-9] bez jej uszkodzenia i bez znaczącego efektu termicznego (przyrost temperatury tkanki nie przekracza 1°C). Monochromatyczność promieniowania laserowego umożliwia selektywne wzbudzanie poszczególnych substancji chemicznych w tkance w celu stymulacji określonych procesów chemicznych. Zaobserwowano, że promieniowanie laserowe wywiera znaczący wpływ na podziały różnych komórek eukariotycznych [10-12]. Zmiana proliferacji komórek zależy od długości fali promieniowania, powierzchniowej gęstości mocy i dostarczonej energii, czasu ekspozycji, a także od rodzaju tkanki i stanu czynnościowego komórek [13-16]. Wymienione czynniki decydują o tym, jakie zmiany wywołane zostaną w tkankach napromieniowanych światłem laserowym. Komórki śródbłonka naczyniowego, pośród różnych typów komórek ciała, stanowią ze względu na pełnione w organizmie funkcje ciekawy materiał eksperymentalny, który badacze wykorzystują do naświetlań in vitro w celu poznania mechanizmów oddziaływania promieniowania laserowego [17, 18]. Śródbłonek utrzymując homeostazę ustroju, odgrywa podstawową rolę w wielu procesach fizjologicznych i patologicznych, m.in.: nadciśnieniu, cukrzycy czy procesie zapalnym [19, 20]. Czynniki wzrostu produkowane przez komórki śródbłonka są odpowiedzialne za procesy regeneracyjne tkanek oraz rozwój nowych naczyń. Korzystne warunki w naczyniach krwionośnych prowadzą do zwiększenia prędkości przepły[...]

Wybrane zagadnienia dotyczące projektowania charakterystyki spektralnej układu oświetlającego do zastosowań medycznych na przykładzie oświetlacza endoskopu DOI:10.15199/48.2015.11.74

Czytaj za darmo! »

Aparatura medyczna stanowi istotny obszar aplikacji źródeł światła, jednak w tym przypadku kryteria ich doboru i budowy samego oświetlacza znacznie odbiegają od typowych zagadnień iluminacyjnych. W artykule przedstawiona zostanie koncepcja budowy oświetlacza współpracującego z miniaturową kamerą endoskopową. Omówione zostaną wybrane zagadnienia wpływające na projektowanie charakterystyki spektralnej układu oświetlającego do zastosowania w diagnostyce medycznej. Abstract. Medical equipment is an important application area of light sources but in this case the criteria for their selection and construction of the illuminating system differ from the typical situations. In the paper an idea of the illuminating system cooperating with miniature endoscopic camera will be provided. Some issues affecting the design of the lighting system for use in medical diagnostics will be discussed. (Selected issues for spectral characteristics of the illuminating system design for medical applications on the example of the endoscope illumination). Słowa kluczowe: oświetlenie w medycynie, źródła LED, endoskop, kamera. Keywords: illumination in medicine, LEDs, endoscope, camera. Wstęp Światło i oświetlenie odgrywa w medycynie niezwykle istotną rolę. Dla zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia każdej procedury medycznej niezbędne są odpowiednie warunki pracy wzrokowej. Stąd odpowiednio wysokie wymagania dotyczące jakości oświetlenia w pomieszczeniach, w których wykonywane są zabiegi medyczne: minimalne wartości eksploatacyjnego natężenia oświetlenia od 1000 lx wzwyż, wskaźnik oddawania barw Ra=90 oraz ograniczenie olśnienia na poziomie nie gorszym UGR=19 [1]. Niekiedy stawiane są również dodatkowe wymagania, np. oświetlenie bezcieniowe, czy specjalny sposób formowania plamy świetlnej w przypadku aplikacji stomatologicznych [2]. Najbardziej rozpowszechnionym źródłem światła w urządzeniach oświetlenia miejscowego (lampy operacyjne, lampy stanowiskowe, ośw[...]

Badanie wpływu sposobu zasilania na wybrane parametry optyczne zestawu diod elektroluminescencyjnych DOI:10.15199/48.2016.09.39

Czytaj za darmo! »

Dobierając sposób zasilania można w ograniczonym zakresie sterować parametrami optycznymi źródeł światła zawierających diody elektroluminescencyjne. W referacie przedstawiono wyniki pomiarów zmiany tych parametrów dla zestawu diod. Dotyczyły one zmian: mocy optycznej, długości fali dla której występuje maksimum emisji oraz szerokości połówkowej. Zamieszczono również przykładowe wyniki pomiarów widmowych charakterystyk badanego układu z zastosowaniem kamery smugowej. Abstract. By proper design of the power supply it is possible to control, in limited extent, optical parameters of light sources consisting of lightemitting diodes. The paper presents results of measurements of selected optical parameters changes for the set of LEDs. These changes concerned: optical power, wavelength of maximum emissions, and half-width. Sample results of measurements of the spectral characteristics tested system using streak camera were also presented. (Investigation of the supply influence to chosen optical parameters of the LEDs set). Słowa kluczowe: LED, parametry optyczne, zasilanie stałoprądowe, PWM. Keywords: LED, optical parameters, DC supply, PWM Dimming. Wstęp Użytkownicy ledowych systemów oświetleniowych nie przywiązują większej wagi do charakterystyk technicznych układów zasilających. Na pierwszym planie kategoryzacji pojawia się efekt estetyczny, następnie przewidywana żywotność źródła, jego koszt jednostkowy i ewentualnie sprawność energetyczna. Praktycznie pomija się sposób zasilania i związane z nim skutki - w tym zdrowotne. Producenci systemów oświetleniowych, z przyczyn komercyjnych, są oszczędni w podawaniu szczegółowych informacji technicznych. Z tego względu, umyka uwadze rodzaj zastosowanego zasilania oraz jego wpływ na jakość wytwarzanego światła. Konstruktorzy ledowych lamp oświetleniowych, zdeterminowani redukcją kosztów wytwarzania i wzrostem sprawności energetycznej, bezkrytycznie przenoszą do specyficznego obszaru techniki o[...]

Ocena możliwości modelowania temperatury barwowej najbliższej zestawu diod LED dużej mocy DOI:10.15199/48.2016.09.41

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne systemy oświetleniowe wysokiej sprawności oraz specjalistyczne dedykowane do zastosowań medycznych oświetlacze mogą zapewniać pracę przy różnych wartościach temperatury barwowej w zależności od aktualnych potrzeb. Opracowany został zestaw diod LED dużej mocy tworzący wieloemiterowe źródło światła białego. Kryterium selekcji diod LED do zestawu była możliwość regulacji temperatury barwowej najbliższej źródła przy zapewnieniu dobrego oddawania barw. Oceniona została realna możliwość sterowania temperaturą barwową źródła światła białego zbudowanego na bazie takiego zestawu przy zachowaniu wysokiej wartości wskaźnika oddawania barw. Abstract. Modern high-efficiency lighting systems and specialized illuminators dedicated to medical applications can operate with different colour temperature values depending on current requirements. The set of high-power LEDs creating the multi-emitter white light source has been developed. The selection criterion for the set of LEDs was the ability to adjust the nearest colour temperature of source with ensuring good colour rendering. Feasible ability to adjust the colour temperature of white light source built on the basis of such set with maintaining a high colour rendering index value was estimated. (Evaluation of possibility of correlated color temperature modelling for high power LEDs set). Słowa kluczowe: dioda LED, wskaźnik oddawania barw, temperatura barwowa. Keywords: LED, color rendering index, color temperature. Wstęp Wrażenie barwy jest reakcją oka ludzkiego na długość fali rejestrowanego promieniowania widzialnego. Promieniowanie widzialne zawiera się w zakresie długości fal (380 - 780) nm, co oko rozpoznaje jako barwy: od fioletu (380 - 450) nm, poprzez niebieską (450 - 495) nm, zieloną (495 - 570) nm, żółtą (570 - 590) nm, pomarańczową (590 - 620) nm aż do czerwieni (620 - 780) nm [1]. Charakterystyczną cechą światła białego - idealnie oddającego wrażenie barwne - wytwarzanego na dr[...]

 Strona 1