Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy ROJ"

Właściwości metrologiczne radialnych i sigmoidalnych sieci neuronowych zastosowanych do korekcji błędów statycznych w przetworniku próbkującym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki symulacyjnych badań sieci neuronowych o radialnych oraz sigmoidalnych funkcjach aktywacji. Zamodelowano sytuację pomiarową, w której sieci neuronowe realizują korekcję błędów statycznych nieliniowego czujnika pomiarowego w przetworniku próbkującym. Niedokładność neuronowej realizacji korekcji wyrażono za pomocą niepewności. Porównano właściwości metrologiczne obu rodzajów sieci w zależności od ich struktury oraz liczebności zbiorów uczących Abstract. The paper describes the results of simulation studies of RBF and MLP neural networks. There was modeled a measurement situation in which neural networks performed static error correction of a non-linear sensor in a sampling transducer. The correction inaccuracy by neural networks is expressed by the uncertainty. There were compared metrological properties of both types of networks depending on their structures and size of learning sets. (Metrological properties of RBF and MLP neural networks used for static errors correction in a sampling transducer). Słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe MLP, RBF, korekcja, odtwarzanie, niepewność. Keywords: artificial neural networks MLP, RBF, correction, reconstruction, uncertainty. Wstęp Przetwornik próbkujący jest układem pomiarowym służącym do uzyskiwania wyników pomiaru wartości chwilowych wielkości zmiennych w czasie [1]. Stanowi on tor pomiarowy, w którym proces przetwarzania można w ogólnym przypadku rozdzielić na dwie fazy (rys.1). W pierwszej następuje analogowe przetwarzanie wielkości mierzonej przez czujnik, układy kondycjonowania sygnału oraz kwantowanie zachodzące w przetworniku A/C. W fazie drugiej realizowane są z reguły działania programowe mające na celu wyznaczenie oceny wielkości mierzonej w oparciu o znajomość odwrotnego modelu przetwarzania fazy pierwszej. Oznacza to, że obliczenia wykonywane w fazie drugiej można rozpatrywać jako odtwarzanie [2,3] wielkości mierzonej z określoną dokładnością za[...]

Metoda rzutowania gradientu w optymalizacji parametrów konstrukcyjnych napięciowego transformatora pomiarowego

Czytaj za darmo! »

W pracy sformułowano problem optymalizacji parametrów konstrukcyjnych precyzyjnych transformatorów pomiarowych. Zaproponowano metodę optymalizacji bazującą na rzutowaniu gradientu na podprzestrzeń styczną do ograniczeń aktywnych oraz przedstawiono algorytm. Abstract. The design optimization problem of precise measuring transformers is formulated in the paper. Gradient projection on active tangent subspace method is proposed for the task solutions and algorithm is shown. (Gradient projection method in optimization of measuring transformer design parameters). Słowa kluczowe: transformator pomiarowy, optymalizacja nieliniowa, metoda rzutowania gradientu, funkcja celu. Keywords: measuring transformer, nonlinear optimization, gradient projection method, distinct function. Wstęp W układach pomiarowych wysokiej precyzji [1-3] stosowane są dokładne dzielniki napięcia oraz transformatory pomiarowe o małych, ściśle określonych błędach przekładni. Proces projektowania tak dokładnych transformatorów jest bardzo trudny i kosztowny. Z reguły projekt taki opiera się na założeniach empirycznych osoby o dużym doświadczeniu praktycznym, a weryfikacja parametrów metrologicznych jest przeprowadzana dopiero na gotowym modelu. Jeśli prototypowy model transformatora pomiarowego nie spełnia założeń dokładności przekładni konieczne są powtórne obliczenia oraz wykonanie kolejnego prototypu, co przyczynia się do wysokich kosztów produkcji. Napięciowe transformatory stosowane w precyzyjnych układach pomiarowych wykonywane są przeważnie na rdzeniach toroidalnych. Kształt toroidalny zapewnia minimalne straty związane z rozproszeniem strumienia magnetycznego, ale wprowadza pewne utrudnienia w opisie modelu matematycznego transformatora. Uzwojenia transformatora układane są w warstwach, a zwoje w każdej warstwie rozmieszcza się symetrycznie wzdłuż obwodu rdzenia. Liczba zwojów w danej warstwie uzwojenia jest ograniczona z góry wymiarami geometrycznymi rdzen[...]

Wpływ zastosowania obliczeń równoległych na czas wykonywania rozmytych algorytmów sterowania DOI:10.15199/48.2018.11.06

Czytaj za darmo! »

Większość obecnie stosowanych mikroprocesorów stanowią konstrukcje umożliwiające przeprowadzanie wielu obliczeń w jednym czasie. Algorytmy sterowania bazujące na zasadach logiki rozmytej wymagają w wielu przypadkach przeprowadzenia skomplikowanych obliczeń w celu wyznaczenia wartości sygnału sterującego [1]. Obliczenia te związane są z wyznaczeniem stopni przynależności przesłanek wejściowych oraz przeprowadzeniem wnioskowania mającego na celu wyznaczanie stopni przynależności przesłanek wyjściowych [2]. Zarówno w przypadku wyznaczania stopni przynależności przesłanek wejściowych jak i wyjściowych, kolejne obliczenia nie są od siebie zależne, przez co mogą odbywać się równolegle. Implementacja algorytmu wykorzystującego wiele procesorów do przeprowadzania obliczeń jest często trudna [3]. Wykonywanie wielu operacji jednocześnie wymaga bowiem ich synchronizacji i wiąże się z potrzebą zastosowania odpowiednich mechanizmów, których użycie wymaga od programisty posiadania specjalistycznej wiedzy [4]. Obecnie istnieje jednak wiele bibliotek, takich jak np. "OpenMP", "TPL", "TBB", "Cilk" czy "QtConcurrent", pozwalających na zrównoleglanie algorytmów bez konieczności użycia tzw. niskopoziomowych prymitywów (ang. Low level thread primitives) do obsługi wątków. Obliczenia równoległe znajdują szerokie zastosowanie przy przeprowadzaniu symulacji komputerowych, obróbce wideo, generowaniu obrazów, a nawet przy przetwarzaniu informacji znajdujących się w bazach danych [5]. Ich zastosowanie pozwala na skrócenie czasu potrzebnego do uzyskania wyników obliczeń bez konieczności stosowania większych częstotliwości sygnału zegarowego. Wymagany jest jednak system dysponujący więcej niż jednym procesorem fizycznym. Koncepcja ta znajduje także zastosowanie w procesie przetwarzania dużych ilości danych z wykorzystaniem logiki rozmytej [6]. Schemat działania regulatora rozmytego Regulator wykorzystujący zasady logiki rozmytej (w skrócie - regula[...]

Diagnostics and measurement of the gasoline engines injection system DOI:10.15199/48.2015.08.20

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań elektronicznego system wtrysku paliwa, które mogą być stosowane w kwestiach diagnostycznych. Opisano konstrukcję i pracę typowego systemu wtrysku paliwa, a także przeanalizowano jego elektroniczną część. Zaproponowano również metodę wykrywania wadliwego wtryskiwacza, bazującą na analizie charakterystyk prądu różnicowego. Wykazano różnice w parametrach elektrycznych poszczególnych wtryskiwaczy paliwa, które mogą być poprawione np. dzięki odpowiednim algorytmom samokształcenia. (Diagnostyka i pomiar układu wtryskowego silników benzynowych) Abstract. The paper presents the electronic fuel injection system research results, which can be used in diagnostic issues. Have been described the construction and operation of a typical fuel injection system and analysed its electronic part. It has also been proposed method for the detection of the injector malfunction, based on the analysis of differential current characteristic. Have been shown differences in the electrical parameters of the individual fuel injectors, which can be corrected e.g. by suitable self-learning algorithms. Słowa kluczowe: elektroniczny wtryskiwacz paliwa, diagnostyka, pomiar, charakterystyka prądu różnicowego. Keywords: electronic fuel injector, diagnostics, measurement, current characteristic analysis. Introduction Electronic fuel injector is an important part of the engine gasoline fuel system. The fuel injector is a solenoid valve. Forces which act on the active injector core are caused by friction, spring tension and fuel pressure. Rising current curve is partially different from the curve of an ideal inductor current. The effect which causes a change of perme[...]

 Strona 1