Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDRA SOKOŁOWSKA"

Nanotechnologia w inżynierii materiałów drzewnych

Czytaj za darmo! »

Drewno jest wyjątkowym tworzywem inżynierskim. Jest ono materiałem całkowicie odnawialnym i nieszkodliwym dla środowiska, o właściwościach mechanicznych porównywalnych z niektórymi metalami, zwłaszcza cechuje je duża wytrzymałość właściwa. Głównymi wadami technologicznymi drewna są jego łatwopalność i hydrofilność wpływająca na niestabilność rozmiarów. Drewno jest naturalnym kompozytem, któr[...]

Ceramic-metal composite nitriding at atmospheric pressure by non-isothermal plasma

Czytaj za darmo! »

Al2O3/Cr composite ceramic was ion-nitrided in N2 under atmospheric pressure. The plasma was generated by two different systems: an a.c. high voltage corona discharge, and an a.c. high voltage concentric dielectric barrier discharge. An analysis of the plasma light emission revealed the presence of N2 + ions (up to 50%) and confirmed the nonisothermal state of the plasma. The treated surface[...]

Ocena możliwości dezynfekcji biologicznie oczyszczonych ścieków na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" w Gdyni DOI:10.15199/17.2015.12.4


  Praca przedstawia wyniki badań dezynfekcji biologicznie oczyszczonych ścieków z Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze w Gdyni. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem trzech technologii dezynfekcji: ozonowania, promieniowania UV oraz mikrofiltracji. Wszystkie z metod wykazały się wysoką skuteczność dezynfekcji ścieków. O konkretnym wyborze powinny decydować względy ekonomiczne. Podkreślono jednocześnie rolę badań kontrolnych, wśród których za optymalne należy uznać badania z wykorzystaniem mikroskopu epifluorescencyjnego.Wstęp Usuwanie ze ścieków niepożądanych mikroorganizmów nie jest często stosowaną operacją w oczyszczalniach ścieków. Efektem tego stanu jest często stwierdzana postępująca degradacja wód odbiornika oczyszczonych ścieków - pomimo stosowania wysokoefektywnych metod oczyszczania ścieków. Pośrednio przyczynia się do tego brak w ustawodawstwie większości krajów europejskich uregulowań dotyczących stanu sanitarnego odprowadzanych ścieków. Przykładem takim jest Polska, gdzie jedynym aktem prawnym, zresztą pośrednio tylko stawiającym wymóg ograniczania liczby bakterii w odprowadzanych oczyszczonych ściekach, jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 8.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2011.86.478). Wymogi stawiane wodom rekreacyjnym w wymienionym rozporządzeniu przedstawiono w tabeli 1. Warto zaznaczyć, że kryteria oceny jakości mikrobiologicznej wód dla celów klasyfikacji wody w kąpielisku są w cytowanym rozporządzeniu identyczne z zawartymi w Dyrektywie 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach. Procesem umożliwiającym bezpieczny pod względem mikrobiologicznym zrzut oczyszczonych ścieków do odbiornika jest ich dezynfekcja. Proces ten jest dobrze poznany w uzdatnianiu wód, natomiast w odniesieniu do ścieków istnieje wiele niewiadomych, wątpliwości a na[...]

 Strona 1