Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Szymon Borkowski"

Analizy nasłonecznienia z wykorzystaniem BIM DOI:10.15199/33.2018.02.18


  Projektując budynki, osiedla, a nawet miasta, należy przewidywać różne scenariusze rozwoju zabudowy. Analizy różnych wariantów projektowanej inwestycji pozwalają na znalezienie błędów na etapie projektu i poprawienie ich przed rozpoczęciem realizacji. Pozostali uczestnicy procesu inwestycyjnego mogą również na bieżąco oceniać rozwiązanie projektowe [3]. Rozwój technologiiBIMiGIS sprawił, że analizy przestrzenne są w coraz większym stopniu dostępne dla nawetmniej zaawansowanych użytkowników aplikacji [7]. Technologia BIM wykorzystywana jest m.in. do planowania przestrzenniwokół inwestycji (z ang. Landscape InformationModeling), sporządzania analiz przestrzennych, analiz oświetlenia naturalnego czy cyklu życia miasta [4]. Istnieje wiele aplikacji opartych na technologii BIM, m.in.: ArchiCAD; Vectorworks; Arkadia BIM czy Allplan. Niektóre z nich, jak np. Autodesk Revit, umożliwiają analizę nasłonecznienia w dniach równonocy. Analizy oświetlenia naturalnego to jedne z najczęściejwykorzystywanych informacji podczas projektowania budynków, budowli czy osiedli mieszkaniowych. Analiza nasłonecznienia w modelu BIM Analizy oświetlenia naturalnego można podzielić na analizy przesłaniania (np. jeden[...]

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła w technologii BIM DOI:10.15199/33.2019.02.06


  Izolacyjność cieplna ściany budynku zależy od jej grubości oraz materiałów użytych do budowy. Parametrem określającym izolacyjność cieplną konstrukcji budowlanej jest tzw. współczynnik przenikania ciepła U, który obliczamy ze wzoru: U = λ/d gdzie: λ - współczynnik przewodzenia ciepła ściany; d - grubość ściany. Aby wyznaczyć współczynnik przenikania ciepła przegrody, trzeba znać współczynniki przewodności cieplnej λ [W/m2·K] materiałów tworzących ścianę oraz warstw ocieplających, a także grubość poszczególnych warstw.Wartości współczynników λ można odnaleźć w normie PN-EN ISO 6946:2004. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania [3]. Współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych nie powinien być większy niż 0,23 W·m-2·K-1, niezależnie od rodzaju ściany (do 2017 r. w przypadku ścian innych niż wielowarstwowe wymagane byłoUmniejsze od 0,25W·m-2·K-1).WartośćUdachównie powinna być większa niż 0,18 W·m-2·K-1 (do 31.12.2016 mniejsza od 0,2W·m-2·K-1) [4]. Przyjmowana do obliczeńwartośćwspółczynnika U przegród zewnętrznych[...]

 Strona 1