Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Dawid MAKIEŁA"

Wyznaczanie czasu komutacji w silnikach PM BLDC DOI:10.12915/pe.2014.11.49

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę wyznaczania czasu komutacji silników PM BLDC. Dotychczas znane metody wyznaczania czasu komutacji zakładały szereg uproszczeń, jak na przykład liniową zmianę prądu fazowego, zerową rezystancję uzwojeń czy też pomijały spadki napięć na diodach. W zaproponowanej metodzie uwzględniono te wartości, a obliczenia wykonano w oparciu o fazowy schemat zastępczy. Wyniki uzyskane za pomocą zaproponowanej metody zostały zweryfikowane laboratoryjnie. Abstract. The article presents a method for determining the commutation time of PM BLDC motors. Previously known methods for determining the commutation time assumed a number of simplifications, such as the linear variation of the phase current, zero winding resistance and neglected the voltage drops on the diodes. The proposed method takes into account these values. Calculations in proposed method was carried out using the equivalent phase circuit. The results obtained by the proposed method has been verified in laboratory. (Determining of commutation time in PM BLDC motors). Słowa kluczowe: czas komutacji, zjawisko komutacji, komutacja BLDC. Keywords: commutation time, commutation phenomenon, commutation, BLDC. doi:10.12915/pe.2014.11.49 1. Wstęp W artykule [1] przedstawiono zagadnienia związane bezczujnikowym sterowaniem wysokoobrotowego silnika PM BLDC [2]. Zaproponowano między innymi bezczujnikową metodę sterowania wysokoobrotowym silnikiem PM BLDC bazującą na napięciach międzyprzewodowych silnika. Przedstawiona metoda pozwala na pracę silnika z kątem komutacji dochodzącym do 60°. O ile dla klasycznych silników kąt sześćdziesięciu stopni elektrycznych nie pozwala na pracę w pełnym zakresie prędkości i momentu, to już dla silników wysokoobrotowych ze względu na zupełnie inne wartości para[...]

Rozszerzona metoda wyznaczania czasu komutacji w silnikach PM BLDC DOI:10.15199/48.2015.09.67

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę wyznaczania czasu komutacji silników PM BLDC z uwzględnieniem przede wszystkim zmiennej wartości fazowej siły elektromotorycznej oraz dodatkowo niezerowej rezystancji uzwojeń, niezerowej wartości spadku napięcia na diodach komutatora elektronicznego oraz przy założeniu wykładniczego przebiegu prądu fazowego podczas komutacji. Abstract. In the paper a method for determining the commutation time of PM BLDC motors was presented. The proposed method takes into account first and foremost variable phase electromotive force and, additionally, a non-zero winding resistance, a non-zero diode voltage drop and an exponential waveform of phase current during commutation. (Extended method of determining commutation time in PM BLDC motors). Słowa kluczowe: czas komutacji, zjawisko komutacji, komutacja, BLDC. Keywords: commutation time, commutation phenomenon, commutation, BLDC. Wstęp W literaturze znane są różne sposoby wyznaczania czasu komutacji. Różnice wynikają z przyjętej definicji czasu komutacji oraz przyjętych uproszczeń. Na przykład w publikacji [1] autorzy definiują czas komutacji jako czas ustalania się prądów we wszystkich fazach silnika. Autorzy przytoczonej publikacji proponują wyznaczanie tak zdefiniowanego czasu komutacji za pomocą zależności (1): (1)  d s  s dav Q 2 3 U E t L I   gdzie: tQ - czas komutacji, Ls - wartość indukcyjności fazowej, Idav - wartość średnia prądu zasilającego, Ud - napięcie zasilania na zaciskach komutatora, Es - wartość siły elektromotorycznej w obszarze czynnym. Z kolei w publikacji [2] zaproponowano wyznaczanie czasu komutacji za pomocą zależności (2). Warto w tym miejscu dodać, że w niniejszej publikacji czas komutacji zdefiniowano jako czas przejmowania prądu przez kolejny zawór komutatora elektronicznego. (2) d s dav Q 2 U t  L I Ponieważ powyższa metoda zakłada szereg uproszeń, dlatego w publikacji [3] zapropon[...]

Bezczujnikowe sterowanie silnika wysokoobrotowego PM BLDC przy pomocy metody bazującej na napięciach międzyfazowych DOI:10.12915/pe.2014.04.020

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę bezczujnikowego sterowania wysokoobrotowego silnika PM BLDC bazującą na napięciach międzyprzewodowych silnika. Ponadto w artykule porównano niniejszą metodę z innymi bezczujnikowym metodami sterowania pod kątem możliwości implementacji w silniku wysokoobrotowym. W szczególności zwrócono również uwagę na możliwość implementacji w zależności od kąta komutacji. Abstract. The paper presents a sensorless control method based on phase-to-phase voltages of a high-speed PM BLDC motor. In addition, the paper compares this method with other sensorless control methods considering the possibilities of implementation in a high-speed motor. In particular, also highlighted the possibility of implementation depending on the commutation angle. (Sensorless control of high-speed PM BLDC motor using method based on phase-to-phase voltages). Słowa kluczowe: sterowanie bezczujnikowe, silnik bezszczotkowy, BLDC, silnik wysokoobrotowy, napięcia międzyfazowe. Keywords: sensorless control, brushless motor, BLDC, high-speed motor, phase-to-phase voltages. doi:10.12915/pe.2014.04.20 1. Prototyp silnika wysokoobrotowego Nowe technologie oraz nowe materiały charakteryzujące się coraz lepszymi właściwościami elektrycznymi, magnetycznymi oraz mechanicznymi, postęp w technologii łożysk oraz w technologii materiałów wytrzymałych mechanicznie dają coraz większe możliwości w konstrukcji maszyn, pozwalając tym samym na przekraczanie kolejnych granic, które dotychczas pozostawały poza zasięgiem konstruktorów oraz projektantów. Technologia materiałów charakteryzujących się niską stratnością, pozwala na obniżenie nagrzewania się magnetowodu, a w związku z tym strat potocznie określanych jako straty w żelazie. Materiały ceramiczne oraz nowoczesne smary stosowane w elementach tocznych łożysk, pozwalają ograniczyć przede wszystkim straty tarcia, dzięki czemu możliwe jest osiąganie dużych prędkości obrotowych. Ponadto zastosowanie łożysk z c[...]

 Strona 1