Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz BINKOWSKI"

Modulatory w układach sterowania trójgałęziowego falownika napięcia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono i scharakteryzowano układy sterowania trójgałęziowego falownika napięcia wykorzystujące podstawowe modulatory: szerokości i fazy impulsu oraz modulator ze stałookresowym załączaniem.Trójgałęziowy falownik napięcia jest przekształtnikiem energoelektronicznym, którego działanie ma na celu przekształcenie energii stałonapięciowego źródła napięcia w energię wynikającą z pr[...]

Sposób załączenia napięć zasilających silnik indukcyjny wirujący z nieznaną prędkością

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcję procesu uruchamiania silnika indukcyjnego wirującego z nieznaną prędkością. Uruchomienie silnika odbywa się w wyniku identyfikacji częstotliwości napięć zasilających, które odpowiadają bieżącej wartości prędkości. Identyfikacja ta oparta jest na wyniku obserwacji wielkości proporcjonalnej do wartości mocy chwilowej, który po odfiltrowaniu dolnoprzepustowym staje się logicznym sygnałem warunkującym normalną pracę urządzenia sterującego. Jako normalną pracę urządzenia sterującego rozumie się realizację sterowania skalarnego silnikiem indukcyjnym. W artykule zamieszczono wybrane wyniki badań urządzenia realizującego opisaną procedurę załączającą. Abstract. The article describes the concept of the startup process of the induction motor rotated with unknown speed. The motor start takes place as a result of the identification of frequency of power supply voltages, which correspond to the current values of the speed. This identification is based on the result of the observation volume in proportion to the instantaneous value. This value after LP filtering becomes a logical signal which determines the normal work of the control device. The implementation of the scalar control of the induction motor is considered as the normal work of the control device. The article contains selected results of the test equipment for the implementation of a described procedure. (The power supply start procedure in case of an induction motor rotated with unknown speed) Słowa kluczowe: rozruch, sterowanie silnikiem, FPGA Keywords: motor start, control, FPGA Wprowadzenie Trójfazowe silniki indukcyjne najczęściej zasilane są za pośrednictwem trójfazowych, trójgałęziowych falowników napięcia. Przełączanie łączników falownika odbywa się w wyniku realizacji procesu modulacji. Jednym z istniejących rozwiązań urządzeń sterujących jest układ trójfazowego modulatora z trójfazowymi sinusoidalnymi funkcjami modulującymi i piłokształtną funk[...]

Korekcja trajektorii wektora przestrzennego z wykorzystaniem logiki rozmytej


  Zasilanie odbiorników elektrycznych bardzo często wymaga dostarczenia energii przy zadanych parametrach napięcia, bądź prądu. Zachodzi zatem konieczność sterowania wartościami amplitud, częstotliwości, itp. W przypadku odbiorników zmiennoprądowych energia przekazywana jest do nich przez przepływ zmiennych prądów wynikających z przyłożonego napięcia (również zmiennego). W elektrotechnice najczęściej przyjmuje się, że prądy te powinny mieć przebieg sinusoidalny, co wynika z niezmienności kształtu funkcji w wyniku działania całkowania i różniczkowania. Są jednak sytuacje, w których kształt przebiegów może ulec zmianie. Ma to miejsce w przypadku np. odbiorników nieliniowych. Wtedy, gdy zasilane są odbiorniki wielofazowe, może także dojść do asymetrii powodowanej obciążeniem lub błędnie prowadzonym sterowaniem. Projektant układu sterującego musi zatem wyraźnie określić funkcję celu, gdyż najczęściej niemożliwa jest jednoczesna kontrola wszystkich parametrów. W przypadku przekształtników energoelektronicznych bilans mocy chwilowej sprawia, że kontrola kształtu prądu powoduje odkształcenia napięcia lub na odwrót. Dlatego też często sięga się po rozwiązania pośredniego przekształcania energii, w których wykorzystuje się magazyn energii, np. w postaci kondensatora. Przykładem może być klasyczny trójgałęziowy falownik napięcia zasilany z przekształtnika jednofazowego o sinusoidalnym prądzie wejściowym. Brak równości pomiędzy mocą chwilową układu wejściowego jednofazowego, a mocą chwilową układu trójfazowego wymusza stosowanie obwodu pośredniczącego, równoważącego obydwie strony. Konsekwencją bilansowania energii w obwodzie pośredniczącym jest powstanie tętnień napięcia, z którego kształtowane są napięcia wyjściowe falownika [1, 2]. Trójgałęziowy falownik napięcia jest przekształtnikiem energoelektronicznym, którego rolą jest przetwarzanie energii elektrycznej źródła napięcia stałego na energię elektryczną dostarczaną do dwu- lub trójf[...]

Sterowanie wysokoobrotowymi napędami urządzeń AGD

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia metody sterowania wysokoobrotowymi silnikami pracującymi w urządzeniach AGD. Przedstawiono w nim koncepcję urządzenia automatycznej regulacji prądu i prędkości silników występujących w dwóch wariantach: trójfazowego i dwufazowego silnika indukcyjnego. Scharakteryzowano zadania stawiane ww. napędom oraz przedstawiono rozwiązania układowe wykorzystane w badaniach laboratoryjnych. Artykuł zamyka prezentacja wybranych wyników pomiarów dotyczących funkcjonowania układów sterowania badanych przekształtników. Abstract. In the paper control methods of high speed drives in the kitchen appliances were presented. The conception of current and speed control of two types motors was described. The three and two phase induction motors were taken into consideration. Tasks of high speed drives were characterized in the paper. The hardware solutions of laboratory model were showed. The results of performed investigations of control units functionality were presented at the end of the paper.(Control of high speed drive in home equipments) Słowa kluczowe: napęd wysokoobrotowy, falownik napięcia, silnik dwufazowy, silnik indukcyjny Keywords: high Speer driver, voltage inverter, two-phase motor. Induction motor Wprowadzenie Rozwój technologiczny i rosnące wymagania dotyczące komfortu życia sprawiają, że w przeciętnym gospodarstwie domowym wzrasta zapotrzebowanie na urządzenia elektryczne. Urządzenia te stanowią dość dużą grupę artykułów AGD (artykuły gospodarstwa domowego). Wzrastająca świadomość społeczna i ceny nośników energii kierują uwagę potencjalnego klienta na parametry urządzenia, które do niedawna były bagatelizowane. Współczesne urządzenie AGD oprócz cech związanych z jego funkcjami, wyglądem i ceną, powinno charakteryzować się także małą energochłonnością. W grupie elektrycznych urządzeń AGD znaczną część stanowią urządzenia zawierające w swojej strukturze napędy elektryczne. Są to wszelkiego rodzaju tzw. urządzenia pomoc[...]

Wykorzystanie trójfazowego falownika w układzie V do zasilania silnika wysokoobrotowego

Czytaj za darmo! »

W nowych napędach elektrycznych, mających zastosowanie w sprzęcie AGD i elektronarzędziach, proponuje się wykorzystanie wysokoobrotowych 3-fazowych silników indukcyjnych zasilanych poprzez układy przekształtników energoelektronicznych z sieci 1-fazowej. Ma to na celu zmniejszenie masy silnika, a tym samym masy całego napędu, umożliwienie użytkownikowi regulacji (nastawiania) prędkości obrotowej w szerokich granicach. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych trójfazowego falownika w układzie V. Abstract. The paper deals with the use of high-speed three-phase induction motors supplied through electronic power converters from single-phase network in the new structure of electric drive systems used in household appliances and power tools. Such a solution would result in reduction of motor weight and thus the mass of the whole drive system, possibility of regulating the rotation rate within wide range. The paper ends with results of the simulation tests of the three phase DC/AC V- connected inverter. (The utilization of three phase V- connected inverter for supply highspeed motor). Słowa kluczowe: regulator prądu, trójfazowy falownik napięcia Keywords: current controller, three phase DC/AC inverter Wstęp W nowoczesnych wysokoobrotowych układach napędowych coraz częściej poszukuje się rozwiązań technicznych, umożliwiających regulację prędkości silnika w szerokich granicach. Aby zapewnić regulację prędkości silnika w szerokich granicach, silniki te muszą być zasilane z odpowiednich przekształtników energoelektronicznych, którymi najczęściej są układy falowników napięcia. Rozwijający się przemysł wymusił rozwój układów zasilających maszyny, a postępy w procesie wykonywania elementów półprzewodnikowych pozwoliły na uzasadnione ekonomicznie poszukiwania nowych topologii tych przekształtników. Falowniki napięcia stanowią grupę przekształtników energoelektronicznych, której obszar zastosowań stale zwiększa się, wypierając klasyczne[...]

The influence of temperature on optical and electrical parameters of medium and high power LEDs DOI:10.12915/pe.2014.11.51

Czytaj za darmo! »

The article presents the issues connected with the problem of high temperatures influence on LED diodes. It presents the results of the research showing the impact of the temperature on the electrical and optical parameters of diodes. The thesis also includes the information concerning the selection of the heat dissipating systems in order to maintain proper operation temperature and avoid the consequences connected with LED diodes overheating. Streszczenie. W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z problemem działania wysokich temperatur na diody LED. Zaprezentowano wyniki badań ukazujące wpływ temperatury na parametry diod. Praca zawiera również informację na temat doboru układów rozpraszających ciepło w celu zachowania odpowiedniej temperatury pracy diod (Wpływ temperatury na parametry optyczne i elektryczne diod LED średniej i dużej mocy). Keywords: diodes, LED, optoelectronics, temperature measurement Słowa kluczowe: diody elektroluminescencyjne, LED, optoelektronika, pomiar temperatury doi:10.12915/pe.2014.11.51 Introduction Technological advance caused that luminaries based on LEDs are more and more efficiently replacing traditional solutions in the lighting, based on incandescent bulbs or discharge lamps. New technologies applied in LED diodes provide continual increase of their parameters and boost their application area. When compared with traditional bulbs, LED emitters prove matchlessly long life expectancy. The producers of popular diodes declare useful operation time of their products at the level of 50 000 hours. It means that after this time, the value of emitted light will be higher than 70% of the initial light output through a new diode. Apart from high life expectancy, LED diodes prove very low operation failure frequency. The vast majority of them prove nearly linear decrease of obsolescence over time, caused by the gradual degradation of the semiconductor layers. Thanks to it, their work can be[...]

Analiza rozkładu pola elektromagnetycznego wybranego układu stykowego w programie ANSYS Maxwell DOI:10.15199/13.2018.10.9


  Przygotowanie obszaru analizy dla wybranego układu stykowego W celu przeprowadzenia w programie ANSYS Maxwell analizy tak złożonego układu jakim jest układ dwóch styków należy wykonać szereg następujących czynności. Insert Maxwell 3D Design - funkcja rozpoczynająca analizę pozwala ona na wczytanie bądź utworzenie od zera obiektów 3D. Kolejną czynnością było wczytanie przygotowanych wcześniej modeli styków do programu za pomocą funkcji Import. Styki po wczytaniu należało odpowiednio względem siebie ustawić przy pomocy komend ruchu takich jak "move" i "rotate" oraz stworzyć łączący je trzpień przy użyciu funkcji "Draw Cylidner" [1]. Końcowy efekt przedstawia rysunek 1. Rys. 1. Układ stykowy po zaimoprtowaniu do ANSYS’a Fig. 1. Contact system after extraging to ANSYS Następnym krokiem było przypisanie do obiektów odpowiedniego materiału w tym wypadku była to miedź, można to zrobić poprzez zaznaczenie element, a następnie z listy należy wybrać "Modeler→AssignMaterial→Copper" [2]. Następnie został stworzony region czyli przestrzeń w której został zamknięty układ i wewnątrz którego było badane pole elektromagnetyczne, przestrzeń tą tworzy się przy pomocy funkcji "Creat Region", należy pamiętać aby boki stworzonego regionu były styczne do naszego element (rys. 2). Aby stworzony region był styczny do naszego elementu należy wybrać opcje "Pad individual directions" i pozostawić wszystkie wartości równe 0. Bez utworzenia regionu nie można przeprowadzić analizy [3]. Rys. 2. Układ stykowy z zaznaczonym obszarem analizy Fig. 2. Contact system with selected analysis area Po utworzeniu Regionu został wybrany sposób analizy którą można znaleźć wybierając okno "Project Manager"a w nim zaznaczamy "[...]

Sterowanie silnikiem BLDC pracującym jako element hybrydowej platformy latającej

Czytaj za darmo! »

Bezzałogowa platforma latająca napędzana silnikiem spalinowym charakteryzuje się przewymiarowaniem mocy napędu. Ma to związek przede wszystkim ze wzmożonym zapotrzebowaniem na energię w fazie wznoszenia urządzenia. Aby móc stosować w takiej platformie silniki spalinowe o zmniejszonej mocy, konieczne jest wspomaganie ich w fazach przejściowych lotu. Proponowane rozwiązanie odnosi się do zastosowania silnika BLDC pracującego w hybrydzie szeregowej z silnikiem spalinowym. Sposób sterowania silnikiem bezszczotkowym jest przedmiotem badań prezentowanych w artykule. Abstract. The power redundancy is characterized an unmanned flying platform powered by diesel engine. This is linked primarily to the higher demand for energy in the climb of the device. To be able to use the platform with engines of the reduced power, it is necessary to assist them in the transitional phases of flight. The proposed solution addresses the application of BLDC motor working as a serial hybrid with the internal combustion engine. How to control the brushless engine is the subject of the research presented in the article. (Control of BLDC motor working as flying hybrid platform component) Słowa kluczowe: BLDC, napęd hybrydowy, FPGA, symulacja w czasie rzeczywistym Keywords: BLDC, hybrid drive, FPGA, real-time simulation Wprowadzenie Silniki BLDC posiadają szereg zalet, które decydują o ich zastosowaniu w wielu rozwiązaniach technicznych. Do zalet tych należą m.in.: - prosta konstrukcja mechaniczna, - wysoka sprawność, - dobre właściwości dynamiczne, - duża gęstość mocy. Szczególnie ostatnia z wymienionych zalet determinuje zastosowanie silnika bezszczotkowego DC w napędzie bezzałogowej platformy latającej, gdyż duża gęstość mocy oznacza małe gabaryty i masę silnika. Silnik bezszczotkowy prądu stałego w proponowanym rozwiązaniu jest zasilany ze źródła napięcia stałego (bateria akumulatorów) poprzez komutator elektroniczny, którego rolę pełni przekształtnik energ[...]

 Strona 1