Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Emilia Roguska"

Analiza ryzyka w projektach tunelowych DOI:10.15199/33.2018.02.06


  Wostatnich latach na całym świecie można zaobserwować wzrost popularności budowli podziemnych. Z przyczyn ekonomicznych i urbanistycznych coraz częściej stosowane są rozwiązania przenoszące transport miejski pod ziemię. Budownictwo podziemne jest dziedziną, której towarzyszy znacznie większe ryzyko w porównaniu z budownictwem kubaturowym. Wynika to przede wszystkim z tego, iż warunki gruntowe, określone na podstawie badań geologicznych, podawane są jedynie z pewnym prawdopodobieństwem. Ponadto podczas projektowania konstrukcji podziemnychwykorzystywane są głównie metody empiryczne, gdyż nie ma kryteriów, którewsposób ilościowy, za pomocą odpowiednich rozkładów statystycznych, określiłyby czynniki ryzyka. Definicja ryzyka i zarządzanie ryzykiem Pojęcie ryzyka nie jest zdefiniowanewprawie polskim. W różnych dziedzinach nauki pojawiają się odmienne jego definicje [10]. Na potrzeby analizy ryzyka w budownictwie podziemnym przyjęto definicję zaproponowaną w Kodeksie postępowania przy zarządzaniu ryzykiemwbudownictwie tunelowym [2]: ryzyko jest to kombinacja częstotliwościwystępowania danego zagrożenia i konsekwencji jego wystąpienia. Kodeks nie definiuje jednak, jakiego rodzaju jest to kombinacja. W praktyce przyjmuje się iloczyn obu tych wartości, a zatem: R = P(z) - K(z) gdzie: R - ryzyko; P(z) - prawdopodobieństwowystąpienia zdarzenia z; K(z) - straty poniesione wskutek zajścia zdarzenia z. Istnieje wiele różnych rodzajów ryzyka. Niektóre z nich towarzyszą każdemu rodzajowi działalności, np. ryzyko operacyjne czy prawne, natomiast niektóre są specyficzne dla określonej branży.Wbudownictwie podziemnym ogromne znaczenie ma ryzyko technogenne. Jest to ryzyko występujące w działalności technicznej, kierowanej za pomocą "racjonalnych" projektów. Nie można jednak zapominać także o ryzyku prawnym (związanym ze zmieniającymi się przepisami prawa) oraz ryzyku rynkowym (związanym ze zmieniającą się sytuacją rynkow[...]

Analiza ryzyka w budownictwie podziemnym DOI:10.15199/33.2019.02.09


  Budownictwo infrastrukturalne, a szczególnie budownictwo podziemne jest dziedziną, której towarzyszy znacznie większe ryzyko niż w budownictwie kubaturowym, ponieważ warunki posadowienia tego rodzaju obiektów oceniane są tylko na podstawie doświadczenia osób opracowujących dokumentacje geotechniczne. Z tego powodu, ocena ryzyka w projektach budowli podziemnych bazuje głównie na metodach empirycznych, gdyż nie ma kryteriów, które m.in. określiłyby czynniki ryzyka w sposób ilościowy, za pomocą odpowiednich rozkładów statystycznych. W budownictwie pojęcie ryzyka nierozerwalnie wiąże się z bezpieczeństwembudowli stanowiącymjedno z najważniejszych zagadnień w procesie projektowania i realizacji tuneli komunikacyjnych, takich jak tunele drogowe, kolejowe czy systemy metra. Skutki materialne ewentualnych katastrof czy awarii takich obiektów są ogromne. Ich wartość może sięgać milionów dolarów, nie wspominając o ofiarach śmiertelnych. Najpoważniejsze awarie ostatnich lat, jak przykładowo katastrofa na budowie tunelu Heathrow Express Link czy tunelu w Hull wWielkiej Brytaniim.in. były spowodowane złymrozpoznaniem geologicznym lub brakiem nośności podłoża i w konsekwencji niedostosowaniem rozwiązań konstrukcyjnych lub technologicznych do rzeczywistych warunków posadowienia obiektów [7]. Części strat można było uniknąć lub zmniejszyć ich rozmiar, gdyby wprowadzono profesjonalne podejście do zarządzania ryzykiem. Analiza ryzyka stanowi podstawowy składnik procesu zarządzania ryzykiem. Ma na celu określenie prawdopodobieństwa oraz skalę niekorzystnych konsekwencji mogących pojawić się w określonych warunkach, dając tym samym podstawy do skutecznego zarządzania ryzykiem w projekcie. Powodem wzrostu zainteresowania analizą ryzyka w przypadku budownictwa podziemnego jest m.in.: ● coraz większa liczba realizowanych tuneli komunikacyjnych, linii metra, parkingów czy garaży podziemnych; ● przekonanie, że analiza ryzyka lepiej o[...]

 Strona 1