Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mariola Wasil"

Wpływ dodatku bentonitu na właściwości uszczelniające popiołu lotnego DOI:10.15199/33.2019.05.11


  Warstwy uszczelniające, jako najważniejszy element konstrukcji składowisk odpadów, ograniczają negatywny wpływ odpadów na środowisko naturalne przez zapewnienie szczelności oraz eliminację przedostawania się odcieku ze składowiska do gruntu oraz wód gruntowych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów [4] określa elementy wyposażenia składowiska, którymi są m.in. naturalnie występująca bariera geologiczna lub sztucznie wykonane uszczelnienie. Wprzypadku, gdy nie są spełnione warunki dotyczące naturalnych barier geologicznych, rozporządzenie przewiduje wykonanie warstwy uszczelnienia ominimalnej miąższości 0,5 m i wartości współczynnika filtracji k ≤ 1,0·10-9 m/s -wprzypadku składowisk odpadówniebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne i obojętne oraz k ≤ 1,0·10-7 m/s - w przypadku składowisk odpadów obojętnych. Prezentowane w literaturze [5, 6, 8, 9, 10, 11] wyniki badań właściwości popiołów lotnych wskazują, że jest to materiał, który samodzielnie lub po ulepszeniu dodatkami może być stosowany w zastępstwie gruntów naturalnych do konstrukcji inżynierskich. W celu sprawdzenia przydatności materiału do wykorzystania w warstwie uszczelnienia, przeprowadza się wiele badań określających jego cechy chemiczne, fizyczne i mechaniczne, które muszą spełniać określone kryteria, stawiane przez wytyczne oraz regulacje prawne. Jednym z najważniejszych kryteriów decydującym o przyda[...]

Wytrzymałość na rozciąganie popiołu lotnego z dodatkiem bentonitu jako materiału na warstwy uszczelniające DOI:10.15199/33.2016.08.32


  Nierównomierne osiadanie podłoża może spowodować przerwanie warstwy uszczelniającej i stworzenie drogi uprzywilejowanego przepływu, które jest inicjowane przez powstawanie i propagację spękań spowodowanych przez naprężenie rozciągające. Wytrzymałość na rozciąganie określono na zagęszczonych próbkach popiołu lotnego i popiołu z dodatkiem 5, 10 i 15%bentonitu sodowego, a także porównawczo - zagęszczonego iłu. Badania wykonano metodą bezpośrednią (rozrywanie) na próbkach walcowych. Ustalono wpływ czasu pielęgnacji nawytrzymałość na rozciąganie.Otrzymanewartości odkształcenia i wytrzymałości na rozciąganie zagęszczonego popiołu lotnego z dodatkiemnawet 5%bentonitu są porównywalne do uzyskanych w przypadku iłu stosowanego do uszczelnień mineralnych. Słowa kluczowe: wytrzymałość na rozciąganie, popiół lotny, bentonit, odkształcenie warstwy uszczelniającej.Wprzypadkumineralnych warstw uszczelniających pod nasypy czy składowiska odpadów bardzo ważne jest określenie ich zdolności do odkształcenia, ponieważ nierównomierne osiadanie podłoża może spowodować uszkodzenie lub przerwanie ciągłości warstwy, tworząc drogę uprzywilejowanego przepływu. Odporność warstwy uszczelniającej na nierównomierne osiadanie podłoża może charakteryzować wytrzymałość na rozciąganie (rozerwanie) i wydłużenie próbki. Wzwiązku z tym, że w mechanice gruntów nie wypracowano metod oceny wytrzymało[...]

 Strona 1