Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Beata KRUPANEK2"

Kilka słów o błędzie dynamicznym czujnika pelistorowego w osłonie ognioszczelnej DOI:10.12915/pe.2014.11.04

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono podstawowe parametry charakteryzujące właściwości dynamiczne czujnika oraz opisano metodę wyznaczania tych parametrów w sposób doświadczalny. Porównano wyznaczone parametry z danymi katalogowymi oraz przedstawiono model osłony ognioszczelnej wykorzystywany w algorytmach korekcji błędu dynamicznego. Przedstawiono przyjęte założenia korekcji błędu dynamicznego na zasadzie odtwarzania dla modelu o stałych i zmiennych parametrach. Abstract. The article presents the basic parameters characterizing the dynamic properties of the pellistor sensor and describes the method of determining these parameters experimentally. Designated parameters were compared with the data sheet and flameproof shield model is used in dynamic error correction algorithms. The paper presents the assumptions of dynamic error correction on the basis of playing for the model with fixed and variable parameters. The basic parameters characterizing the dynamic properties of the pellistor sensor Słowa kluczowe: metan, pelistor, korekcja, odtwarzanie, dynamika. Keywords: methane, pellistor, correction, prediction, dynamics. doi:10.12915/pe.2014.11.04 Wstęp Metan jest gazem palnym, którego mieszanina z powietrzem w proporcji od ok. 4,9 do 15,4% staje się wybuchowa. Właściwość ta jest szczególnie istotna w warunkach występujących w kopalniach, gdzie często dochodzi do znacznych i gwałtownych zmian stężenia metanu, a co za tym idzie, do groźnych dla ludzi i sprzętu zmian koncentracji metanu w powietrzu, aż do granicy wybuchowości [7, 11, 15]. Urządzenia elektryczne pod napięciem oraz pracujące urządzenia mechaniczne mogą stać się źródłem zapłonu mieszanki metanu z powietrzem [17, 18]. Zmiany stężenia metanu w powietrzu kopalnianym należy mierzyć w taki sposób, aby można było podjąć środki zabezpieczające przed wybuchem metanu [6, 25]. Powszechnie używanymi w kopalniach czujnikami do pomiaru stężenia metanu są czujniki pelistorowe w osłonach ognioszc[...]

 Strona 1