Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ILONA LISIECKA"

Popioły lotne, powstałe ze spalania biomasy, alternatywą dla naturalnych surowców skaleniowych


  Zróżnicowane właściwości fi zyczne, chemiczne i mineralogiczne oraz masowość powstawania, głównie ze spalania węgli, popiołów lotnych pozwalają na ich szerokie wykorzystanie jako surowców w wielu dziedzinach gospodarki m.in. w przemyśle materiałów budowlanych, np. w produkcji betonu, cementu, klinkieru cementowego, kruszyw lekkich, ceramiki budowlanej, a także w górnictwie, drogownictwie i rolnictwie (Czarnecki, Więcławski, 2005; Kępys, 2008). Zastosowanie popiołów lotnych w technologiach produkcyjnych, poza zyskami ekologicznymi i ekonomicznymi, przynosi również korzyści techniczne, nadając szereg pożądanych cech produktom wytwarzanym z ich udziałem (Ferreira, Ribeiro, Ottosen, 2003).W ostatnich latach elektrownie i elektrociepłownie wdrażają systemy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Jako paliwo odnawialne stosowana jest biomasa (współspalana z węglem lub samodzielnie). Porównując właściwości węgla kamiennego stosowanego w energetyce i biomasy, należy stwierdzić, że jakościowo podstawowy skład pierwiastkowy jest taki sam, natomiast różnice występują w składzie ilościowym. Biomasa zawiera średnio czterokrotnie więcej tlenu oraz dwukrotnie mniej węgla. Ponadto wykazuje stosunkowo niską zawartość azotu oraz siarki. Dla porównania - całkowita zawartość siarki w drewnie wynosi ok. 0,05%, natomiast dla węgla waha się w granicach 0,2-11% wag. (przyjmując najczęściej wartości w przedziale 1-3% wag.) (Kubica, Ściążko, Raińczak, 2003; Arvelakis, Frandsen, 2010; Chmielniak, Ścieżko, Zieliński, 2003). Istotnym problemem w procesie spalania jest wilgotność biomasy, która bardzo negatywnie wpływa na efektywność procesu spalania, czego konsekwencją jest niska wartość opałowa. W porównaniu z węglem biomasę charakteryzuje dużo wyższa zawartość związków alkalicznych (zwłaszcza potasu), wapnia i fosforu oraz znaczna ilość agresywnego chemicznie chloru, który może powodować korozję oraz powstawanie osadów na powierzchniach grzewczych ko[...]

Uboczne produkty spalania bazą dla ceramicznych materiałów budowlanych


  W pracy dokonano oceny możliwości wykorzystania popiołów lotnych ze spalania biomasy w produkcji ceramicznych materiałów spieka- nych. Przedstawiono jakościową charakterystykę popiołów oraz wykonano badania określające przydatność popiołów w technologii materia- łów budowlanych. Dokonano oceny ilości popiołu wprowadzanego do zestawu surowcowego w kontekście możliwości spełnienia wymagań jakościowych stawianych przez przemysł. Badania oparto na analizie mikrostrukturalnej, pomiarze gęstości pozornej, porowatości otwartej i nasiąkliwości oraz teście odporności na wypłukiwanie jonów w środowisku wodnym. The study evaluated the possibility of using fly ash from the combustion of biomass in the production of sintered ceramic materials. The qualitative characteristics of the ashes was presented and tests to determine the suitability of fly ash in building materials technology were performed. The evaluation of the quantity of the fly ash fed to the raw material was done in the context of the ability to fulfill the quality requirements of the industry. The study was based on the microstructural analysis, the measurement of the apparent density, open porosity and water absorption and the test of resistance to leaching of ions in aqueous medium. Słowa kluczowe: popioły lotne, energetyka, gospodarka odpadami, spiekanie Key words: fly ash, power engineering, waste management, sintering.Wprowadzenie. Popioły lotne, będące ubocznym produktem procesu spalania węgla kamiennego lub brunatnego, są w szerokim zakresie wykorzystywane w przemyśle materiałów budowlanych, jako równoważnik pełnowartościowych surowców mineralnych w produkcji betonu, cementu, klinkieru cementowego, kruszyw lekkich, czy też ceramiki budowlanej [1÷3]. Zastosowanie popiołów lotnych w technologiach produkcyjnych, poza zyskami ekologicznymi i ekonomicznymi, przynosi również korzyści techniczne nadając szereg pożądanych cech p[...]

Mikrostruktura i właściwości powłoki Na2O-CaO-SiO2 na powierzchni spiekanych popiołów lotnych


  W Polsce produkcja energii elektrycznej bazuje głównie na spalaniu paliwa stałego w postaci węgla brunatnego i kamiennego oraz biomasy. Efektem ubocznym takiej technologii jest powstawanie dużej ilości odpadów w postaci popiołów lotnych, pyłów i żużli. Są to jedne z najważniejszych odmian mineralnych surowców odpadowych zarówno w Polsce, jak i w świecie. Stanowią one grupę odpadów wytwarzaną w bardzo dużych ilościach i w znacznej części składowanych. Ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne najczęściej jednak stanowią substytut surowców mineralnych. Głównym odbiorcą jest zwłaszcza przemysł materiałów budowlanych, który wykorzystuje około 55% wytwarzanych popiołów lotnych [1]. Zmienność składu chemicznego tego rodzaju odpadów, stwarza wiele problemów w produkcji tworzyw o ściśle założonym składzie chemicznym, wpływa na właściwości produktów końcowych. Zmienność składu chemicznego ma również wpływ na trudność w opracowaniu technologii uwzględniającej tak dużą niestabilność surowca. Obok popiołów lotnych powstających w sektorze energetycznym równie problematycznym staje się zagospodarowanie drobnofrakcyjnej stłuczki szklanej. Ten amorficzny odpad w postaci bardzo rozdrobnionej (poniżej 100 μm) nie nadaje się do zastosowania w tradycyjnym przemyśle szklarskim. Wprowadzenie go do podstawowego zestawu szklarskiego wywołałoby niepożądany efekt spienienia masy szklanej. Deponowanie pyłu szklanego na składowiskach otwartych, bądź stosowanie na podsypki drogowe nie jest dobrym rozwiązaniem. Szkło uważane jest za jeden z najbardziej neutralnych dla środowiska naturalnego odpadów, jednakże w tak rozdrobnionej postaci ma bardzo dużą powierzchnię właściwą. W swoim podstawowym składzie chemicznym szkło ma do 15% (czasami więcej) tlenków pierwiastków alkalicznych, dlatego długotrwałe przebywanie tego odpadu w środowisku wilgotnym wpływa na tworzenie się na powierzchni szkła związków łatwo rozpuszczalnych w wodzie, powodując tym[...]

 Strona 1