Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Jankowski"

Projekt Muzeum P apiernictwa zaprezentowany we Wrocławiu

Czytaj za darmo! »

"Sięgając po lepszą prze(y)szłość" - pod takim hasłem 7 sierpnia, we wrocławskim hotelu Scandic odbyła się konferencja inaugurująca dwuletni projekt inwestycyjno-modernizacyjny, jaki Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju realizuje dzięki dotacjom przyznanym z funduszy norweskich i funduszy EOG oraz ze środków krajowych. Projekt jest złożony, zakłada renowację i adaptac[...]

Muzeum P apiernictwa w Dusznikach-Zdroju i Muzeum P apieru w Wielkich Łosinach razem do UNESCO DOI:


  "Na szlaku wspólnego dziedzictwa" - to tytuł projektu zrealizowanego przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Transgranicznej NOVUM*, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju oraz papiernię w czeskich Velkých Losinách.Projekt jest związany z planami wspólnego wpisania obu zabytkowych młynów papierniczych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W jego ramach odbyła się konferencja w Dusznikach oraz wizyta studyjna w papierni w Velkých Losinách. Ponadto ukazał się folder o obu papierniach z tekstami w językach polskim, czeskim i angielskim. Konferencja, zorganizowana 6 października br. w dusznickim hotelu "Impresja", zgromadziła nie tylko liczną reprezentację obu papierni, ale też przedstawicieli władz, instytucji i organizacji, których wsparcie będzie miało duże znaczenie dla uzyskania wpisu. Byli wśród nich: Iwona Krawczyk - wicema[...]

Młyn co papierem stoi DOI:

Czytaj za darmo! »

Tak, papierem. Bo zbóż się w nim nie miele, za to wytwarza… papier. Ręcznie, arkusz za arkuszem. Tak dziś, jak przed setkami lat, gdy innych sposobów nie znano. Ów młyn papierniczy, jedyny w Polsce, znajduje się w Dusznikach-Zdroju. W przepięknym XVII-wiecznym obiekcie mieści się dziś Muzeum Papiernictwa. Eu r o p e j s k a t r o s k a Dla pracowników muzeum ostatnie trzy lata były okresem wyjątkowo wytężonej pracy w dziedzinie zachowania oraz upowszechniania unika[...]

The energy efficiency of oil seed crops production and their biomass conversion into liquid fuels Efektywność energetyczna uprawy roślin oleistych i konwersji ich biomasy na paliwa płynne DOI:10.12916/przemchem.2014.2270


  Long term results of field expts. with cultivation of winter and spring rapes, white mustard, camelina and oil flax were used for evaluation of biodiesel oil prodn. economy (energy return on energy invested). The energy efficiency was in all cases lower (8.3-17.1 GJ/ha) than that of winter rape (43.1 GJ/ha). Obliczono efektywność energetyczną produkcji biopaliw z wybranych jarych roślin oleistych i porównano ją z wynikami dla rzepaku ozimego, głównej rośliny oleistej, wykorzystywanej w Europie do produkcji biodiesla. Wyniki badań jednoznacznie wskazują stratę energii występującą podczas przetwarzania oleju z rzepaku jarego, gorczycy białej i lnianki siewnej na biodiesel. Ciągły rozwój industrializacji pociąga za sobą konieczność zaspokajania coraz większych potrzeb energetycznych1, 2). Z prognoz wynika3), że do 2020 r. nastąpi wzrost zużycia energii o ok. 60%. Badania wskazują również na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu energetycznego, a obserwowane różnice w prognozach dotyczą tylko terminu jego wystąpienia4).Podstawowym surowcem do produkcji paliw jest obecnie ropa naftowa. W okresie ostatnich 60 lat zużycie ropy naftowej wzrosło o kilkaset procent. Specyfika rozwiązań technicznych stosowanych w pojazdach dostawczych, ciężarowych oraz rolniczych sprawia, że dominującym źródłem napędu jest silnik Diesla, co determinuje progresywny wzrost zużycia oleju napędowego (ON) w transporcie kołowym i rolnictwie5). Sytuacja geopolityczna i ekonomiczna Polski sprawia, że większość ropy naftowej zużywanej do produkcji paliw jest importowana. Powoduje to różne negatywne zjawiska, m.in. znaczną zmienność cen paliw6). Biodiesel jest paliwem alternatywnym w stosunku do konwencjonalnego oleju napędowego7). Może on być wytwarzany zarówno z tłuszczów roślin jadalnych (soja, rzepak, słonecznik, lnianka, palma, nasiona bawełny)1, 2, 8, 9) lub niejadalnych (rącznik, miodła indyjska, jatrofa), jak oleju talowego oraz oleju przepraco[...]

The energy efficiency of production and conversion of winter triticale biomass into biofuels Efektywność energetyczna produkcji i konwersji biomasy pszenżyta ozimego na biopaliwa DOI:10.15199/62.2015.10.29


  High, medium and low crop methods for triticale cultivation were compared in respect to energy efficiency of the biofuel prodn. from the biomass. The highest energy efficiency was achieved for the lowest amt. of energy consumption for triticale cultivation (low fertilization level). Przedstawiono efektywność energetyczną produkcji biopaliw z biomasy pszenżyta ozimego. Porównano trzy technologie produkcji różniące się nakładami energetycznymi wydatkowanymi na pozyskanie surowca i jego przetworzenie. Wykazano wyższą sprawność energetyczną wykorzystania energetycznego biomasy produkowanej w technologii o najniższym zapotrzebowaniu energetycznym. Konieczność pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł, takich jak wiatr, woda lub biomasa, wynika m.in. z faktu, że coraz bardziej ograniczone są zasoby paliw kopalnych. Biopaliwa pierwszej generacji (biodiesel, bioetanol) i gazowe (gaz opałowy) nadal stanowią podstawowe źródło energii odnawialnej. Wytwarzane są bezpośrednio lub pośrednio z surowców żywnościowych, z wykorzystaniem procesów fermentacyjnych lub transestryfikacyjnych. Bioetanol jest strategicznym surowcem szeroko wykorzystywanym w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym i petrochemicznym1), a obecnie wymieniany jest także wśród najważniejszych biopaliw stosowanych w transporcie2, 3). Spirytus gorzelniany wykorzystywany paliwowo może być mieszany z benzyną w różnych proporcjach lub też występować jako samodzielne paliwo w specjalnie do tego skonstruowanych silnikach4, 5). Surowce do produkcji bioetanolu to surowce zawierające cukier (trzcina cukrowa, burak cukrowy, sorgo, owoce), skrobię (ziarna kukurydzy, pszenicy, pszenżyta, jęczmienia, ryżu, bulwy ziemniaka, topinambur) oraz lignocelulozę (drewno, słoma, trawy)6, 7). Fermentacja etanolowa jest jedną z najstarszych technik biotechnologicznych stosowanych przez człowieka. Wykorzystuje ona drobnoustroje, najczęściej drożdże Saccharomyces cerevisiae, które w[...]

 Strona 1