Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Zofia Jakubowska-Mordecka"

Studies on carbon dioxide absorption rate into solutions of K2CO3/KHCO3 activated with amines. Industrial application of research results Badania szybkości absorpcji ditlenku węgla w roztworach K2CO3/KHCO3 aktywowanych aminami. Przemysłowa aplikacja wyników badań DOI:10.15199/62.2017.3.37


  Five aliph. and heterocyclic amines were added (3% by mass) to an aq. soln. of K2CO3/KHCO3 (30% by mass) used for CO2 absorption from a process gas in a pressurized buble stirred reactor (4 bars, 90-110°C). A new amine activator was developed and tested under pilot plant conditions. The activator was implemented in 5 industrial plants in Poland and abroad. Przedstawiono wyniki badania szybkości absorpcji ditlenku węgla w wodnych roztworach węglanów potasu aktywowanych mieszaninami związków aminowych. Badania przeprowadzono w ciśnieniowym reaktorze barbotażowym z mieszadłem oraz w instalacji ćwierćtechnicznej. Przedstawiono korzyści z zastosowania opracowanego nowego promotora aminowego w przemysłowych instalacjach Benfield/Carsol. Współczesne metody usuwania składników kwaśnych, takich jak CO2, COS i H2S, z gazów naturalnych, rafineryjnych i syntezowych bazują na absorpcji chemicznej (chemisorpcji) i/lub absorpcji fizycznej1). Odwracalna absorpcja chemiczna w gorących roztworach węglanów aktywowanych związkami aminowymi jest powszechnie stosowaną metodą przemysłowego oczyszczania gazów syntezowych z ditlenku węgla. W polskich wytwórniach amoniaku stosowany jest proces Benfield, który polega na absorpcji CO2 z gazu syntezowego za pomocą wodnego roztworu węglanu potasu zawierającego dodatek aktywatora aminowego. Od pierwszego zastosowania przemysłowego proces Benfield podlegał licznym zmianom zarówno w układzie technologicznym, jak i modyfikacjom aktywatora, a ich skutkiem jest znaczne obniżenie zużycia energii w procesie2). W latach 2011-2013 Instytut Nowych Syntez Chemicznych we współpracy z Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej realizował projekt badawczy Nr 05 0024 10, finansowany przez NCBiR, którego celem było opracowanie nowego, efektywniejszego aktywatora, konkurencyjnego w stosunku do obecnie stosowanych promotorów aminowych (np. LRS-10 i ACT-1) rozpowszechnionych przez renomowane [...]

Benefits of using the new activator of potassium carbonate solution in CO2 washing process from synthesis gas in ammonia plant Korzyści z zastosowania nowego aktywatora roztworu węglanów potasu w procesie wymywania CO2 z gazu procesowego w wytwórni amoniaku DOI:10.12916/przemchem.2014.2246


  Use of a new activator of K2CO3/KHCO3 soln. in absorption of CO2 (Binczak et al., 2014) resulted in a decrease of natural gas consumption in NH3 prodn. (ca. 22 t/h) by 5 m3/t of NH3. Dokonano oceny zmniejszenia zużycia energii w wytwórni gazu do syntezy amoniaku w wyniku zastosowania nowego aktywatora roztworu węglanu potasu w procesie wymywania CO2 z gazu procesowego (proces Benfield). Proces ten polega na absorpcji CO2 z gazu w gorącym (80-100°C) wodnym roztworze węglanów potasu z dodatkiem aktywatora (najczęściej dietanoloaminy). Absorpcja prowadzona jest pod ciśnieniem 2-3 MPa, natomiast regeneracja roztworu (desorpcja CO2) przebiega w temp. 110-125°C pod zmniejszonym ciśnieniem 0,12-0,18 MPa oraz z użyciem pary stripingowej. Proces zużywa duże ilości ciepła do regeneracji roztworu oraz energii do napędu pomp utrzymujących cyrkulację roztworu pomiędzy absorberem i regeneratorem. Aktywator INS-13 został opracowany w latach 2011-2013 w ramach projektu badawczego NR 05 0024 10 finansowanego przez NCBiR i stanowi mieszaninę pierwszo- i drugorzędowych amin alifatycznych. Oceny aktywatora d[...]

A new activator for the potassium carbonate solution in the Benfield process Nowy aktywator roztworu węglanu potasowego w procesie Benfield DOI:10.12916/przemchem.2014.1578


  The primary and secondary alkyl new activator aminescontg. was added to aq. K2CO3 and KHCO3 solns. to improve the CO2 removal from synthesis gas by absorption under lab. and industrial conditions. The new activator was much more efficient than NH(CH2CH2OH)2 usually used for this purpose. It showed also good stability and low corrosivity. Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań oraz wyniki testu przemysłowego nowego aktywatora wodnych roztworów węglanu potasowego w procesie Benfield. Aktywator, o nazwie INS-13, to mieszanina alkanoloamin o długości łańcucha węglowego C2-C8 zawierających 1-5 grup aminowych I i II-rzędowych. W badaniach laboratoryjnych określono kinetykę absorpcji CO2 w wodnych roztworach węglanu potasu z dodatkiem INS-13, natomiast w teście przemysłowym badano aktywność, trwałość i korozyjność aktywatora w warunkach instalacji przemysłowej. Usuwanie ditlenku węgla z gazu syntezowego jest operacją o dużym znaczeniu przemysłowym. Odwracalna absorpcja z reakcją chemiczną w wodnym roztworze węglanu potasu aktywowanego dodatkiem alkanoloamin jest powszechnie stosowaną metodą pochłaniania CO2, wykorzystywaną w kilku konkurencyjnych rozwiązaniach przemysłowych: procesy Benfield, Carsol, Giammarco-Vetrocoke, Catacarb i Lurgi. W polskich wytwórniach amoniaku stosowany jest proces Benfield, w którym absorpcja prowadzona jest w temp. 80-100°C pod ciśnieniem 2-3 MPa, natomiast regeneracja roztworu (desorpcja CO2) przebiega w temp. 110-125°C pod zmniejszonym ciśnieniem 0,12-0,18 MPa oraz z użyciem pary stripingowej. Proces zużywa duże ilości ciepła do regeneracji roztworu myjącego oraz energii do napędu pomp utrzymujących cyrkulację roztworu pomiędzy absorberem i regeneratorem. Od pierwszego przemysłowego zastosowania procesu wprowadzano zmiany w układzie technologicznym, których skutkiem jest znaczne obniżenie zużycia energii. W instalacjach budowanych w latach siedemdziesiątych XX w. zużycie ciepła w procesie regen[...]

 Strona 1