Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Klaudia Maślana"

Properties, methods of preparation and the most important applications of molybdenum disulfide Właściwości, metody otrzymywania oraz najważniejsze zastosowania disiarczku molibdenu DOI:10.15199/62.2017.3.39


  A review with 33 refs. In particular, use of MoS2 in optoelectronics, prodn. of transistors, supercapacitors, solar batteries and greases was described used methods of obtaining single layer MoS2 and its most promising applications. Przedstawiono przegląd metod wytwarzania i kierunków wykorzystania disiarczku molibdenu. Opisano jego zastosowanie w optoelektronice, do wytwarzania tranzystorów, superkondensatorów, baterii słonecznych i smarów. Disiarczek molibdenu jest związkiem nieorganicznym, zaliczanym do grupy dichalkogenków metali przejściowych TMD (transition metal dichalcogenides). Ich ogólny wzór ma postać MX2, w której M oznacza atom metalu przejściowego, a X halkogen (S, Se, Te)1-3). Warstwa takiego materiału o grubości 0,65 nm zbudowana jest z jednej warstwy metalu przejściowego, umieszczonej pomiędzy dwiema warstwami chalkogenu X-M-X1, 4-6). Atomy w warstwie połączone są ze sobą wiązaniami kowalencyjnymi, a kolejne warstwy słabymi oddziaływaniami Van der Waalsa, co pozwala na ich łatwą eksfoliację1, 2, 4, 5, 7). W warstwach S-Mo-S różnica elektroujemności siarki i molibdenu prowadzi do częściowo spolaryzowanych wiązań kowalencyjnych. Kationy molibdenu oddają elektrony walencyjne z powłoki d anionom siarki, co prowadzi do ich stopnia utlenienia +4, podczas gdy dla anionu siarki wynosi on -2. Każdy atom molibdenu w warstwie jest związany z sześcioma atomami siarki, a każdy atom siarki jest połączony z trzema atomami molibdenu, co daje heksagonalną sieć krystalograficzną. Patrząc w kierunku prostopadłym do podstawy, atomy siarki i molibdenu są rozmieszczone w sześciokątnych arkuszach8). MoS2 występuje w kilku odmianach polimorficznych. Podstawowe struktury to 2H-MoS2, 3R-MoS2 oraz 1T-MoS2 5, 8). Modele tych struktur przedstawiono na rysunku. Typy 2H oraz 3R występują w naturze i ich budowa jest dobrze znana. Typ 1T otrzymano w wyniku syntezy, dlatego w literaturze istnieją rozbieżności co do jego struktury. Typy 2H [...]

 Strona 1