Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Wrońska"

Biofiltracja jako proekologiczna metoda usuwania odorów z procesów kompostowania DOI:10.15199/62.2018.9.6


  Metody dezodoryzacji można podzielić na dwie grupy. Jedną z nich stanowią metody chemiczne, polegające na wprowadzaniu lotnego dezodorantu, utlenianiu związków odorowych, chlorowaniu i utylizacji termicznej lub katalitycznej. Należą tu także metody wykorzystujące procesy sorpcyjne. Druga grupa, należąca do zespołu procesów ekologicznych, to metody biologiczne, takie jak zastosowanie płuczek biologicznych (skruberów) lub biofiltrów bazujących na naturalnych materiałach i mikroorganizmach. W płuczkach biologicznych jako warstwę filtrującą stosuje się osad czynny. Jest to zawiesina mikroorganizmów w wodzie. Filtracja wykorzystuje aktywność heterotroficznych bakterii tlenowych, którym w przeciwprądzie dostarczany jest zanieczyszczony gaz. Mikroorganizmy posiadają zdolność do prowadzenia samooczyszczania sorbentu w komorze napowietrzanej. Po takiej samoregeneracji zawraca się strumień do skrubera. Nieco inaczej zbudowane są filtry z wypełnieniem stałym. Tu głównym elementem jest warstwa materiału filtracyjnego o dużej porowatości. Złoże takie zasiedla się mikroorganizmami zdolnymi do biologicznego rozkładu zanieczyszczeń zawartych w powietrzu. Zanieczyszczone gazy są przepuszczane (przedmuchiwane) przez złoże, w którym zachodzi proces chemiczny, jakim jest sorpcja na materiale filtracyjnym, oraz proces biologiczny, polegający na rozkładzie zanieczyszczeń przez aktywne mikroorganizmy. Podobnie jak w przypadku biopłuczek, obserwuje się tu podatność na samoregenerację. Ostatnie lata pokazują, że metody biologiczne, równie skutecznie jak metody chemiczne czy fizyczne3), sprawdzają się w unieszkodliwianiu lotnych zanieczyszczeń, zarówno tych związanych z powstawaniem odorów, jak i lotnych związków organicznych. Podczas przepływu zanieczyszczonego gazu przez warstwę materiału filtracyjnego następuje dyfuzja zanieczyszczeń z fazy gazowej do aktywnej biologicznie warstwy otaczającej cząstki materiału filtracyjnego4). Dzięki biomasie następu[...]

 Strona 1