Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Jurasz"

Zmiany wytycznych dotyczących jakości czynnika obiegowego w układach wodno-parowych bloków energetycznych


  Z uwagi na rozwoj technologii uzdatniania wody na potrzeby energetyczne i zmiany w podej.ciu do eksploatacji elektrowni i elektrociep.owni stale dokonywane s. zmiany wytycznych jako.ci czynnika obiegowego w odniesieniu do sposobu korekcji jak i sposobu podej.cia do oceny wynikow. W niniejszym opracowaniu omowione zosta.y zmiany jakie w ostatnim czasie pojawi.y si. w wytycznych opracowywanych przez ro.ne jednostki badawczo-rozwojowe dotycz.cych jako.ci czynnika obiegowego. 1. Wst.p Jako.. wody jako czynnika obiegowego w uk.adach wodno . parowych w urz.dzeniach energetycznych jest niezwykle istotna. Zarowno d.ugoletnia, bezawaryjna eksploatacja, a tak.e id.ce z ni. w parze wzgl.dy finansowe s. czynnikami, z ktorymi liczy, a przynajmniej powinien si. liczy. ka.dy eksploatator tych urz.dze.. Odpowiedni dobor re.imu chemicznego dla u.ytkowanych jednostek wytworczych ma ogromne znaczenie w czasie ich eksploatacji w kolejnych latach pracy. W.a.ciwy dobrany re.im chemiczny pozwala na unikni.cie wielu problemow, takich jak: ?ś uszkodzenia korozyjne powierzchni ogrzewalnych ?ś powstawanie osadow o charakterze korozyjnym generuj.cych awarie urz.dze. ?ś obni.enie jako.ci wytwarzanej pary z wtornym wachlarzem problemow ?ś wytr.canie si. osadow podczas nieustalonych stanow pracy ?ś obni.enie ogolnej sprawno.ci urz.dze. Na przestrzeni lat, wraz z pojawianiem si. coraz bardziej zaawansowanych technologicznie jednostek wytworczych zaostrzeniu ulega.y rownie. parametry dotycz.ce jako.ci stosowanego w nich czynnika obiegowego. Coraz wy.sze parametry pracy blokow energetycznych oraz wymagania jako.ciowe dla wytwarzanej w nich pary wymusi.y stopniowe zaostrzenie wymaga., ktore stawia si. jako.ci czynnika obiegowego w uk.adach wodno-parowych. 2. Aktualny stan Wraz z kolejnymi latami rozwoju energetyki na .wiecie oraz post.pem w dziedzinie uzdatniania wody na cele energetyczne powsta.o wiele wytycznych i zalece. dotycz.cych korekcji oraz wymaga[...]

 Strona 1