Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Gawron"

Czystość wody kotłowej a uszkodzenia rur w rejonach przewężeń, na łukach oraz na odcinkach pochyłych


  Wstęp Wiele, bez wątpienia bardzo ważnych kwestii związanych z produkcją energii jest szeroko dyskutowane na forum publicznym. W ostatnich latach czołowe, niezagrożone miejsce, zajmowały tematy związane z szeroka pojętą kwestia ochrony środowiska i ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Począwszy od zagadnień związanych z odsiarczaniem i odazotowaniem spalin do wzajemnego powiązania emisji dwutlenku węgla i zmian klimatycznych. Wsłuchując się w te informacje można odnieść wrażenie, że jedyne problemy związane z produkcją energii to te wymienione powyżej. Tymczasem ciągłym, nierozwiązanym problemem jest możliwie bezusterkowa eksploatacja podstawowych urządzeń wytwórczych. Wieloletnie doświadczenia oraz wiarygodne dane statystyczne pokazują, że uszkodzenia rur kotłowych są głównym problemem rzutującym na dyspozycyjność jednostek wytwórczych. Sytuacja taka jest właściwa tak dla starych i nowych konwencjonalnych kotłów parowych jak również dla relatywnie nowych i nowoczesnych kotłów odzysknicowych. Biorąc pod uwagę, że żywotność rur kotłowych (wodnych) w normalnych warunkach pracy kotła powinna być praktycznie nieskończona to sytuacja taka może być mało zrozumiała. Istnieje bardzo wiele przyczyn powstawania uszkodzeń rur kotłowych. Najbardziej rozpowszechnione to: ● słaby projekt początkowy ● niski poziom eksploatacji ● niewłaściwy poziom utrzymania ● wysoka agresywność środowiska po stronie ogniowej ● nieodpowiednie warunki chemiczne w obiegu wodno-parowym ● brak lub nieodpowiedni poziomu zarządzania wiedzą ● brak wsparcia na poziomie zarządzania Jak wynika z powyższego zestawienia warunki chemiczne utrzymywane w obiegach wodno-parowych są tylko jednym z wielu czynników odpowiedzialnych za uszkodzenia rur kotłowych. Jednak realnie około 50% uszkodzeń rur w kotłach konwencjonalnych i 70% uszkodzeń na kotłach odzyskicowych jest związana ze "złą" chemią w obiegach wodno - parowych. Co gors[...]

Doswiadczenia zwiazane z utr zymaniem kotła na parametry nadkrytyczne DOI:


  Streszczenie Utrzymanie dobrego stanu technicznego powierzchni wymiany ciepła w kotłach energetycznych, w tym wysokiej czystosci powierzchni wewnetrznej rur kotłowych, jest istotnym czynnikiem wpływajacym na dyspozycyjnosc pracy urzadzen cieplno-mechanicznych elektrowni. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia dla kotłów pracujacych przy parametrach nadkrytycznych, gdzie cieplno-chemiczne i hydrauliczne warunki pracy oraz rozwiazania konstrukcyjne parowników wymuszaja koniecznosc zapewnienia wysokiej czystosci powierzchni rur pracujacych na styku z faza nadkrytyczna. W referacie opisane sa doswiadczenia Zakładu Chemii Energetycznej Pro Novum sp. z o.o. zwiazane z kompleksowym podejsciem do utrzymania czystosci układu wodno-parowego kotłów na parametry nadkrytyczne. Wstep Obnizanie kosztów wytwarzania energii elektrycznej i dostosowanie technologii do norm srodowiskowych to motor rozwoju technologii ukierunkowanej na jednostki energetyczne pracujace przy parametrach nadkrytycznych. Rozwój ten jest podyktowany głównie wzrostem sprawnosci bloku kondensacyjnego, na który wpływ ma wiele parametrów, jednak najwazniejszymi pozostaja cisnienie i temperatura pary swiezej - rys. 1. Praca urzadzen w warunkach obecnosci fazy nadkrytycznej, której własciwosci fizykochemiczne moga byc rózne od tych w warunkach podkrytycznych, wiaze sie ze zmiana podejscia do oceny warunków fizykochemicznych analizowanych na podstawie badan poszczególnych czynników do realnie panujacych w układzie wodno-parowym pracujacym przy parametrach nadkrytycznych. Charakterystyczne warunki pracy w obszarze nadkrytycznym (okresowo takze podkrytycznym) w istotnym stopniu wpływaja na stan powierzchni ogrzewalnych na styku z faza nadkrytyczna i proces przyrostu ilosci zanieczyszczen na powierzchni wewnetrznej rur. Podobnie jak w układach konwencjonalnych, duze znaczenie na[...]

Zarzadzanie majatkiem produkcyjnym elektrowni podczas długotrwałego postoju DOI:


  Streszczenie Postepujace zmiany na rynku energii zwiazane z rosnacym udziałem mocy ze zródeł odnawialnych i ich uprzywilejowana pozycja w kolejce do operatora sieci elektroenergetycznej przy koniecznym poziomie zabezpieczenia systemu gwarantowanym przez wytwórców eksploatujacych konwencjonalne zródła energii wymagac beda zmiany podejscia do zarzadzania majatkiem produkcyjnym podczas długotrwałych postojów w perspektywie koniecznosci skutecznego i efektywnego ich uruchomienia z rezerwy zimnej. Status quo oznacza stworzenie magazynów czesci zamiennych o ograniczonym czasie przydatnosci do uzytku. W referacie przedstawiono zarys problemów oraz mozliwych rozwiazan zwiazanych z utrzymaniem dobrego stanu technicznego urzadzen wytwórczych pozostajacych w długotrwałym postoju. Energetyczne derby Zeszłoroczne lato wystawiło na powazna próbe mozliwosci Krajowego Systemu Elektroenergetycznego dysponujacego co prawda teoretyczna rezerwa mocy w zródłach konwencjonalnych i odnawialnych, co wiecej - rezerwa majaca swoje umocowanie w realnie istniejacych i dyspozycyjnych zasobach technicznych, lecz bezradnego w sytuacji, kiedy natura na krótko zamkneła swój worek z zasobami. Mecz skonczył sie wynikiem 1:0 dla gosci, ale rozgrywki trwaja i wskazane byłoby doprowadzenie do wygranej lub chocby osiagniecia remisu ze wskazaniem na gospodarzy. Strzelcem zeszłorocznej bramki była natura, co mozna postrzegac w kategorii kleski zywiołowej, przypadku, sytuacji niespotykanej czy innej tłumaczacej zaistniały stan rzeczy. Redukcja istniejacej, mozliwej do wykorzystania rezerwy technicznej i spadek dyspozycyjnosci urzadzen wytwórczych w zwiazku z coraz bardziej prawdopodobna zmiana priorytetów ich funkcjonowania z pracy na długotrwały postój moze skutkowac pojawieniem sie na boisku jeszcze jednego bramkostrzelnego zawodnika - korozji postojowej, niestety zawodnika bez skrupułów strzelajacego do własnej bramki. Długotrwały postój to korozja pos[...]

Miedź w osadach w urządzeniach energetycznych - problem eksploatacyjny i remontowy

Czytaj za darmo! »

Od Redakcji: Prezentacja zasadniczych tez zamieszczonego artykułu miała miejsce w trakcie X Sympozjum z cyklu DIAGNOSTYKA I REMONTY DŁUGO-EKSPLOATOWANYCH URZĄ- DZEŃ ENERGETYCZNYCH nt "Wydłużania czasu pracujących urządzeń energetycznych - szanse i ograniczenia" - Ustroń 2008. Wstęp W ostatnich latach coraz szerzej sygnalizowane są problemy z występowaniem znacznych ilości związków miedzi, tak w osadach na powierzchniach wewnętrznych rur ekranowych, jak również w całym układzie wodno-parowym. Stwierdza się obecność miedzi w osadach pobranych z kondensatorów, zbiorników wody zasilającej, walczaków, jak również coraz częściej, w przegrzewaczach (szczególnie pierwotnych), zaworach szybkozamykających oraz w układzie przepływowym turbin (głównie na łopatkach i pod bandażami). Na st[...]

Zmiany wytycznych dotyczących jakości czynnika obiegowego w układach wodno-parowych bloków energetycznych


  Z uwagi na rozwoj technologii uzdatniania wody na potrzeby energetyczne i zmiany w podej.ciu do eksploatacji elektrowni i elektrociep.owni stale dokonywane s. zmiany wytycznych jako.ci czynnika obiegowego w odniesieniu do sposobu korekcji jak i sposobu podej.cia do oceny wynikow. W niniejszym opracowaniu omowione zosta.y zmiany jakie w ostatnim czasie pojawi.y si. w wytycznych opracowywanych przez ro.ne jednostki badawczo-rozwojowe dotycz.cych jako.ci czynnika obiegowego. 1. Wst.p Jako.. wody jako czynnika obiegowego w uk.adach wodno . parowych w urz.dzeniach energetycznych jest niezwykle istotna. Zarowno d.ugoletnia, bezawaryjna eksploatacja, a tak.e id.ce z ni. w parze wzgl.dy finansowe s. czynnikami, z ktorymi liczy, a przynajmniej powinien si. liczy. ka.dy eksploatator tych urz.dze.. Odpowiedni dobor re.imu chemicznego dla u.ytkowanych jednostek wytworczych ma ogromne znaczenie w czasie ich eksploatacji w kolejnych latach pracy. W.a.ciwy dobrany re.im chemiczny pozwala na unikni.cie wielu problemow, takich jak: ?ś uszkodzenia korozyjne powierzchni ogrzewalnych ?ś powstawanie osadow o charakterze korozyjnym generuj.cych awarie urz.dze. ?ś obni.enie jako.ci wytwarzanej pary z wtornym wachlarzem problemow ?ś wytr.canie si. osadow podczas nieustalonych stanow pracy ?ś obni.enie ogolnej sprawno.ci urz.dze. Na przestrzeni lat, wraz z pojawianiem si. coraz bardziej zaawansowanych technologicznie jednostek wytworczych zaostrzeniu ulega.y rownie. parametry dotycz.ce jako.ci stosowanego w nich czynnika obiegowego. Coraz wy.sze parametry pracy blokow energetycznych oraz wymagania jako.ciowe dla wytwarzanej w nich pary wymusi.y stopniowe zaostrzenie wymaga., ktore stawia si. jako.ci czynnika obiegowego w uk.adach wodno-parowych. 2. Aktualny stan Wraz z kolejnymi latami rozwoju energetyki na .wiecie oraz post.pem w dziedzinie uzdatniania wody na cele energetyczne powsta.o wiele wytycznych i zalece. dotycz.cych korekcji oraz wymaga[...]

Kotły nadkrytyczne - nowy zakres problemów


  Ciągłe obniżanie kosztów wytwarzania energii elektrycznej i dostosowanie technologii do obowiązujących norm środowiskowych jest motorem do rozwoju technologii ukierunkowanej na jednostki energetyczne pracujące przy parametrach nadkrytycznych. Rozwój tej jest podyktowany w głównej mierze wzrostem sprawności bloku kondensacyjnego, na który wpływ ma wiele parametrów, jednak najważniejszymi pozostają ciśnienie i temperatura pary świeżej. Przyjmuje się, że przyrost temperatury pary świeżej o 20K powoduje wzrost sprawności obiegu o 1%. Podobnie w przypadku ciśnienia wzrost o 5 MPa to ok. 1% przyrostu sprawności. Większe koszty budowy bloków nadkrytycznych, głównie koszty materiałów będących "na styku" z fazą nadkrytyczną rekompensuje sumaryczny przyrost sprawności. Praca urządzeń w warunkach obecności fazy nadkrytycznej, której właściwości fizyko - chemiczne mogą być diametralnie różne od tych w warunkach podkrytycznych, wiąże się ze zmianą podejścia do oceny warunków fizyko-chemicznych analizowanych na podstawie badań poszczególnych czynników do realnie panujących w układzie wodno-parowym pracującym w przy parametrach nadkrytycznych. Osobnymi problemami pozostają te związane z rozwiązaniami konstrukcyjnymi kotłów, które należy uwzględniać dla zachowania wysokiej dyspozycyjności urządzeń wytwórczych. Właściwości wody w stanie nadkrytycznym a procesy przepływowe w kotle W miarę podnoszenia ciśnienia obiegu i zbliżaniem się do ciśnienia krytycznego (pkr=22.11 MPa (abs)) następuje stopniowy zanik różnicy między fazą ciekłą i parową - woda nie wrze w konwencjonalnym tego słowa znaczeniu, lecz zachowuje się jak jednolita faza płynnie zmieniająca temperaturę (nie występuje tutaj przemiana izobaryczno - izotermiczna jak w przypadku pary nasyconej mokrej). Ta różnica we własnościach czynnika obiegowego implikuje istotne zmiany w budowie układu przepływowego kotła nadkrytycznego. W trakcie normalnej pracy parownik kotła nie ma cyrkulacyjn[...]

 Strona 1