Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Mruk"

Wykorzystanie żużla z termicznego przekształcania odpadów komunalnych na cele betoniarskie DOI:10.15199/62.2019.7.14


  Gospodarka odpadami komunalnymi stale się rozwija. Oczekuje się1), że w skali całego świata tempo wytwarzania komunalnych odpadów stałych do 2025 r. wzrośnie do 2,2 mld t/r. W Polsce powstają spalarnie odpadów, które podczas termicznej obróbki unieszkodliwiają odpady komunalne, wytwarzając przy tym energię elektryczną i cieplną. Niestety, procesowi towarzyszy również wytwarzanie żużla, który stanowi ok. 30% masy odpadów wejściowych. Żużel pochodzący z termicznego przekształcania odpadów komunalnych jest odpadem o kodzie 19 01 12. Zagospodarowanie takiego materiału stanowi problem, gdyż jego skład jest zmienny, a uwarunkowania prawne nie są dokładnie sprecyzowane2, 3). Wzrasta zatem zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Powodem tego jest wzrost zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego i zmiany klimatu. Do tego dochodzą nałożone przez Unię Europejską wymogi prawne dotyczące zwiększenia w Polsce udziału źródeł niekonwencjonalnych w końcowym zużyciu energii4). Dotyczy to m.in. odpadów komunalnych, które mimo że są powszechnie uważane za zanieczyszczenia, stanowią potencjalne źródło energii ze względu na swój skład morfologiczny. Z upływem lat wzrasta w nich udział frakcji wysokoenergetycznej, co umożliwia wytwarzanie większej ilości energii. Tę energię pozyskuje się podczas termicznego przekształcania odpadów, któremu towarzyszy wytwarzanie energii cieplnej oraz elektrycznej5-7). W literaturze opisano rozwiązania wskazujące, że model gospodarki odpadami może być zrównoważony, a więc uwzględniające aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne8-10). Problem pojawia się przy zagospodarowaniu pozostałości po termicznym przekształceniu odpadów11, 12). Do pozostałości tych należą żużle i popioły, o zmiennym składzie, często zawierające metale ciężkie. W wielu państwach europejskich wykorzystuje się je w budownic98/ 7(2019) 1105 Prof. dr hab. Maciej KUBOŃ w roku 1997 ukończył studia na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnict[...]

 Strona 1