Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"SCHOLASTYKA KUCZKOWSKA"

Agresywność korozyjna wód użytkowych

Czytaj za darmo! »

Omówiono prezentowane w literaturze proste indeksy i modele opisujące zależność korozyjności wody od jej składu chemicznego. Przedstawiono opracowane modele zależności szybkości korozji stali St3 w zależności od stężenia w wodzie modelowej CaCl2, Na2SO4 i NaHCO3 oraz temperatury, przy dwóch zakresach zmian powyższych czynników. Do opracowania modeli matematycznych korzystano z metody statysty[...]

Zastosowanie wyselekcjonowanych związków fosforoorganicznych do opracowania wielofunkcyjnych preparatów inhibitorowych

Czytaj za darmo! »

Badano inhibicyjne właściwości wybranych mieszanin kwasów fosforoorganicznych metodą testu elektrochemicznego, metodą potencjodynamiczną oraz metodą testu antyosadowego. Jako dodatki zwiększające skuteczność działania mieszanin, zastosowano jony Zn2+ i bezwodnik ftalowy. Najlepsze wyniki uzyskano dla mieszanek inhibitorowych oznaczonych w tekście numerami I, VI i VII. Słowa kluczowe: inhibit[...]

Sposób wytwarzania nowego inhibitora korozji do ochrony instalacji wodnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości fizykochemiczne oraz skuteczność działania nowego inhibitora do ochrony instalacji wodnych. Przedstawiono sposób jego wytwarzania. Zaproponowano rozwiązanie technologiczno-aparaturowe przyszłej instalacji przemysłowej. Zniszczenia korozyjne sieci i urządzeń instalacji wodnych, komunalnych i przemysłowych stanowią ważny problem techniczny i ekonomiczny. Najefektywniejszym sposobem ograniczania korozji jest stosowanie inhibitorów. Wprowadza się je do obiegów wody w minimalnych #) Pracę zrealizowano w ramach CPBR 6 . 6 Środki i metody ochrony przed korozją, cel realizacyjny nr 27. ilościach, a dawka zależy od rodzaju inhibitora, składu chemicznego wody oraz warunków i parametrów pracy instalacji. Najlepsze ze znanych inhibitorów nie tylko chronią instalację wodną przed korozją, ale również przeciwdziałają odkładaniu się jej produktów i innych osadów, a także zapobiegają rozwojowi życia biologicznego w wodzie obiegowej. Do lat siedemdziesiątych stosowano inhibitory korozji, w których skład wchodziły związki nieorganiczne, takie jak: azotyny, chromiany, fosforany, krzemiany oraz preparaty przeciwosadowe, dyspergujące i biocydowe. Obecnie coraz częściej się stosuje inhibitory wieloskładnikowe, a ich składnikami aktywnymi są zazwyczaj substancje organiczne. Środki te spełniają wszystkie wymagania ochrony przed korozją, a ponadto są nietoksyczne i skuteczne nawet w bardzo małych dawkach. Dr hab. inż. Andrzej MATYNIA w roku 1970 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki ^ Wrocławskiej. Jest adiunktem w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Specjalność - technologia chemiczna i inżynieria procesowa. Dr inż. Piotr FALEWICZ w roku 1974 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej. Jest adiunktem w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Specjalność - technologia chemiczna nieorganiczna. 3 6 0 p r z e m y s ł CHEMICZNY [...]

Sposób wytwarzania nowego inhibitora korozji do ochrony instalacji wodnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości fizykochemiczne oraz skuteczność działania nowego inhibitora do ochrony instalacji wodnych. Przedstawiono sposób jego wytwarzania. Zaproponowano rozwiązanie technologiczno-aparaturowe przyszłej instalacji przemysłowej. Zniszczenia korozyjne sieci i urządzeń instalacji wodnych, komunalnych i przemysłowych stanowią ważny problem techniczny i ekonomiczny. Najefektywniejszym sposobem ograniczania korozji jest stosowanie inhibitorów. Wprowadza się je do obiegów wody w minimalnych #) Pracę zrealizowano w ramach CPBR 6 . 6 Środki i metody ochrony przed korozją, cel realizacyjny nr 27. ilościach, a dawka zależy od rodzaju inhibitora, składu chemicznego wody oraz warunków i parametrów pracy instalacji. Najlepsze ze znanych inhibitorów nie tylko chronią instalację wodną przed korozją, ale również przeciwdziałają odkładaniu się jej produktów i innych osadów, a także zapobiegają rozwojowi życia biologicznego w wodzie obiegowej. Do lat siedemdziesiątych stosowano inhibitory korozji, w których skład wchodziły związki nieorganiczne, takie jak: azotyny, chromiany, fosforany, krzemiany oraz preparaty przeciwosadowe, dyspergujące i biocydowe. Obecnie coraz częściej się stosuje inhibitory wieloskładnikowe, a ich składnikami aktywnymi są zazwyczaj substancje organiczne. Środki te spełniają wszystkie wymagania ochrony przed korozją, a ponadto są nietoksyczne i skuteczne nawet w bardzo małych dawkach. Dr hab. inż. Andrzej MATYNIA w roku 1970 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki ^ Wrocławskiej. Jest adiunktem w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Specjalność - technologia chemiczna i inżynieria procesowa. Dr inż. Piotr FALEWICZ w roku 1974 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej. Jest adiunktem w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Specjalność - technologia chemiczna nieorganiczna. 3 6 0 p r z e m y s ł CHEMICZNY [...]

 Strona 1