Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Oleksy"

Prawidłowa komunikacja interpersonalna w zakładzie mięsnym DOI:

Czytaj za darmo! »

Umiejętność prawidłowej komunikacji odgrywa podstawową rolę podczas kierowania, zarządzania i pracy z innymi osobami. Proces komunikacji polega na przemiennym byciu nadawcą i odbiorcą informacji.Bariery utrudniające słuchanie Każdy z nas wznosi bariery utrudniające skuteczne słuchanie. Należą do nich między innym: ● domyślanie się - osoba, która czyta w myślach drugiej osoby (domyśla się) nie zwraca zbytnio uwagi na to co ludzie mówią. Próbuje zgadnąć, co rozmówca naprawdę myśli i czuje. Na przykład: klient przyszedł do zakładu załatwić ważną dla siebie i [...]

Rola przywództwa w kształtowaniu zachowań pracowników DOI:

Czytaj za darmo! »

Najwyższe kierownictwo organizacji powinno wykazywać silne i widoczne przywództwo oraz zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważne jest by system podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie oparty był na zaangażowaniu wszystkich pracowników w realizację strategii organizacji tak, aby pracownicy mogli być współtwórcami podejmowanych decyzji. W efekcie takiego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem, pracownicy czują się bardziej docenieni, sprawniej realizują cele firmy z którymi się utożsamiają, ponieważ czują się ich współtwórcami.Tworzenie kultury bezpieczeństwa pracy.Priorytetem w poprawie stanu bezpieczeństwa pracy jest kształtowanie odpowie[...]

Jak zbudować i utrzymać autorytet wśród pracowników? DOI:

Czytaj za darmo! »

Mówi się o konkretnych wymiarach mających istotne znaczenie w tym, jak postrzegają nas ludzie oraz czy uznają nas za autorytet. B ardzo ważna jest umiejętność budowania pozytywnych relacji z ludźmi. Pracownicy oczekują od szefa przestrzegania społecznie przyjętych przez wszystkich norm etycznych, moralnych. Z autorytetem moralnym związany jest jasny system ocen, innymi słowy, co i jakie postawy są oczekiwane oraz w jaki sposób będę oceniani współpracownicy. Szef to osoba, która potrafi określić granice, odpowiednio stosować kary i nagrody. Oto praktyczne wskazówki jak zbudować pozytywny obraz szefa, poprzez umiejętne zachowanie się w trudnych sytuacjach.Jak przekazywać[...]

Motywowanie pracownika a jego wartości i potrzeby DOI:

Czytaj za darmo! »

Już w latach 50. i 60. psycholog Frederick Herzberg prowadził badania dotyczące motywowania pracowników. Odkrył, że inne czynniki motywują ludzi do pracy i przynoszą im satysfakcję, a zupełnie inne sprawiają, że są z niej niezadowoleni. Gdyby zapytać pracowników, dlaczego są niezadowoleni, opowiedzieliby o irytującym szefie, niskim wynagrodzeniu, nieprzyjaznym miejscu pracy. Ludzi motywuje ciekawa praca, wyzwania oraz rosnąca z czasem odpowiedzialność – czynniki te zaspokajają głęboko zakorzenione ludzkie potrzeby: rozwoju i osiągnięć. Jest kilka zasad, które współcześnie eksperci częściej od motywacji podają je jako niezbędne, aby podnieść zaangażowanie pracowników.Wysoko ustawiaj poprzeczkę doskonałości W dobrze zarządzanych firmach toleruje się indywidualność, jednocześnie bezwzględnie wymuszając pewne normy.[...]

Podnoszenie wydajności pracowników poprzez zarządzanie stresem DOI:

Czytaj za darmo! »

W nowo powstających przedsiębiorstwach warunki pracy stają się coraz bardziej bezpieczne pod względem narażenia na czynniki chemiczne i fizyczne oraz zmniejsza się liczba osób zapadających na choroby zawodowe. L ekarze sprawujący opiekę nad zdrowiem osób zatrudnionych, uświadamiają sobie potrzebę zmiany tradycyjnych sposobów sprawowania opieki nad zdrowiem pracujących na nowocześniejsze, wymagające większego niż dotychczas, uwzględnienia stresu zawodowego.Stres jako mechanizm patogenny Sytuacje zawodowe przeżywane są jako stresujące, gdy wymagania pracodawcy nie najlepiej odpowiadają wiedzy i umiejętnościom (kompetencjom) pracowników lub ich potrzebom, szczególnie jeśli pracownicy posiadają[...]

Metody zarządzania wiekiem DOI:

Czytaj za darmo! »

Zarządzenie wiekiem to różnorodne, interdyscyplinarne działania skierowane główne do starszych pracowników. Mają one na celu poprawienie ich warunków pracy, w tym także wydłużenie aktywności zawodowej, poprzez dostosowanie warunków pracy do możliwości i ograniczeń psychofizycznych osób w wieku po 50 roku życia.Działania zmierzające do przedłużenia okresu aktywności zawodowej pracowników starszych powinny być prowadzone równocześnie na różnych płaszczyznach: jednostkowej, poprzez inicjowanie i propagowanie działań wzmacniających umiejętności i możliwości wykonywania pracy, podnoszenie indywidualnej wydolności i sprawności fizycznej osoby starszej, upowszechnienie szkoleń w różnych dziedzinach, jak również zdobywanie[...]

Jak rozmawiać, przekonywać i negocjować? DOI:

Czytaj za darmo! »

Sukces w życiu zależy od powodzenia w negocjacjach, umiejętności prowadzenia rozmów i przekonywania. Umiejętności te potrzebne są w wielu aspektach życia - zawodowym, osobistym czy społecznym.Oddziel ludzi od problemu Konflikt nie musi być równoznaczny z wrogością. Każdą sytuację można rozważyć niezależnie od osób z nią związanych. Wrogość rodzi się wtedy, gdy obydwie strony umacniają się na swoich stanowiskach i sztywno się ich trzymają. Na tyle mocno identyfikują się ze swoją pozycją, że atak na nią odbierany jest jako atak na ich poczucie w[...]

Inteligencja emocjonalna w biznesie DOI:

Czytaj za darmo! »

Poziom inteligencji emocjonalnej nie jest zdeterminowany genetycznie ani nie kształtuje się we wczesnym dzieciństwie. W odróżnieniu od ilorazu inteligencji, który od kiedy ukończymy kilkanaście lat zmienia się w niewielkim stopniu, inteligencja emocjonalna wydaje się w dużej mierze wyuczona i rozwija się przez całe życie w wyniku naszych doświadczeń, a zatem może stale wzrastać.Inteligencja emocjonalna określa potencjalne zdolności uczenia się umiejętności praktycznych, które opierają się na jej pi[...]

Zarządzanie zmianą w organizacji DOI:

Czytaj za darmo! »

Zmiana organizacyjna to przekształcenie, ulepszenie pewnych obszarów organizacji. Może ona dotyczyć zarówno przekształcenia polityki organizacyjnej, jak i struktur lub postaw ludzkich, w celu zwiększenia efektywności. Na zainicjowanie procesu zmian mogą mieć wpływ takie czynniki, jak: klienci, konkurencja, właściciele, dostawcy, odbiorcy, gospodarka, polityka, prawo, czy też związki zawodowe, które mogą wymusić zmiany np. w toku negocjacji zbiorowych lub w wyniku strajku.Jak powinien wyglądać proces zarządzania zmianą w firmie? Do wprowadzania zmian w prze[...]

Role grupowe a efektywność pracy DOI:

Czytaj za darmo! »

Badania prowadzone na grupach dowodzą, że dla zapewnienia efektywności potrzebna jest równowaga pomiędzy rolami w zespole. Najbardziej rozpowszechniony w literaturze sposób opisywania ról i ich praktycznego zastosowania w tworzeniu efektywnie funkcjonujących grup i zarządzaniu nimi stworzył dr Meredith Belbin. Jego teoria ról zespołowych pomaga stworzyć zespół, który zna swoje zalety i jednocześnie jest świadomy obszarów wymagających dopracowania. Dr M. Belbin udowadnia, że nie jesteśmy bez wad. Wręcz przeciwnie, za pomocą swojej teorii pokazuje nam, że każda rola niesie ze sobą mocne i słabe strony. Natomiast jeśli osoby pełniące te role działają razem, wówczas wzajemnie się uzupełniają. Role zespołowe ● filar (realizator) - jest obowiązkowy, pracow[...]

 Strona 1  Następna strona »