Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzystof Pikoń"

Application of the least square method in research properties of combustible substances Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów w badaniach właściwości substancji palnych DOI:10.15199/62.2017.3.13


  Errors in detn. of calorific value of fuels by std. detn. of their elementary compn., contents of moisture, volatile parts, C and ash were estd. An efficient procedure and equations for calcn. were proposed. Badania właściwości paliw opierają się na ocenie ich podstawowego składu, do którego zalicza się skład elementarny oraz zawartość wilgoci, części lotnych, węgla związanego i popiołu. Każda z tych wielkości może być wyznaczona, a błąd jej oszacowania jest możliwy do ustalenia sposobami podawanymi w normach lub przez stosowne powtórzenia danego pomiaru. Czasami w opracowaniach podaje się dostępne w literaturze wyniki badań innych laboratoriów, przyjmując za znany średni błąd pomiaru. Jedną z wielkości charakteryzujących paliwo i zdolność jego wykorzystania jest zawartość wilgoci. W badaniach laboratoryjnych paliw rozróżnia się w paliwie wilgoć przemijającą i wilgoć higroskopijną, nazywane roboczą i analityczną. Przemijanie wilgoci jest na ogół problematyczne, a jeśli chodzi o substancje palne, to zawartość wilgoci może dochodzić do 60% masy paliwa wilgotnego. Zawartość wilgoci w paliwie jest uwarunkowana wieloma względami, a jej rozkład w bryle paliwa podlega istotnym zmianom. Odgrywa tu rolę sposób magazynowania (wpływ opadów atmosfe-rycznych), porowatość pryzmy paliwa, nasłonecznienie, parametry otoczenia (temperatura, ciśnienie, wilgotność), a także właściwości sorpcyjne samego paliwa. Poboru próbki dokonuje się niezwykle starannie, tak aby reprezentowała ona średni udział wilgoci, a co za tym idzie odpowiadała średniej wartości kalorycznej paliwa. Zgodnie z zasadą addytywności wartość opałową paliwa H, kJ/kg, wyraża się zależnością (1): H = Hu(1 - w - p) + rw (1) w której Hu oznacza wartość opałową paliwa suchego i bezpopiołowego, kJ/kg, w zawartość wilgoci, kg/kg, p zawartość popiołu, kg/kg, a[...]

 Strona 1