Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Zieliński"

Metody produkcji sadz technicznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rodzaje i powszechnie stosowane metody produkcji sadz technicznych. Omówiono nowe metody plazmowe w produkcji sadzy. Pokazano sytuację na rynku sadzowym, zapotrzebowania przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych. A review with 25 refs. covering carbon black types, the old (channel and furnace) manufacturing processes and their drawbacks, and novel, especially nonequilibrium pla[...]

E-zdrowie: Zdalne systemy monitoringu pacjentów na przykładzie astmy

Czytaj za darmo! »

Szybko rozwijająca się ostatnio teleinformatyka stwarza liczne możliwości w usprawnianiu istniejących rozwiązań medycznych. Całodobowy monitoring chorego pacjenta w szpitalu, zdalny monitoring pacjentów w domu czy też monitoring diety chorego to tylko kilka przykładów spośród wielu zastosowań zdalnego nadzoru realizowanego w technologii e-zdrowie. Jednym z ważniejszych aspektów podczas leczenia chorych jest szybka reakcja na zaburzenia czynności życiowych. Systemy zdalnego monitoringu pozwalają na bezpośrednie powiadomienie lekarza prowadzącego danego pacjenta w szpitalu, oraz na szybką reakcję w przypadku, gdy pacjent znajduje się w domu. Systemy te umożliwiają również bezpośredni kontakt pacjenta z lekarzem w ramach konsultacji w każdym momencie. Wykorzystując takie elementy jak bezprzewodowe, bardzo lekkie czujniki pomiarowe, urządzenia PDA lub telefon komórkowy, rozwiązania takie stają się bardzo łatwe w obsłudze i nie przeszkadzają one pacjentowi. W artykule dokonano przeglądu najnowszych rozwiązań światowych w zakresie monitorowania pacjentów chorych na astmę. Abstract. Rapidly growing ICT creates numerous possibilities in improving present medical solutions. Monitoring of patient in hospital, remote monitoring at patience’s home or monitoring of a patience’s diet are just several examples of e-health systems. One of the most important aspect of treatment is a quick reaction on life disorders. Remote monitoring systems enable to inform doctors in hospitals in a direct way and quick intervention when a patient is at home. Moreover medical consultation is available at any time and at any place. With the use of such devices as wireless, extremely light sensors, PDAs and Smart phones all the solutions become easy in usage, and don’t disturb patient. The review of the latest solutions used worldwide in monitoring area as far as asthma is concerned has been carried out in this article. (E-health: The remote patience monitorin[...]

Metody cyfrowej analizy świstów u chorych na Astmę

Czytaj za darmo! »

Zdalne systemy e-zdrowie s. bardzo wa.nym rozwi.zaniem w dziedzinie nadzoru medycznego. Ich g.own. zalet. jest redukcja potrzeby leczenia szpitalnego (o 21%) oraz spadek liczby .miertelno.ci (20%) [1]. Nowoczesne systemy e-zdrowia s. w stanie skutecznie kontrolowa. takie choroby przewlek.e jak niewydolno.. serca, cukrzyca czy te. choroby uk.adu oddechowego. Systemy te opanowuj. powoli takie dziedziny .ycia jak sport i rehabilitacja. G.own. zasad. systemow e-zdrowie jest zbieranie sygna.ow witalnych pacjenta lub sygna.ow z jego otoczenia i przes.anie ich do zewn.trznego serwera. Na podstawie tych informacji lekarze mog. wystawia. diagnoz. w sposob zdalny. Komunikacja pomi.dzy pacjentem a lekarzem odbywa si. za pomoc. takich urz.dze. jak telefon, PDA (Personal Digital Assistant) lub komputer poprzez sie. GSM lub Internet. Systemy monitoruj.ce stan serca lub cukrzycy s. bardziej popularne ni. systemy monitoruj.ce choroby p.uc. Te ostatnie, pokazane w [2] i [3], skupiaj. si. g.ownie na monitoringu zanieczyszcze. oraz pomiaru jako.ci powietrza. Stan zdrowia pacjenta i jego samopoczucie zosta.y w tych systemach pomini.te. Aby zwi.kszy. komfort pacjenta systemy e-zdrowie powinny mie. tak.e mo.liwo.. pomiaru i monitoringu innych wielko.ci zwi.zanych ze stanem pacjenta. Takie wielko.ci jak PEF (Peak Expiratory Flow) czy FEV1 (Forced Expiratory Volume in first second), t.tno oraz akustyczne sygna.y .wistow p.ucnych mog. by. bardzo pomocne w przewidywaniu atakow astmy. Pe.na informacja o stanie zdrowia prowadzi do znacznie bardziej precyzyjnych diagnoz stawianych przez lekarzy, a co za tym idzie do skuteczniejszego leczenia. W artykule zaprezentowano nowoczesne systemy e-zdrowia. Pokazano jak wa.na dla monitoringu jest analiza .wistow p.ucnych u pacjentow chorych na astm.. Przedstawiono metody i algorytmy analizy ww. sygna.ow akustycznych .wistow. Na koniec przedstawiono propozycj. nowego systemu wykrywania .wistow. Monitoring astm[...]

Wheezes recognition method with tonal index descriptor


  The lungs auscultation is a non invasive test in pulmonary diseases like asthma or COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Such test is a main source of information about the patient’s condition. During auscultation, medical doctors can evaluate the appearance of wheezes in the breath cycle. Unfortunately, such test is strongly subjective and the diagnose strongly depends on the doctor’s experience or even his hearing abilities. The advantage of digital recognition of lungs auscultation is that every appearance of wheezes in breath cycle is described as a number. The result of such test is an objective value and can be unambiguously interpreted. The test can be performed by an inexperienced person or even by the patient himself. These advantages allow to use this technology in telemedicine. Medical doctor can see the results of every test without necessity of direct meeting. Such solutions causes that the patient do not have to go to the hospital as often as in traditional asthma monitoring. It increases the comfort of patient’s life and decreases stress of direct meetings with medical doctors. In this paper the Tonal Index (TI) [1] used in MPEG-audio codec is used as a feature to wheezes recognition. The TI is compared with the other features taken from literature: Kurtosis (K), Frequency Ratio (FR) [2], Spectral Peaks Entropy [3] (SPE) and Spectral Flatness [4] (SF). The modified Frequency Ratio called Energy Ratio (ER) is compared as well. The results of multi dimensional recognition using sets of a few features is presented also. For recognition the SVM (Support Vector Machine) classifier was used and it was applied on artificial and real data, recorded by us and obtained from the Internet [5-7]. The research reported in this paper is a continuation of study described in article “Application of Tonal Index to Pulmonary Wheezes Detection in Asthma Monitoring", presented at the EUSIPCO 2011 co[...]

Przemysł chemiczny w Polsce. Osiągnięcia i bariery DOI:10.15199/62.2019.5.1


  Chemikalia i polimery to produkty o kluczowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Nie może się bez nich obejść ani transport (paliwa, materiały konstrukcyjne), ani rolnictwo (nawozy sztuczne, konserwanty, środki ochrony roślin), ani elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja (przewodniki, izolatory), ani energetyka (ogniwa paliwowe, akumulatory energii), ani budownictwo, ani medycyna, ani gospodarstwa domowe. Stare hasło "Chemia żywi, odziewa, broni i leczy"1) pozostaje aktualne do dziś. Rys historyczny Historia przemysłu chemicznego w Polsce jest przedmiotem wielotomowej monografii2). Gorzelnie, cukrownie, warzelnie soli, papiernie, huty szkła i huty cynku działały na ziemiach polskich już w XIX w. Polską specjalnością tamtych lat był proch strzelniczy3). Już przed I Wojną Światową okupowana Polska była liczącym się dostawcą produktów naftowych, wytwarzanych w rafineriach nafty na terenie Galicji. Na początku XX w. na ziemiach polskich wydobywano ropę naftową w ilości 1-2 mln t/r. W czasie I Wojny Światowej większość fabryk chemicznych uległa zniszczeniu i po odzyskaniu niepodległości trzeba je było odbudowywać4). Najważniejsza była wówczas produkcja kwasu siarkowego (z siarczków cynku i żelaza), nawozów azotowych i fosforowych, sody, wyrobów gumowych (opony, węże, uszczelki, taśmy przenośników) i farmaceutyków. Kluczowe znaczenie miały zatem zakłady chemiczne w Chorzowie (kwas azotowy, nawozy sztuczne, karbid), Mościcach (kwas azotowy i nawozy azotowe) i Jaworznie (elektroliza soli). Ich uruchomienie było największym osiągnięciem okresu powojennego. Ponadto ważne były również małe wytwórnie farmaceutyków. Nowe procesy oparte były bądź to na zagranicznych licencjach bądź też na opracowaniach własnych, dokonywanych w Chemicznym Instytucie Badawczym (kauczuk syntetyczny, produkty węglopochodne). II Wojna Światowa wstrzymała gwałtowny rozwój przemysłu chemicznego w Polsce4). Zakłady chemiczne zostały albo ca[...]

Szybkie, wstępne wyznaczanie płaszczyzny symetrii głowy na podstawie obrazów pochodzących z tomografii komputerowej DOI:10.12915/pe.2014.05.025

Czytaj za darmo! »

W artykule zaproponowano metodę szybkiego, wstępnego wyznaczania płaszczyzny symetrii mózgu. Przedstawiony algorytm bazuje na rozwiązaniu problemu bezpośredniego, średniokwadratowego dopasowania elipsoidy do rozrzuconej przestrzennie chmury punktów, odwzorowujących anatomiczną budowę czaszki. Może on zostać wykorzystany w metodach obliczeniowych wymagających wstępnej informację o orientacji głowy pacjenta w przestrzeni i jej płaszczyźnie symetrii. Abstract. In the paper a method of the fast, initial coarse brain symmetry plane calculation is presented. Proposed algorithm is based on solving the problem of the direct least mean ellipsoid fitting to a scattered data, which maps the skull anatomy. Algorithm can be used in more specialized techniques that require an initial information about patients head orientation and its symmetry plane. A method of the fast, initial coarse brain symmetry plane calculation Słowa kluczowe: płaszczyzna symetrii mózgu, dopasowywanie elipsy orientacja głowy, tomografia mózgu Keywords: brain symmetry plane, ellipsoid fitting, head orientation, brain tomography doi:10.12915/pe.2014.05.25 Wstęp W wielu obszarach zastosowań przetwarzania danych medycznych, odnoszących się do ludzkiego mózgu, ważnym aspektem jest identyfikacja anatomicznego punktu charakterystycznego jakim jest szczelina podłużna mózgu, dzieląca go na dwie półkule. Jej prawidłowa identyfikacja stanowi ważne lub wręcz kluczowe zagadnienie w takich problemach jak segmentacja struktury mózgu, dopasowywanie obrazów mózgowia, czy też detekcja zmian patologicznych (udary i guzy). Płaszczyzna oddzielająca obie półkule nazywana jest płaszczyzną strzałkową (PS) i praktycznie pokrywa się ze szczeliną podłużną, jeśli w mózgu nie występują anomalie struktury. W ogólnym przypadku, warunek ten może nie być spełniony. Wówczas wyznaczanie PS i szczeliny podłużnej nie jest tożsame. Z racji swoich właściwości anatomicznych PS może bezpośrednio lub pośrednio[...]

 Strona 1  Następna strona »