Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Fedorczak-Cisak"

Rola uczelni wyższych w kreowaniu innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy


  Wartykule przedstawiono rolę, jaką powinny pełnić uczelnie wyższe w rozwoju gospodarczymi przemianach wynikających z polityki europejskiej, szczególniewsektorze budowlanym. Zarysowano główne nurty zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej oraz przedstawiono kilka najważniejszych działań podejmowanych przez ośrodki akademickie, a przede wszystkim Politechnikę Krakowską oraz Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego. Słowa kluczowe: budownictwo o niemal zerowymzużyciu energii, efektywność energetyczna, Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego.Unia Europejska w ostatnich latach kładzie duży nacisk na ograniczenie energochłonności gospodarki, szczególnie w sektorach odpowiedzialnych za największe zużycie energii, tj. w budownictwie i transporcie. Odzwierciedla się to m.in. przez podejmowanie na światowych kongresach licznych postanowień, takich jak np. porozumienia narodówzKioto z 1997 r. [1], czy podczas Szczytu Ziemi w 2002 r. w Johannesburgu [2] dotyczące zwiększenia energooszczędności gospodarki światowej, w tym oczywiście polskiej. Przyjęte deklaracje, typu Pakiet klimatyczny [3] oraz Dyrektywy 2002/91/WE [4] i 2010/31/UE [5] zainicjowały w prawodawstwie polskim opracowanie i wprowadzenie wielu nowych aktów i normatywów prawnych. O aktualnym stanie prac Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w tej dziedzinie będziemy pisać w kolejnych artykułach, aby przedstawić zaangażowanie strony polskiej w wypełnienie unijnych zobowiązań. Ostatecznym efektem prac legislacyjnych powinno być obniżenie energochłonności polskiej gospodarki, m.in. przez zmianę modelu energetycznego. Dyrektywy i postanowienia międzynarodowe nałożyły na kraje członkowskie obowiązek postawienia budynkom nowych wymagań energetycznych. Niewątpliwie dla polskiego budownictwa największym wyzwaniem jest wprowadzenie nowego standardu budynków o niemal zerowym zużyciu energii, zgodnego z wytycznymi zawartymi w Dyrektywie 2[...]

Komfort użytkowania oraz klimat środowiska wewnętrznego budynków energooszczędnych


  Użytkownicy obiektów budowlanych coraz wyraźniej domagają się od projektantów, aby w swoich analizach uwzględniali warunki komfortu użytkowania pomieszczeń, oprócz bezpieczeństwa ich użytkowania czy funkcjonalności.Ma to szczególne znaczenie w przypadku budynków niskoenergetycznych i pasywnych, budynków, dla których dopiero wypracowujemy zasady dobrego projektowania. Zapewnienie komfortu użytkowania pomieszczeń to uwzględnienie różnych jego aspektów. Wniniejszym artykule autorzy sygnalizują problem zapewnienia komfortu użytkowania pomieszczeń z zamiaremrozwinięcia poszczególnych zagadnień w następnych publikacjach. Słowa kluczowe: budynki niemal zeroenergetyczne, komfort użytkowania pomieszczeń, jakość środowiska wewnętrznego.Wdrożeniedyrektywy2010/31/UE dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków wymaga, aby były projektowane tzw. budynki niemal zeroenergetyczne. W tym procesie bardzo ważny będzie dobór rozwiązań konstrukcyjno- materiałowych oraz systemów instalacyjnych zapewniających z jednej strony bezpieczeństwo konstrukcyjne, a z drugiej spełnienie ostrych wymagań ochrony cieplnej. Ponadto obiekty o niemal zerowymzapotrzebowaniu na energię wymagają specyficznego podejścia do procesu projektowania, realizacji i użytkowania obiektów. Charakteryzują się bardzo szczelną obudową zewnętrzną oraz są wyposażone w specjalistyczne systemy instalacji technicznych, pozyskujące w sposób maksymalnie możliwy, aktywny bądź pasywny, energię ze źródeł odnawialnych, np. przez otwarcie obiektu na południową stronę i pozyskiwanie energii z promieniowania słonecznego. W efekcie są to obiekty, w których zminimalizowane jest zapotrzebowania na energię zarówno pierwotną (informującą o zużyciu nieodnawialnych źródeł energii), jak i końcową określającą rzeczywiste potrzeby energetyczne budynku. Projektowanie budynków niskoenergetycznych jest wyzwaniem dla architektów szczególnie w aspekcie zapewnienia odpowiedniej ochrony cie[...]

Wdrażanie Dyrektywy "W sprawie charakterystyki energetycznej budynków" w Polsce w świetle działań na szczeblu krajowym i regionalnym


  Strona polska, podpisując deklarację przyjęcia Dyrektywy W sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1] zobowiązała sięm.in. dowdrożenia budynkówo niemal zerowym zużyciu energii jako standardu wszystkich nowo projektowanych budynków od 31 grudnia 2020 r. Obecnie nie mamy krajowych doświadczeń ani odpowiedniego zaplecza do realizacji tego zobowiązania. Artykuł przedstawia zaawansowanie prac zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnymoraz harmonogramprac na najbliższe lata. Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, budownictwo o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię, polityka krajowa i regionalna.Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę ograniczenia zużycia surowców naturalnych Ziemi, co przedkłada się na zmniejszenie energochłonności, szczególnie w obszarach o wysokim wskaźniku energochłonności, takich jak budownictwo czy transport. Z szacunkowych badań wynika, że budownictwo zużywa ok. 42% całkowitej energii pierwotnej. Zużycie energii w budynkach na ogrzewanie, chłodzenie, przygotowanie c.w.u. sięga 40%. Potencjał oszczędności w obszarze poprawy energochłonności budynków jest więc bardzo duży. Jednak, aby podejmowane działania przynosiły wymierne efekty, potrzebna jest spójna i konsekwentna polityka krajów członkowskich UE. 19 maja 2010 r. została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę (a tym samym kraje członkowskie UE) Dyrektywa 2010/31/UEWsprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona tzw.RECAST) [1], na mocy której po 31 grudnia 2018 r. nowo projektowane budynki użyteczności publicznej, a od 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowo projektowane budynki mają być budynkami o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię. Oznacza to potrzebę bardzo szybkiego dostosowania się do nowych wyzwań. Czekają nas zmiany legislacyjne, kształtowanie świadomości społecznej, konstruowanie instrumentów wsparcia finansowego, zmiana modelu gospodarki energetycznej kraju czy w końcu pos[...]

Uroczyste otwarcie Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

Czytaj za darmo! »

9 października 2014 r. na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej został oddany do użytkowania nowy innowacyjny budynek do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie rozwoju technologii energooszczędnych - Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (MLBE). Działania promujące energooszczędność wynikają z polityki Unii Europejskiej, a co za tym idzie konieczności wprowadzenia w krajach członkowskich budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię w ciągu najbliższych kilku lat. Projekt Politechniki Krakowskiej jest kolejnym etapem pokazującym aktywność i zaangażowanie krakowskiej uczelni w działania wspomagające rozwój technologii energooszczędnych. [...]

Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego DOI:10.15199/33.2015.03.09


  Polityka europejska dotycząca działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej koncentruje się na sektorze budownictwa, odpowiadającego za ok. 40%całkowitego zużycia energii. Zrównoważone, energooszczędne budownictwo, to w najbliższych latach wymaganie i konieczność. Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego we współpracy z Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego wprowadzają certyfikat, który potwierdzi wymagane parametry budynku energooszczędnego oraz jego wpływ na zdrowie użytkowników. Dokument jest pierwszym opracowanym w Polsce certyfikatem budynków energooszczędnych, spełniającym założenia budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię, których wdrożenie nakładają na Polskę dyrektywy Unii Europejskiej.Unia Europejska zewzględu nawyczerpywanie energetycznych paliw kopalnych oraz globalne ocieplenie, które ma bezpośredni związek ze wzrostem emisji dwutlenku węgla, podjęła działania mające na celu zahamowanie tego zjawiska. Kraje członkowskie opracowały i przyjęły pakiet 3 x 20. Na mocy dyrektyw, m.in. Dyrektywy 31/2010/UE, określono parametry budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię, dostosowane do poszczególnych warunków klimatycznych. Wspólna europejska definicja budynków o niemal zerowym zużyciu energii mówi, że budynki tego typu powinny charakteryzować się obniżonym poziomem zapotrzebowania na energięwporównaniu z budynkami tradycyjnymi oraz że energia powinna byćwdużejmierzewyprodukowana lokalnie z odnawialnych źródeł energii. Definicja ta ma wyznaczać standard budownictwa europejskiego od 2012 r. Małopolska pionierem energooszczędności Wychodząc naprzeciw oczekiwaniominwestorów,Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, jednostka Politechniki Krakowskiej, wspólnie z partnerami:MałopolskimLaboratorium Budownictwa Energooszczędnego; Narodową Agencją Poszanowania Energii oraz PolskąAkademią Nauk (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią) opracowało Małopo[...]

Efektywność energetyczna oraz niska emisja w krajowych i regionalnych uwarunkowaniach prawnych DOI:10.15199/33.2016.01.06


  W artykule przedstawiono wybrane uregulowania dotyczące ograniczenia emisji na przykładzie działań podjętych wwojewództwiemałopolskim, zawarte zarównownormach prawnych, jak i instrumentach finansowego wsparcia oczekiwanych zmian. Dotyczą one przede wszystkim ograniczenia tzw. niskiej emisji, czyli emisji pochodzącej ze źródeł z niskimi kominami (do 40 m wysokości), a więc w szczególności emisji z domów jednorodzinnych. Jednym z najnowszych aktów prawnych regulujących działania krajowe i regionalne jest ustawa z 10 września 2015 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska, ogłoszonawDzienniku Ustaw RP z 12 października 2015 r.Wprowadzenie nowelizacji ustawy może skutkować w bezpośredni sposób na zmiany dotyczące sposobu zaopatrywania mieszkańców Małopolski w energię do ogrzewania.Nowa ustawa bezwątpieniawywoławśrednioterminowej perspektywie zmiany na rynku w szczególności urządzeń grzewczych, których stosowanie będzie zabronione i zaniknie w regionach, gdzie wprowadzone będzie prawo lokalne wynikające ze znowelizowanej ustawy.Wzwiązku z procesami modernizacyjnymi (stare kotły trzeba będzie zlikwidować)wokreślonymterminie pojawi sięmiejsce na nowe urządzenia o innych standardach (kotły na paliwa najwyższej klasy i pompy ciepła). Słowa kluczowe: niska emisja, efektywność energetyczna, klasa kotłów, LIFE IP.Polityka Unii Europejskiej na rzecz poprawy efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki realizowana jest m.in. przez nowelizację przepisów krajowych. Główne zmiany dotyczą gałęzi gospodarki obarczonych największymi wskaźnikami zużycia energii, takich jak budownictwo czy transport. Dodatkowo przepisy krajowe regulują działania związane z ograniczeniem emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.Wzależności od regionu i lokalnych uwarunkowań, przepisy bardziej lubmniej restrykcyjnie odnoszą się do stanu istniejącego i działań zmierzających do jego poprawy.Wartykule przedstawimy wybrane uregulowania na przy[...]

Implementacja dyrektyw o charakterystyce energetycznej budynków w Polsce i wybranych krajach Europy DOI:10.15199/33.2017.02.08


  W2010 r. została opublikowana przez Parlament i Radę Unii Europejskiej nowa wersja przekształconej Dyrektywy 2002/91/WE z 16 grudnia 2002 r. [1] w Sprawie Charakterystyki Energetycznej Budynków (EPBD) [2]. Na jej mocy kraje członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się do poprawy efektywności energetycznej budownictwa oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym budynków. Jednym z wymagań Dyrektywy jest dostosowanie standardu nowo projektowanych budynków w krajach europejskich do budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię (budynki NZEB). Implementacja Dyrektywy 2010/31/UE [2] wiąże się z nowelizacją krajowych przepisów oraz wprowadzeniem do prawodawstwa nowych rozporządzeń, wymaganych postanowieniami zawartymi w Dyrektywie. Kraje członkowskie mają jednak same określić wymagania minimalne dotyczące budynków o niemal zerowym zużyciu energii, zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym 244/2012 [3],[...]

Innowacje jako wynik współpracy nauki i biznesu DOI:10.15199/33.2018.01.19


  Małopolskie Centrum BudownictwaEnergooszczędnego (MCBE) jest niezależną międzywydziałową jednostką, powołaną na Politechnice Krakowskiej jako efekt programu SPIN model transferu innowacji w Małopolsce. Głównym zadaniem nowej jednostki jest opracowywanie innowacyjnych rozwiązańm.in. dzięki nawiązywaniuwspółpracy pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami. Celem MCBE jest również kreowanie świadomości społeczeństwa w obszarze efektywności energetycznej. MCBE jako efekt programu SPIN model transferuinnowacjiwMałopolscedziała jako Centrum Transferu Wiedzy w obszarze budownictwa energooszczędnego. Wramach projektuSPINdziała obecnie 9 Centrów Transferu Wiedzy powołanych na uczelniachwyższych iwośrodkach naukowo-badawczych. Każde z Centrów ma za zadanie rozwijać Inteligentną Specjalizację Regionu w ramach współpracy nauki, biznesu i samorządu. W artykule zostaną przedstawione efekty czteroletniej pracy MCBE, a przede wszystkim współpraca z firmą PalettenWerk przy tworzeniu nowej technologii wznoszenia budynków z drewna klejonego CLT z zastosowaniem złączy podatnych. Na początku działalności zespół MCBE opracował bazę naukowców z wszystkich wydziałów Politechniki Krakowskiej, którzy wyrazili akces do [...]

Fasady szklane w budynkach energooszczędnych


  Przemiany w sektorze budownictwa wynikające ze zmieniających się uregulowań prawnych, popartych wprowadzanymi zmianami w prawodawstwie, wpływają na kształtowanie się rynku budowlanego i rozwój nowych technologii. W ostatnich latach można zaobserwować na rynku technologii budowlanych wzrost sprzedaży systemów pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych, takich jak kolektory słoneczne, pompy ciepła, systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Systemy te wspomagają tradycyjne systemy grzewczo-klimatyzacyjno-wentylacyjne. Drugi obszar działań to maksymalizacja ograniczenia zapotrzebowania na energię w wyniku projektowania szczelnej obudowy budynku, o coraz lepszych parametrach ochrony cieplnej.Materiały konstrukcyjne i termoizolacyjne mają coraz niższe (lepsze) współczynniki przewodzenia ciepła. Aby osiągnąć wartości dla przegród pełnych na poziomie wymagań budynków niskoenergetycznych, pasywnych, wystarczy zwiększyć grubość warstwy termoizolacyjnej. W porównaniu z przegrodami pełnymi, okna i fasady, cały czas, z punktu widzenia ochrony cieplnej obudowy budynku pozostają w tyle (por. tab. 1). Nawet najnowocześniejsze rozwiązania przegród szklanych mają parametry kilkakrotnie gorsze od dobrze zaizolowanej ściany. Wyzwaniem technologicznym jest opracowanie okien o bardzo dobrych parametrach ochrony cieplnej, porównywalnej z przegrodami pełnymi, bez utraty właściwości pozyskiwania energii słonecznej oraz reagujących w dynamiczny sposób na potrzeby bilansu energetycznego budynku. Wagę implementowania idei energooszczędności w budownictwie, a co za tym idzie poszukiwania nowych rozwiązań materiałowych wzmacnia przyjęcie dyrektywy 2010/31/EU z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) [8], która wprowadza pojęcie "budynków o niemal zerowym zużyciu energii". Wytycza ona kierunek maksymalnej poprawy izolacyjności przegród SŁOWA KLUCZOWE fasady szklane, energooszczędność, wymagania ochrony cieplnej, innowacje [...]

 Strona 1