Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał Jurczyk"

Wpływ wybranych parametrów na ruch cząstki wody w strumieniu spalin DOI:10.15199/62.2018.9.20


  Technologie przemysłu chemicznego, energetycznego, spożywczego i medycznego zawierają w swoich ciągach technologicznych wiele urządzeń, w których pojawia się ruch cząstek wody w postaci kropel1, 2). Dokonano analizy wpływu takich parametrów, jak współczynnik oporu, siła wyporu, siły styczne, Magnusa, grawitacji, Basseta i Columba oraz siły termoforetyczne związane z podnoszeniem i ciśnieniem oraz efektem wirtualnej masy, na ruch kropli wody. Mają one znaczący wpływ na przebieg procesu kondycjonowania spalin w celu przygotowania ich do następnych etapów technologicznych. W celu zastosowania półsuchej metody oczyszczania spalin ich temperatura powinna zawierać się w zakresie 140-150°C. W praktyce jednak przeważnie znajduje się ona w granicach 160-190°C, co wymaga wprowadzenia dodatkowego urządzenia do kondycjonowania spalin (tzw. kondycjonera), co w odniesieniu do instalacji oczyszczania spalin generowanych w procesie spalania odpadów przedstawiono na rys. 1. Siły działające na kroplę wody Podczas ruchu cząstki/kropli wody w kondycjonerze napotyka ona na różnego rodzaju opory związane zarówno z jej ruchem, jak i samym medium, w którym się porusza4, 5). Kropla również oddziałuje na otoczenie, tworząc choćby lokalne małe zmiany ciśnienia lub wymieniając energię mechanic[...]

Reduction of SOx emission in waste incineration plants Zmniejszanie emisji SOx w spalarniach odpadów DOI:10.15199/62.2015.9.22


  A review, with 61 refs., of dry, semi-dry and wet methods for SOx removal from flue gas. Dokonano przeglądu metod usuwania tlenków siarki wytwarzanych w spalarniach odpadów. Temat ten nabiera ważności zarówno w świetle trwających inwestycji na terenie Polski (6 nowych spalarni), jak i coraz bardziej wymagających przepisów uchwalanych przez Unię Europejską. Zaprezentowano techniki usuwania SOx ze spalin metodami: suchą, półsuchą i mokrą. Każdą z nich omówiono z technologicznego i procesowego punktu widzenia. Ukazano wady i zalety poszczególnych metod. Zwrócono uwagę na wieloczynnikowość kryteriów, które muszą zostać wzięte pod uwagę podczas wyboru którejś z nich. Powietrze jest jednym z kluczowych czynników (obok wody i pożywienia) wpływających na każdego człowieka. Jest ono nieustanie wdychane i jego skład (w szczególności zanieczyszczenia) oddziałuje na cały organizm. Powietrze, w pośredni sposób, oddziałuje także na żywność i na wodę. W erze ciągłego rozwoju i wzrostu zapotrzebowania na energię coraz trudniej utrzymać czystość na "zdrowym" poziomie. Jednym z najbardziej powszechnych rodzajów zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska przez człowieka są tlenki siarki. Mają one wpływ na rozwój organizmów oraz powstawanie kwaśnych deszczy i zakwaszanie gleb1-4). W tabeli 1 przedstawiono główne źródła emisji tlenków siarki w Polsce. Są to dane szacunkowe, zgłoszone do Konwencji Klimatycznej i Konwencji NZ w sprawie transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza na duże odległości. Można zauważyć drastyczny spadek ilości ditlenku siarki w latach 2000-2010 w każdym ze źródeł emisji. W emisji SO2 istotne są lata 2005- 2009, w których widoczny jest spadek na drugie miejsce energetyki zawodowej na rzecz innych źródeł stacjonarnych (kotłownie lokalne, paleniska domowe, warsztaty rzemieślnicze, rolnictwo i inne). Zmiana ta wynika z wstąpienia przez Polskę do UE i przyjęcia regulacji prawnych, które jednoznacznie narzuciły og[...]

 Strona 1