Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Budzeń"

Rheological properties of wastes from conversion of rapeseed oil to biofuel Właściwości reologiczne odpadów z produkcji biopaliw z oleju rzepakowego DOI:10.15199/62.2016.11.20


  Rheol. properties of the selected biofuel wastes (distilled glycerol, technical grade glycerol and org. matter-contg. non-glycerol fraction from rapeseed oil) were detd. at 20-90°C both during heating and cooling and compared with com. glycerol. Activation energies were also detd. The distilled glycerol showed the lowest content of moisture and impurities. Przedstawiono wyniki badań reologicznych wybranych odpadów z produkcji biopaliw na bazie rzepaku. Testowano glicerol destylowany, glicerol techniczny oraz frakcję zawierającą inne niż glicerol związki organiczne. Wyniki (współczynnik lepkości, gęstość, aktywność wody) porównano z parametrami określonymi dla komercyjnego glicerolu dostępnego na rynku. Badania reologiczne przeprowadzono przy użyciu reometru oscylacyjnego w zakresie temp. 20-90°C zarówno podczas ogrzewania, jak i schładzania cieczy. Wyznaczono energie aktywacji. Wykazano wpływ typu odpadu na jego lepkość dynamiczną. Stwierdzono niską zawartość wody i zanieczyszczeń w glicerolu destylowanym, końcowym produkcie oczyszczania odpadów. Jednym z problemów przemysłu biopaliw jest powstawanie wielu odpadów produkcyjnych. Poszukuje się metod ich zagospo-darowania lub nowych zastosowań. Procesy technologiczne wymagają jednak dostarczenia półproduktów o ściśle zdefiniowanych właściwościach i parametrach. Powstający w wyniku produkcji biopaliw glicerol oczyszczony (destylowany) znalazł już wiele zastosowań. Używany jest on głównie do zastosowań technicznych (płyny eksploatacyjne, farby, lakiery, rozpuszczalniki) lub w chemii gospodarczej. Oczyszczony glicerol używany jest jako substrat do syntezy chemicznej, w produkcji materiałów wybuchowych1-4), jako produkt do biokonwersji4-6), substrat dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego. Może też służyć do wytwarzania surfaktantów7-9), produkcji opakowań biodegradowalnych10), znalazł zastosowanie w chłodnictwie11) a także jako nośnik substancji do celów medycznych oraz wy[...]

 Strona 1