Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Frederik STEFANSKI"

Proposal of a new group of magnetorheological dampers DOI:10.12915/pe.2014.07.059

Czytaj za darmo! »

The article presents a construction and testing of a new family of magnetorheological dampers. The work began with testing currently used solutions, which exist inter alia in vibratory machines for example in washing machines. Basis on this job required damping parameters were obtained and then these parameters were used as input data in new devices designing process. A distinguishing feature of newly designed dampers is considerably reduction of volume of smart liquid in comparison to existing solutions described in the literature. Streszczenie. W artykule przedstawiono budowę i badania nowej rodziny tłumików magnetoreologicznych. Prace rozpoczęto od przeprowadzenia badań obecnie wykorzystywanych konstrukcji tłumików wiskotycznych, które stosowane są między innymi w maszynach wibracyjnych na przykład w pralkach automatycznych. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono wymagane parametry tłumienia i użyto ich, jako danych wejściowych w procesie projektowania nowego urządzenia. Charakterystyczną cechą nowo zaprojektowanych tłumików jest znacznie zmniejszenie objętości stosowanych cieczy inteligentnych w stosunku do istniejących rozwiązań, opisanych w literaturze. (Propozycja nowej grupy tłumików magnetoreologicznych) Keywords: MR damper, magnetorheological fluid, viscous damper, damping force. Słowa kluczowe: tłumik MR, ciecz magnetoreologiczna, tłumik wiskotyczny, siła tłumienia. doi:10.12915/pe.2014.07.59 Introduction Magnetorheological fluids are colloidal non-Newtonian mixture of ferromagnetic particles (usually made of iron, their size varies from 3 up to 10 micrometres), and oil (mineral or synthetic), or water as a carrier. What is more, additives are used to prevent a gravitational settling of the particles. This liquid reaches a very interesting properties at time of appearance of an external magnetic field, this field causes that randomly distributed molecules change orientation into regular chains. This results in a direct wa[...]

Hysteresis Modelling in Electromechanical Transducer with Magnetic Shape Memory Alloy DOI:10.12915/pe.2014.11.62

Czytaj za darmo! »

The article presents a new class of smart materials which are magnetic shape memory alloys. These alloys combines both good dynamics and large strains. These properties make it possible to use these materials in positioning transducers which are alternative for classical electromagnetic transducers such as proportional solenoids. Unfortunately as other smart materials, MSMA are distinguished by hysteresis phenomenon which loop in this case is very wide and asymmetric. Authors present result of strain measurement which was performed for decreasing amplitude sine input signal. Based on this result phenomenological generalized Prandtl-Ishlinskii model was matched and compared. Streszczenie. Artykuł zawiera opis nowej grupy materiałów inteligentnych, jaką są materiały z magnetyczną pamięcią kształtu. Materiały te łączą w sobie dobre właściwości dynamiczne oraz duży zakres możliwych odkształceń. Właściwości te powodują, iż istnieje realna szansa na praktyczną ich aplikację w konstrukcji przetworników pozycjonujących, które mogą konkurować z rozwiązaniami klasycznymi np. elektromagnesami proporcjonalnymi. Autorzy zaprezentowali wynik pomiaru wydłużenia dla gasnącej amplitudy sinusoidalnego sygnału sterującego. Na podstawie zarejestrowanych wyników dopasowano do nich uogólniony fenomenologiczny model histerezy Prandtla-Ishlińskiego oraz dokonano porównania. (Modelowanie histerezy w elektromechanicznym przetworniku z materiałem z magnetyczną pamięcią kształtu) Keywords: hysteresis, Prandtl-Ishlinskii model, magnetic shape memory alloy, asymmetric hysteresis Słowa kluczowe: histereza, model Prandtla-Ishlińskiego, stopy z magnetyczną pamięcią kształtu, histereza asymetryczna doi:10.12915/pe.2014.11.62 Introduction In the area of devices which are classified in a group of precise mechanics and in systems where very high operating accuracies are required, for example in positioning actuators with maximum error not bigger than few micrometres electro[...]

Pneumatic single flapper nozzle valve driven by piezoelectric tube DOI:10.15199/48.2015.01.03

Czytaj za darmo! »

The article presents a construction, static testing and modelling of a single flapper nozzle pneumatic valve. Authors show testing of piezo tube PT230 which distinguishing feature is deflection in two directions. This testing is preliminary work in design of a novel electropneumatic valve. Studies have been performed on a special designed bench which consists of a pneumatic valve, which used piezo tube as a flapper. Data acquisition process and control were performed by dSPACE system. The preformed static pressure control tests, confirmed applicability of tube actuator in flapper nozzle type valves. Obtained results were compared with simulation model prepared in Matlab Simulink software. Streszczenie. Artykuł zawiera opis konstrukcji, badania statyczne i modelowanie zaworu typu dysza przysłona. Autorzy zaprezentowali badania piezo rurki model PT230, której cechą charakterystyczną jest możliwość odkształcenia w dwóch kierunkach. Praca ta jest przygotowaniem do konstrukcji nowego zaworu elektropneumatycznego. Badania zostały wykonane na specjalnie w tym celu wykonanym stanowisku zawierającym zawór, którym zastosowano piezo rurkę jako przysłonę. Procesy akwizycji danych oraz sterowania wykonane zostały w systemie dSPACE. Przeprowadzone badania statyczne sterowania ciśnieniem wyjściowym, potwierdzają możliwość zastosowania piezo rurki w zaworach typu dysza przysłona. Zarejestrowane wyniki poddano porównaniu z modelem przygotowanym w oprogramowaniu Matlab Simulink. (Zawór pneumatyczny typu dysza przysłona z rurką piezoelektryczną jako elementem zadającym) Keywords: flapper, nozzle, piezoelectric tube, pressure control. Słowa kluczowe: przysłona, dysza, piezoelektryczna rurka, sterowanie ciśnieniem. Introduction Advanced electronic control in fluid power had its beginning with development of servo valve technology in forties of last century. One of developed type of servo valves are flapper nozzle type amplifiers [1][1][2]. The most advanced [...]

 Strona 1