Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Marek ZIELIŃSKI"

Use of the constant magnetic field-treated industrial waste for stabilization of the road surface subsoil. Wykorzystanie odpadów przemysłowych poddawanych działaniu stałego pola magnetycznego do stabilizacji podłoża gruntowego nawierzchni drogowych


  Waste phosphogypsum was heated at 210-230oC for 0.25 h in a fluidization column and mixed with fly ash (20%), cement (5%) and sand (5%) to prep. binders for stabilization of road surface subsoil. Magnetic pretreatment of water used for prepn. of the composite materials (magnetic induction 1 T, exposure time 0.5 h) resulted in an increase in compressive strength of the mixts. (by 65%) and their frost resistance (by 22%). Warunkiem koniecznym dla zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego jest utrzymanie obecnego stanu środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń, mimo rozwoju infrastruktury i polityki transportowej. Rozwój technologii nawierzchni drogowych idzie w kierunku nowych rozwiązań opartych na materiałach odpadowych, a szczególnie na dostępnych w danym terenie inwestycji. Sprawdzono w przedstawionych badaniach możliwość wykorzystania mieszanek zawierających odpady przemysłowe, takie jak popiół lotny czy fosfogips w budownictwie drogowym, do stabilizacji gruntów nawierzchni drogowych. Dodatkowo do poprawienia ich parametrów fizycznych zastosowano stałe pole magnetyczne CMF (constant magnetic field). Stwierdzono, że dla mieszanek piaskowych i piaskowo-popiołowych ulepszonych dodatkiem spoiwa fosfogipsowo- cementowego można uzyskać parametry wytrzymałościowe na ściskanie spełniające kryteria określone dla gruntów stabilizowanych cementem. Wskaźniki mrozoodporności zbliżone były dla mieszanek piaskowo-popiołowych, ulepszonych spoiwem fosfogipsowocementowym do wymagań stawianych dolnym warstwom podbudowy drogowej (n ≥ 0,5). Na podstawie wyników badań sformułowano również wniosek, że wpływ CMF, w postaci wody zarobowej uzdatnionej magnetycznie (wartość indukcji magnetycznej B = 1 T), był istotny na podniesienie wartości wytrzymałości mechanicznej na ściskanie o 65% i mrozoodporności o 22%. Dotyczyło to zwłaszcza mieszanki zawierającej fosfogips (15%), popiół lotny (20%), cement (5%) i piasek (60%). W ostatni[...]

Fluktuacje fazowe sygnału zegarowego wytworzonego w procesie cyfrowej syntezy częstotliwości

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono wyniki pomiarów fluktuacji fazowych sygnału zegarowego wytworzonego w procesie cyfrowej syntezy częstotliwości. Wykorzystano do tego celu dedykowane bloki DCM wbudowane w strukturze układu programowalnego FPGA Virtex4 XC4VFX12. Przeprowadzono badania mające na celu wybranie odpowiedniego trybu pracy tych bloków, aby uzyskać referencyjny sygnał zegarowy charakteryzujący się najmniejszym błędem losowym. Abstract. The article presents, the results of the phase fluctuation measurements of the clock signal generated in the digital frequency synthesis process. For this purpose, dedicated DCM blocks embedded in the field programmable gate array Virtex4 XC4VFX12 structure are used. Measurements allowed to choose the appropriate mode of operation of these units to get the reference clock signal characterized by the smallest random error. (The phase fluctuations of the clock signal generated in the digital frequency synthesis process). Słowa kluczowe: fluktuacje fazowe, cyfrowa synteza częstotliwości, układy programowalne. Keywords: phase fluctuations, digital frequency synthesis, programmable devices. Wstęp W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania systemami działającymi w oparciu o układy programowalne. Atrakcyjne ceny, szeroki asortyment oraz ogromne możliwości są główną zaletą preferującą układy tego typu do zastosowań przy projektowaniu systemów charakteryzujących się wysoką rozdzielczością czasową i dużą szybkością działania [1,2]. Zastosowanie nowoczesnej elektroniki do konstrukcji wysokorozdzielczych systemów kontrolnych i pomiarowych przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim powoduje zwiększenie niezawodności działania, zmniejszenie gabarytów urządzenia i zapewnia sukcesywny wzrost odporności na zakłócenia. W przypadku systemów z podstawą czasu ważnym jest zastosowanie wysokostabilnego wzorca częstotliwości. Dzięki temu zmniejszeniu ulega niepewność związana z generowanym przez ten wz[...]

Kalibracja systemu pomiaru odcinka czasu przeznaczonego do badania fluktuacji fazowych generatorów kwarcowych

Czytaj za darmo! »

W ogólności proces kalibracji polega na porównaniu wskazań systemu badanego oraz wskazań systemu referencyjnego. Referat ten poświęcony jest kalibracji systemu pomiaru odcinka czasu przeznaczonego do pomiaru fluktuacji fazowych, w którym generator systemowy i generator badany posiadają zbliżone parametry. Abstract. Generally calibration process is a comparison between indications of the studied system and indications of the standard system. This paper describes the time interval measurement system (TIMS) calibration process where the system clock and the standard clock have similar parameters. (Calibration a time interval measurement system designed to the clock phase fluctuations measurement). Słowa kluczowe: jitter akumulowany, pomiar odcinka czasu, kalibracja, błąd odcinka czasu. Keywords: accumulated jitter, time interval measurement, calibration process, time interval error. Wstęp Urządzenia budowane w oparciu o podstawę czasu znajdują szerokie zastosowanie między innymi w systemach transmisji danych, w telekomunikacji (badania zależności czasowych w sieciach telekomunikacyjnych), w geodezji czy wojsku (dalmierze). Wykorzystywane są one w nauce np. w spektrometrii czy w spektroskopii czasowo rozdzielczej, gdzie dokonujemy pomiaru zależnych od czasu parametrów procesów fizycznych. Przykładem takiego zastosowania może być system monitorowania spektrometru masowego czasu przelotu [1], gdzie poprzez pomiary czasu przelotu jonów wyznacza się skład izotopowy wiązki atomowej. Pomiaru odcinka czasu możemy dokonać za pomocą różnych technik [2, 3]. Jedna z nich wykorzystana została w systemie do pomiaru fluktuacji fazowych generatorów kwarcowych. Mierzone odcinki tworzą kolejno po sobie następujące zbocza narastające sygnału pochodzącego z generatora mierzonego. Dokładny opis zasady pomiaru odcinka czasu zostanie zaprezentowany w dalszej części referatu. Takie rozwiązanie pomiaru odcinka czasu umożliwia rejestrację fluktuacji fazowy[...]

System do pomiaru rozmycia czasowego generatorów kwarcowych i jego zastosowania

Czytaj za darmo! »

Referat dotyczy opracowania metody charakteryzowania rozmycia czasowego generatorów, znalezienia najlepszych parametrów pozwalających na obliczenie wariancji bądź odchylenia standardowego odchyłek czasowych dla wyznaczanego odcinka czasowego i systemu pomiarowego do wyznaczania tych parametrów. Przedstawiono również zastosowanie nowej metody pomiaru rozmycia czasowego w systemach pomiaru odcink[...]

Wysokorozdzielczy dwukanałowy system Box-Car implementowany w strukturze układu programowalnego Virtex4 dla zastosowań fizyki kwantowej

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie możliwości, jakich dostarcza nowoczesna elektronika sprawia, iż systemy projektowane przy wykorzystaniu układów programowalnych FPGA cieszą się coraz to większym zainteresowaniem. Systemy te z powodzeniem znajdują zastosowanie w takich dziedzinach nauki, jak biologia, chemia czy fizyka, głównie przy pomiarach własności fizykochemicznych badanych materiałów. Obecnie bardzo duży[...]

High precision ΔE effect measurement with the use of ultrasonic-wave-time-of-flight method DOI:10.15199/48.2016.11.21

Czytaj za darmo! »

The paper provides description of very accurate measurement method of ferromagnetic rod Young modulus variations (ΔE effect) as a function of the magnetic field. The Young’s modulus variations measurement principle is based on change of sound velocity. The high resolution time of flight of ultrasonic wave measurement was applied. High resolution as good as 15 ps TDC (Time to Digital Converter) implemented in FPGA (Field Programmable Gate Array) was used. This feature allows measuring ΔE with accuracy of about a few ppm. The measurement accuracy mainly depends on resolution of time of flight measurement and sound speed in the tested material. The analog front-end part which is responsible for the time location of the reflected ultrasonic wave is very important part of the measurement system. In the article the results of measurements for different samples made of carbon steel are described. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę pomiaru zmiany modułu Younga w pręcie ferromagnetycznym pod wpływem pola magnetycznego. Zastosowana metoda pomiaru zmiany modułu Younga polega na wysokorozdzielczym pomiarze czasu przelotu fali ultradźwiękowej. Zastosowano układ TDC (Time to Digital Converter) zaimplementowany w strukturze FPGA (Field Programmable Gate Array) o rozdzielczości rzędu 15 ps, co pozwala mierzyć zmianę modułu Younga z dokładnością kilku ppm. Uzyskiwana rozdzielczość pomiaru zależy głównie od rozdzielczości pomiaru czasu jak i od prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w ośrodku. Ważnym elementem systemu pomiarowego jest analogowy układ do lokalizacji w czasie czoła odbitej fali ultradźwiękowej. Zaprezentowano również przykładowe wyniki pomiarów dla różnych gatunków stali węglowej. (Precyzyjny pomiar zmiany modułu Younga metodą czasu przelotu fali ultradźwiękowej). Keywords: Young’s modulus, ΔE effect, the time of flight measurement, ultrasound, FPGA. Słowa kluczowe: moduł Younga, ΔE efekt, pom[...]

Sterowanie bazujące na sprzężeniu od wektora zmiennych stanu z ograniczeniami serwonapędem z silnikiem PMSM DOI:10.15199/48.2018.03.19

Czytaj za darmo! »

Serwonapędy z silnikami PMSM są powszechnie stosowane w aplikacjach wymagających dużej precyzji i dynamiki [1, 2]. Obserwowany w ostatnich latach rozwój w zakresie półprzewodnikowych elementów mocy powoduje, że możliwe jest zastosowanie wysokosprawnych tranzystorów SiC MOSFET do budowy wektorowego falownika zasilającego serwonapęd. Rozwiązanie to umożliwia uzyskanie wysokiej częstotliwości kluczowania i w rezultacie poprawę właściwości dynamicznych pętli regulacji składowych wektora przestrzennego prądu. Wzrost częstotliwości kluczowania powyżej 20 kHz jest szczególnie pożądany ze względu na minimalizację hałasu akustycznego, jednak wiąże się z koniecznością stosowania algorytmów regulacji charakteryzujących się relatywnie niską złożonością obliczeniową, ze względu na ograniczenia związane z czasem dysponowanym na wykonanie algorytmu regulacji. Zagadnienie regulacji położenia kątowego serwonapędu z silnikiem PMSM jest najczęściej realizowane przy pomocy kaskadowej struktury regulacji z regulatorami typu PID [3]. W celu uzyskania odporności na zmieniające się parametry serwonapędu (np. nieliniowe tarcie, moment bezwładności) oraz niemierzalny moment obciążenia stosowane są bardziej zaawansowane metody sterowania takie jak: sterowanie ślizgowe, sztuczne sieci neuronowe, sterowanie iteracyjne z uczeniem, sterowanie z modelem odniesienia [4]-[7]. Ze względu na dobrą kompensację zakłóceń, gwarantowaną odporność oraz tolerancję nieliniowości, alternatywę dla wymienionych algorytmów stanowić może sterowanie bazujące na sprzężeniu od wektora zmiennych stanu (ang. state feedback control) [8]-[10]. Jedną z zalet rozpatrywanego algorytmu jest niewielka złożoność obliczeniowa, co powoduje, że może być ono stosowane w układach o częstotliwości kluczowania przekraczającej 20 kHz [11]. Ze względu na konieczność wyznaczenia wszystkich wzmocnień regulatora bazującego na sprzężeniu od wektora zmiennych stanu w jednym kroku, jego synteza [...]

Eutrofizacja wody i występowanie toksycznych zakwitów sinicowych w zbiorniku Jeziorsko DOI:


  Do wód zbiornika Jeziorsko dopływają liczne zanieczyszczenia, w tym biogeny, których nadmierna ilość powoduje nasilenie procesu eutrof izacji w akwenie. Konsekwencją tego są pojawiające się zakwity f itoplanktonu, doprowadzające do zaburzenia równowagi ekologicznej w środowisku wodnym, do zmniejszenia ilości światła docierającego do głębszych warstw wody oraz do zachwiania równowagi tlenowej, przez co mogą powodować masowe śnięcie ryb. Oprócz tego sinice mogą wydzielać groźne toksyny, szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia zarówno zwierząt, jak i ludzi. Dlatego bardzo ważne jest monitorowanie akwenu pod kątem symptomów eutrof izacji oraz występowania toksyn sinicowych. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na zbiorniku Jeziorsko w sezonie 2014, potwierdzających zły stan wód tego akwenu, występowanie w nim nadmiernych zakwitów oraz niebezpiecznych toksyn, w tym głównie mikrocystyny- LR.Z biornik Jeziorsko, obok ważnych funkcji gospodarczych, stwarza także warunki do rekreacji i turystyki. Pełni również funkcje ekologiczne. W jego południowej części utworzono rezerwat ornitologiczny ,,Jeziorsko", który jest objęty programem ochrony przyrody Natura 2000 (PLB 100 002). W rezerwacie zajmującym powierzchnię 2351 ha występuje ok. 25 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz trzy gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi, dlatego celem ochrony jest zachowanie ze względów dydaktycznych, naukowych i krajobrazowych siedlisk ptaków wodno-błotnych, a zwłaszcza gatunków rzadkich i chronionych. Zbiornik Jeziorsko jest narażony na wiele oddziaływań będących wynikiem silnej antropopresji. Do jego wód trafiają liczne zanieczyszczenia i ścieki znacznie obniżające ich jakość. Głównymi źródłami ścieków dopływających do akwenu są pobliskie oczyszczalnie. Wśród nich można wymienić obiekt zlokalizowany w miejscowości Jeziorsko. Ponadto rzeką Pichną do zbiornika traf iają zanieczyszczenia z gminnej oczyszczalni w [...]

Jednofazowy mostkowy przekształtnik DC-AC z tranzystorami GaN GIT DOI:10.15199/48.2018.03.21

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach można zauważyć znaczny wzrost zainteresowania materiałami o tzw. szerokim paśmie wzbronionym (z ang. Wide Bandgap - WBG) pod kątem ich zastosowania w technologii półprzewodnikowych przyrządów mocy [1-3]. Tendencja ta wynika z właściwości przyrządów półprzewodnikowych wytworzonych na bazie węglika krzemu (SiC) oraz azotku galu (GaN). Analizując przebieg rozwoju energoelektroniki można zauważyć ważną tendencję obejmującą redukcję: gabarytów urządzeń, strat mocy przekształtników, a także minimalizacji niepożądanej interakcji na linii: źródło zasilania-przekształtnik i przekształtnik-odbiornik [4]. Redukcję gabarytów urządzeń można uzyskać poprzez: stosowanie mniejszych elementów pasywnych, układów chłodzenia, a także eliminację pasożytniczych parametrów obwodów takich jak np. pojemności oraz indukcyjności. Podejście takie wymusza konieczność odpowiedniego projektowania obwodów mocy oraz zastosowania zaawansowanych elementów elektronicznych. Chcąc uzyskać redukcję gabarytów układów chłodzenia konieczne jest zmniejszenie całkowitych strat mocy urządzenia, co wiąże się z ograniczeniem emisji ciepła pochodzącego z elementów obwodu mocy uczestniczących w procesie przetwarzania energii elektrycznej. Zastosowanie przyrządów półprzewodnikowych na bazie GaN pod tym względem wydaje się być jak najbardziej zasadne, zważywszy na ich bardzo dobre parametry dynamiczne oraz statyczne. Elementy te cechują się niewielkimi pojemnościami pasożytniczymi, bardzo krótkimi czasami przełączenia oraz dobrą przewodnością elektryczną - niewielka wartość rezystancji przewodzenia [1,2]. Kolejnym ich atutem jest bardzo mała energia załączania oraz wyłączania [5,6], co dodatkowo wpływa pozytywnie na redukcję generowanych strat mocy. Taki stan rzeczy pozwala na osiągnięcie wysokiej sprawności przekształtnika. Ze względu na bardzo krótkie czasy przełączeń oraz niewielką energię przełączenia możliwe jest uzyskanie bardzo wysokich częstot[...]

 Strona 1