Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Marek KAŁUSKI"

Problemy inwestycji telekomunikacyjnych a ochrona środowiska w dobie społeczeństwa informacyjnego

Czytaj za darmo! »

Dostęp do informacji daje obecnie społeczeństwu możliwość ingerowania (wnoszenia sprzeciwu i tym podobnych działań), a tym samym współdecydowania i wpływania na decyzje administracyjne, wmyśl zasady nic o nas bez nas. Umożliwia to ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, która dokonała regulacji wdrożenia dyrektyw Wspólnoty Europ[...]

Impulsy HPM - zaburzenia i ich oddziaływanie na systemy - zagadnienia podstawowe DOI:10.15199/48.2015.11.04

Czytaj za darmo! »

W artykule przybliżone zostały podstawowe zagadnienia związane z impulsami HPM. Zaprezentowane zostały istotne problemy związane z filtracją i przeciwdziałaniem impulsom HPM. Autorzy zwracają uwagę na konieczność stosowania poza dotychczas stosowanymi zabezpieczeniami urządzeń wojskowych przed narażeniami elektromagnetycznymi takimi jak pioruny, iskrzenia nowych zabezpieczeń przed impulsami HPM. W artykule pokazano, że te nowe zabezpieczenia wymagają o wiele większej odporności i szybkości zadziałania. Abstract. This paper show some basic issues of HPM pulses tasks. Some of certain problems of filtration and neutralization against HPS’s were estimated. The authors point out that the addition of new special filters to the existing protection of military equipment (for example against electromagnetic exposures such as lightning, sparks) is needed to give new protection against HPM pulses. Should be taken into account that filters against HPM requires greater immunity and response time. (HPM pulses - disturbances and systems interaction - basic issues). Słowa kluczowe: impulsy HPM, filtracja HPM, broń elektromagnetyczna, energia skierowana. Keywords: HPM pulses, HPM filtration, electromagnetic weapon, directed energy. Wstęp Technologia HPM (High Power Microwave) jest rozwijana na świecie od ponad 20 lat. Dotychczas wykonano wiele prac badawczych, w szczególności w ramach grantów NATO, których wyniki i wnioski są w znacznej mierze utajnione. Radiotechnika Marketing, jako partner działający przy realizacji grantu NCBiR "Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej", działa na rzecz wdrożenia do praktycznych zastosowań skutecznych metod filtracji i przeciwdziałania skutkom oddziaływania impulsów HPM, koniecznych do rozwoju obrony przed tego typu zaburzeniami. W ramach niniejszego artykułu autorzy pragną wprowadzić zainteresowanych czytelników w istotę zagadnień związanych z tematyką, która w Polsce rozważana jest [...]

Introduction to High Power Microwave as a source of disturbances DOI:10.15199/48.2016.02.06

Czytaj za darmo! »

This paper presents some basic information about HPM pulses. It was shown how HPM pulses could interact with the electronic equipment and how dangerous it is. The authors point out that the addition of new special filters to the existing protection of military equipment is needed to offer new protection against HPM pulses. Streszczenie. W artykule zostały przedstawione podstawowe informacje o impulsach HPM. Pokazano, że impulsy HPM mogą oddziaływać na urządzenia elektroniczne a także pokazano jak groźne może być takie oddziaływanie. Autorzy wskazali jak istotna jest dodatkowa, poza już istniejącą, filtracja pozwalająca na zabezpieczenie przed działaniem impulsów HPM. (Wprowadzenie do HPM jako źródła zaburzeń). Keywords: HPM pulses, HPM filters, directed energy. Słowa kluczowe: impulsy HPM, filtry HPM, energia skierowana. Introduction Research on HPM technology is one of the newest areas of interest in relation to the new generation weapons. These kinds of impulses are extremely powerful and dangerous for electronic equipment. Some projects and research considering HPM as a weapon were performed by NATO but most of the results are top secret. Radiotechnika Marketing is one of the participants of a project commissioned by Polish Ministry of Defence. One of the main subjects of the project is filtration and protection of electronic systems against HPM. In Poland, so far, there has only been one project dedicated to solving problems of protection against HPM and some results of Radiotechnika’s previous research (based on that project) will be shown in this article [1]. The authors want to introduce the most important information about HPM technology and show how powerful a source of disturbances it (HPM) can be. Taking into account that the HPM pulses could be used as a new generation weapon, authors want to show how this kind of pulses could interact with the electronic equipment and how dangerous it is. Effects of HPM’[...]

Potrzeby zmian w normalizacji badań EMC w środowiskach specjalnych

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono wyniki pomiarów zaburzeń elektromagnetycznych zarejestrowanych w kopalniach. Zwrócono uwagę na najistotniejsze zjawiska, które mogą nie być w wystarczającym stopniu odzwierciedlone w wymaganiach wynikających z obecnego stanu normalizacji. Zagadnienia przedstawione w artykule są jedynie zarysem problemu, mającym na celu zwrócenie uwagi na skalę występujących zjawisk, na przykładzie podziemnych wyrobisk kopalni. Abstract. The paper presents the results of electromagnetic disturbances measurements in underground mines. The attention has been brought to the main phenomena, which can be insufficiently covered by present EMC standardization. The paper just highlights the problem and its purpose is to bring the attention to the scale of the phenomena occurring, considering, as the example, underground mines. (The need of changes in EMC testing standardization in special environments). Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, kopalnie podziemne, normalizacja, pomiary. Keywords: electromagnetic compatibility, underground mines, standardization, measurements. Wstęp Obecnie normalizacja EMC rozróżnia dwa środowiska: przemysłowe oraz mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione. Tymczasem niektóre środowiska identyfikowane zwyczajowo jako przemysłowe są na tyle specyficzne ze względu na charakter występujących w nich zaburzeń i drogi ich propagacji, że wymagają odrębnego podejścia przy ustalaniu najbardziej właściwych dla nich wymagań EMC. Przykładem takiego specjalnego środowiska są podziemne wyrobiska kopalni. W przemysłowych środowiskach specjalnych, takich jak np. kopalnie, wzrasta ciągle zastosowanie zautomatyzowanych procesów technologicznych z dużym wykorzystaniem podzespołów elektronicznych. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa i ułatwienie pracy człowieka, ale jednocześnie wymaga poznania występujących zjawisk elektromagnetycznych i odpowiedniego ich zdefiniowania pod kątem bezpieczeństwa pracy ludzi i [...]

Disturbances in Industrial Power Networks

Czytaj za darmo! »

The paper presents some preliminary results of the in-situ measurements of disturbances that were observed in mine underground power network. The purpose of the measurements was to identify potential interfering signals that may occur in such and similar power networks and may be dangerous for electronic equipment powered from, or working in close proximity of such network. Streszczenie. W artykule przedstawiono wstępne wyniki pomiarów in-situ zaburzeń obserwowanych w podziemnej sieci zasilającej kopalni. Celem pomiarów było zidentyfikowanie potencjalnych sygnałów zakłócających pracę innych urządzeń, które mogą wystąpić w takich i podobnych sieciach zasilających i mogą być niebezpieczne dla urządzeń elektronicznych zasilanych z takiej sieci lub pracujących w jej bezpośredniej bliskości (Zakłócenia w przemysłowych sieciach zasilających). Keywords: power lines, disturbances, industrial environment, mines Słowa kluczowe: sieci zasilania, zaburzenia, środowisko przemysłowe, kopalnie Comparison between disturbance and immunity levels The level of disturbances observed in industrial environments and the required immunity of the devices expected to work in these environments are very often contradictory. Although it is believed that the fulfillment of the requirements according to standards concerning industrial environment (EN 61000-6-2: required levels of immunity and EN 61000-6-4: emission limits) should ensure compatible operation of all devices within a given environment, there are cases when this is not true. In some environments (for example underground mines) the problem of EMC was neglected for many years - there are many old machines that do not comply with standard industrial environment requirements and produce much bigger disturbances. Therefore there is significant risk, that devices introduced in the same environment will not be immune to these disturbances, even if they comply with EN 61000-6-2. In current practice, many[...]

Praktyczne przykłady braku kompatybilności elektromagnetycznej dużych urządzeń DOI:10.12915/pe.2014.07.039

Czytaj za darmo! »

W artykule zostaną zaprezentowane praktyczne przykłady braku kompatybilności elektromagnetycznej w urządzeniach o znacznych wymiarach, z którymi spotkał się zespół akredytowanego Laboratorium Badań EMC, działającego w ramach Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności - PIB we Wrocławiu. Pokazane przykłady praktyczne zebrane na bazie wieloletniej współpracy między zespołem laboratorium, a producentami urządzeń górniczych zilustrują problemy związane z wyłączeniami się maszyn, zatrzymaniami taśmy przenośnika, awariami różnych układów. Badania, z których pochodzą przedstawione w artykule przykłady zostały wykonane w warunkach in situ. Abstract. The paper some practical examples of the lack of electromagnetic compatibility in large size equipment, some typical problems encountered by the team of accredited EMC Testing Laboratory of National Institute of Telecommunications, Electromagnetic Compatibility Department, Wroclaw. The examples given here, gathered during several years of experience and collaboration between laboratory team and manufacturers of mining equipment will illustrate some problems related with machines switch-offs, conveyor belt stopping, numerous breakdowns. Examples presented in the paper were gathered during in situ tests. (Practical examples of big equipment lack of electromagnetic compatibility). Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, pomiary in situ. Keywords: electromagnetic compatibility, in situ measurements. doi:10.12915/pe.2014.07.39 Wstęp Akredytowane Laboratorium Badań EMC, działające przy Zakładzie Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności - PIB we Wrocławiu, zrealizowało w ostatnich kilku latach wiele badań z zakresu EMC dużych maszyn, głównie górniczych. Spełnienie przez urządzenia wymagań kompatybilności elektromagnetycznej przynosi zyski zarówno w zakresie bezpieczeństwa jak i zyski związane z wymiernymi efektami np. z mniejszą awaryjnością urządzeń, ogran[...]

 Strona 1