Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Sławomira Bering"

Determination of anionic and nonionic surfactants in laundry wastewater Oznaczanie anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych w ściekach pralniczych DOI:10.15199/62.2016.8.19


  Std. methods for detn. of anionic (C12H25C6H4SO3Na) and nonionic (ethoxylated alkylphenols) surfactants in raw and -biol. treated industrial laundry wastewater in the large lab.- scale hybrid moving bed biofilm reactor were used. Methylene blue (i), Et ester tetrabromophenolphthalein (ii) and Na pyrylidin-1-yldithiocarboxylate (iii) were used for the anal. The anionic surfactant contents in raw wastewater were 12.5 mg/L (i) and 28.0 mg/L (ii), and in the treated wastewaters 0.1 mg/L and 1.95 mg/L (iii), resp. The contents of nonionic surfactants in raw wastewaters were 59.6 mg/L (iii) and 46.1 mg/L (ii) and in the treated wastewaters 0.13 mg/L (iii) and 1.91 mg/L(ii), resp. Zestawiono wyniki oznaczeń zawartości anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych w ściekach pralniczych uzyskane różnymi metodami analitycznymi. Oznaczenia wykonano metodami MBAS i BiAS, określonymi jako referencyjne w przepisach regulujących jakość ścieków wprowadzanych do wód, oraz testami kuwetowymi Lange LCK332 i LCK333. W okresie luty-lipiec 2015 r., analizie poddano ścieki surowe oraz oczyszczone na zmodyfikowanej biologicznej oczyszczalni ścieków ze złożem ruchomym BIO-BEL firmy Ecol-Unicon, z wykorzystaniem wypełnienia Picobells®. Oczyszczalnia pracowała, jako jedna z instalacji wielkolaboratoryjnych, w dużej pralni przemysłowej Albatros, grupy Fliegel Textilservice, w Starym Czarnowie pod Gryfinem (woj. zachodniopomorskie). Ze względu na swoje właściwości, środki powierzchniowo czynne (SPC) są szeroko stosowane zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle1). Według danych CESIO produkcja SPC w Europie od 2007 r. utrzymuje się na poziomie ok. 3 mln t/r, z czego zdecydowana większość to SPC anionowe i niejonowe2). Najbardziej znaczącymi, z rynkowego punktu widzenia, są SPC anionowe, z grupy alkilobenzenosulfonianów, mające ok. 53-proc. udział w światowym rynku SPC3). Powszechne stosowanie SPC doprowadziło do ich występ[...]

Studies on potential use of sludge from an industrial laundry Badanie możliwości zagospodarowania osadów ściekowych z pralni przemysłowej DOI:10.15199/62.2016.8.5


  Sludge generated during laundry wastewater treatment was compared with sludge from a municipal wastewater treatment plant. They were mixed with furnace ash and studied for pH, cond., dry residue, mineral and org. substances, P, total and ammonia N, as well as for phytotoxicity against white mustard, garden cress and barley. The plant germination was inhibited, but lengths of shoots and roots remained unchanged. The sludge and ashes were recommended for reclamation of mine dumping grounds. Przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości zagospodarowania osadów powstających podczas oczyszczania ścieków przemysłowych pralniczych, na przykładzie pralni przemysłowej Fliegel Textilservice w Nowym Czarnowie. Wstępne wyniki badań potwierdziły postawioną hipotezę o możliwości ich przyrodniczego zagospodarowania. Wskazują na to zarówno skład fizykochemiczny powstających osadów, jak i test fitotoksyczności. Pralnie przemysłowe należą do największych konsumentów wody. Mimo ogólnego znacznego postępu w zakresie oszczędzania wody w przemyśle, pralnie komercyjne wciąż generują stosunkowo duże ilości ścieków. Zużycie wody dochodzi do 15 dm3/kg prania, a powstające ścieki zawierają znaczny ładunek zanieczyszczeń (tłuszcze, zawiesiny) i substancji powierzchniowo czynnych1, 2). Charakter zanieczyszczeń w ściekach pralniczych determinuje technologię ich oczyszczania1, 3, 4). Pralnia Fliegel Textilservice w Nowym Czarnowie jest dużą pralnią przemysłową, w której dzienny przerób wynosi ok. 70 t prania. Ilość powstających ścieków przemysłowych pralniczych wynosi ok. 500 m3/d. W ramach wstępnych badań określono, że ścieki te pod względem składu są podobne do ścieków komunalnych oraz że są podatne na biodegradację5). Dalsze badania potwierdziły możliwość stosowania metod biologicznych do oczyszczania ścieków pralniczych6). Osobnym zagadnieniem jest problem unieszkodliwiania i zagospodarowania osadó[...]

Badania nad możliwością przyrodniczego zagospodarowania osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków pralniczych DOI:10.15199/62.2017.8.11


  W krajach wysoko uprzemysłowionych zagospodarowanie i unieszkodliwienie osadów ściekowych jest problemem logistycznym i ekonomicznym a przede wszystkim stanowi problem dla środowiska. Osady ściekowe charakteryzują się wysokim ładunkiem organicznym, zanieczyszczeniami chemicznymi. Stanowią one również zagrożenie sanitarne ze względu na obecność bakterii chorobotwórczych, wirusów i innych organizmów patogennych3-6). Głównymi procesami utylizacji osadów jest zagospodarowanie rolnicze i rekultywacja terenów a do ich unieszkodliwiania najczęściej stosuje się kompostowanie, spalanie i składowanie. Możliwości zagospodarowania mieszanin osadowo-popiołowych jako nawozów organiczno-mineralnych warunkują wymagania opisane w Rozporządzeniu7). Wymagania jakościowe dotyczące zawartości substancji organicznej oraz składników pokarmowych, określa również Rozporządzenie8). Zgodnie Rozporządzeniem9) od 1 stycznia 2016 r. osady ściekowe nieustabilizowane nie mogą być składowane. W związku z tym jedną Three ash-sludge blends were prepd. by mixing laundry wastewater sludge with straw or wood-burning ashes or fly ash and studied for chem. compn., phys. properties and phytotoxicity against cress, mustard and barley. Phytotoxicity test proved the applicability of both the sludge and the blends in some areas of waste management including the agriculture (remediation and adaptation of soil). Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, przeprowadzonych w celu oceny możliwości przyrodniczego zagospodarowania osadu przemysłowego. Przedmiotem badań był osad ściekowy pobrany z bioreaktora pilotowej oczyszczani ścieków pralniczych zakładu Fliegel Textilservice, oraz przygotowane na jego bazie mieszaniny osadowo-popiołowe. Metodykę badań właściwości fizykochemicznych oparto na aktualnie obowiązujących normach i instrukcjach. Określenie przyrodniczych wartości mieszanek osadowo-popiołowych przeprowadzono na podstawie testu fitotoksy[...]

Badanie fitoremediacji zawierających metale ciężkie mieszanin osadów ściekowych i popiołów przy użyciu jęczmienia jarego DOI:10.15199/62.2017.8.25


  Wraz z rozwojem technizacji, nie tylko w przemyśle, usługach, ale także w gospodarstwie domowym, zwiększa się ilość i zakres używanych związków metali ciężkich. Część z nich w postaci odpadów przechodzi do ścieków, a następnie jest kumulowana w osadach ściekowych, ograniczając możliwości ich przyrodniczego i rolniczego wykorzystania1). Do najbardziej niepożądanych toksycznych dla organizmów żywych metali ciężkich występujących w osadach ściekowych zalicza się kadm, ołów, chrom, nikiel i rtęć, gdyż wykazują (poza niklem) znaczną podatność na biokumulację2). Zawartość metali ciężkich uzależniona jest głównie od udziału ścieków przemysłowych (głównie przemysł galwanizerski, górniczy, garbarski, papierniczy, nawozowy oraz bateryjny) w całej ilości ścieków komunalnych poddawanych oczyszczeniu3). Źródłem metali ciężkich (np. Cd, Cu, Zn i As) w ściekach komunalnych mogą być również detergenty lub proszki do prania odprowadzane z gospodarstw domowych4-7). W przypadku zakładów pralniczych źródłem metali ciężkich w ściekach mogą być też dywany i wykładziny podłogowe niewiadomego pochodzenia, które mogą zawierać związki rtęci, ołowiu i chromu8). Biorąc pod uwagę, że przemysł pralniczy jest jednym z największych konsumentów wody - przeciętne zużycie wynosi 15 L wody na 1 kg prania9) - w przypadku odprowadzania ścieków z dużej pralni przemysłowej może ona stanowić znaczne źródło metali ciężkich odprowadzanych do środowiska. Metale ciężkie zawarte w środkach piorących nie mają wprawdzie negatywnego wpływu na prany asortyment ani na urządzenia pralnicze10), to jednak w przypadku oczyszczania ścieków pralniczych w oczyszczalni ścieków mogą mieć istotne implikacje dla możliwości zagospodarowania powstających osadów ściekowych. Pralnia Fliegel Textilservice w Nowym Czarnowie jest dużą pralnią przemysłową, w której dzienny przerób wynosi ok. 70 t prania. Ilość powstających ściek[...]

 Strona 1