Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Rutowicz"

Substancje barwiące włosy

Czytaj za darmo! »

Historia barwienia włosów sięga czasów starożytnych Chin i giptu. Przed wieloma tysiącami lat znane były już techniki koloryzacji włosów z zastosowanie aplikacji ziołowych wyciągów z takich roślin jak: rumianek, henna, indygo, orzech włoski, drewno kampeszowe. Barwienie naturalne było szeroko stosowane do końca XIX wieku, kiedy to nastąpił przełom w rozwoju środków barwiących włosy. Wówczas oprac[...]

Pochodne chlorku dansylu jako przykład barwników fluorescencyjnych do zabezpieczania dokumentów


  Dansyl chloride derivatives as fluorescent dye to protections of the documents Many of the documents are still paper documents. Much attention is focused on the topic of safeguarded paper. Paper manufacturing process allows the introduction of additives that can be used as anti-counterfeiting, such as colored fibers, additives fluorescent under ultraviolet light or infrared light. This paper describes the study to determine the suitability of the use of dansyl chloride derivatives for the preparation of fibers, which could be introduced into the paper pulp to anti-counterfeiting. Wprowadzenie Większość cząsteczek znajduje się w temperaturze pokojowej na najniższym poziomie oscylacyjnym podstawowego stanu elektronowego. Z tego poziomu następują przejścia wywołane pochłanianiem kwantu promieniowania. W wyniku absorpcji kwantu świetlnego o odpowiedniej energii cząsteczka przechodzi ze stanu podstawowego S0 na zerowy poziom oscylacyjny pierwszego stanu wzbudzonego S1 (możliwe przejścia energetyczne jakim może ulec cząsteczka po absorpcji fotonu przedstawia schemat Jabłońskiego). Czas życia cząsteczki w tym stanie wzbudzenia jest rzędu 10-8 s i jest zależny od czterech ważnych czynników: - fluorescencji, - reakcji chemicznej, - bezpromienistego przejścia do stanu podstawowego, - przejścia interkombinacyjnego [1]. Najogólniej mówiąc fluorescencja jest emisją promieniowania wynikającą z powrotu cząsteczki ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego. Z substancjami wykazującymi fluorescencję spotykamy się niemal na każdym kroku, począwszy od ekranów monitorów komputerowych, a skończywszy na dżinie z tonikiem. Przykładów zastosowania substancji fluoryzujących można podać mnóstwo, od pozornie błahych i prostych, takich jak: - zabezpieczanie przedmiotów przed kradzieżą - flamastry fluoryzujące, - ozdabianie ciała tatuażami "świecącymi" pod wpływem lamp emitujących światło z pewną dawką UV poprzez poważniejsze: - zabezpieczanie dok[...]

Oznaczanie poziomów stężeń metali ciężkich w wybranych formach kosmetyków DOI:10.15199/60.2018.12.3


  metale ciężkie mogą wywoływać negatywne działanie na skórę w wyniku wnikania w głąb tkanki, a także na narządy wewnętrzne przedostając się drogą pokarmową, co ma miejsce w przypadku szminek, balsamów, błyszczyków [9]. W pracy podjęto badania zawartości glinu w podanych produktach kosmetycznych. Metal ten budzi kontrowersje w literaturze [10]. Z jednej strony nie znajduje się on na liście substancji niedozwolonych. Z drugiej strony uznawany jest za toksyczny, zwłaszcza dla układu nerwowego [11]. Stosowane w kosmetykach sole zawierające glin, wyszczególnione w literaturze to przede wszystkim: chlorek glinu, chlorek glinu i sole glinowo-cyrkonowe [12]. W kosmetyce związki glinu wykorzystywane są w preparatach antyperspiracyjnych [13], pastach do zębów i preparatach do pielęgnacji jamy ustnej [14]. Nie ma jednoznacznych odpowiedzi na pytania dotyczące patomechanizmów oddziaływania glinu na organizm [15, 16], dlatego badania w tym kierunku są nadal prowadzone. Przedostawanie się glinu do układu pokarmowego człowieka nie jest obojętne. Następstwem takich działań jest kumulacja w narządach, co może prowadzić do licznych zaburzeń neurologicznych, choroby Parkinsona [17] oraz choroby Alzheimera [18]. Istnieje również ryzyko dostawania się substancji toksycznych zawartych w materiałach pielęgnacyjnych ust do przewodu pokarmowego w trakcie konsumowania pokarmów. Branża kosmetyczna jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi przemysłu. W związku z tym istnieje potrzeba ciągłych modyfikacji regulacji prawnych. Polskie ustawodawstwo kosmetyczne jest dostosowywane do wymagań Unii Europejskiej, która reguluje bezpieczeństwo, oznakowanie, dopuszczalny skład i warunki obrotu kosmetykami. Pojawiające się na rynku kosmetyki muszą być z jednej strony skuteczne i innowacyjne, a z drugiej strony bezpieczne nie tylko dla konsumentów, ale również dla środowiska. Wszystkie kosmetyki wprowadzane do obrotu powinny być zgodne z Ustawą o kosmet[...]

Metody oznaczania barwników naturalnych w produktach spożywczych DOI:10.15199/62.2019.7.23


  Barwniki naturalne znane są ludzkości od tysiącleci. Były używane już w starożytności głównie do barwienia tkanin oraz przy wytwarzaniu kosmetyków. Znalazły również zastosowanie przy barwieniu żywności1, 2). Wraz z odkryciem barwników syntetycznych, które okazały się dużo trwalsze i tańsze od barwników naturalnych, rola tych ostatnich znacznie zmalała. W związku z licznymi badaniami wykazującymi m.in. alergizujące działanie barwników syntetycznych, ich wpływ na wzrost nadpobudliwości u dzieci3), negatywne oddziaływanie na środowisko4), jak również z trendami rynkowymi ukierunkowanymi na ekologiczny tryb życia, zainteresowanie barwnikami naturalnymi zaczęło w ostatnich latach ponownie wzrastać5). Wzrostowa tendencja barwienia żywności barwnikami naturalnymi jest również wynikiem zaprzestania stosowania niektórych barwników syntetycznych zarówno na terenie Unii Europejskiej (UE)6, 7), jak i w Stanach Zjednoczonych8), Chinach9), Japonii10), Australii i Nowej Zelandii11). Zwiększająca się liczba produktów barwionych barwnikami naturalnymi powoduje również konieczność opracowywania nowych i doskonalenia istniejących metod ich oznaczania. Analiza barwników naturalnych zawartych w określonym produkcie spożywczym jest procesem znacznie bardziej skomplikowanym niż analiza barwników syntetycznych, które w większości należą do jednej grupy związków chemicznych (do barwników azowych)12). Barwniki naturalne są znacznie bardziej zróżnicowane pod względem budowy chemicznej12, 13) i ich oznaczanie ściśle wiąże się ze znajomością ich budowy i właściwości, jak również z umiejętnością wyodrębnienia ich z różnych produktów spożywczych. Celowe zatem wydawało się zebranie i usystematyzowanie informacji na temat najnowszych metod oznaczania barwników naturalnych z uwzględnieniem procesu ekstrakcji tych barwników z różnego rodzaju produktów spożywczych. Zastosowanie i właściwości barwników naturalnych Barwniki naturalne pochodzenia roślinnego i zwie[...]

 Strona 1