Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Konrad GRYSZPANOWICZ"

Wpływ modelowania odbioru kompleksowego na stabilność napięciową systemu elektroenergetycznego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono przegląd aktualnie stosowanych modeli odbioru kompleksowego stosowanych do badania stabilności napięciowej systemu elektroenergetycznego. Oprócz opisu modeli, w artykule podano parametry typowych odbiorników wchodzących w skład obioru kompleksowego. Opracowany przegląd został uzupełniony o przykładowe badania w zakresie stabilności napięciowej z wykorzystaniem jednego z opisanych modeli odbioru kompleksowego. W trakcie badań zapas stabilności był określany za pomocą krzywych P-V wyznaczonych za pomocą programu symulacyjnego PowerWorld. Uzyskane wyniki badań wskazują, że sposób modelowania odbioru kompleksowego ma istotny wpływ na ocenę stabilności napięciowej systemu elektroenergetycznego. Abstract. The paper presents an overview of the currently used complex load models for analysing the power system voltage stability. In addition to the description of models typical parameters of loads included in the complex load are given. The developed survey was supplemented with examples of analysis of voltage stability using one of the described models of complex load. In the study, the stability margin was determined using PV curves determined by means of the PowerWorld simulation program. The obtained results indicate that the modeling of complex load has a significant impact on the assessment of the power system voltage stability. (Complex load models for analysing the power system voltage stability) Słowa kluczowe: stabilność napięciowa, odbiór kompleksowy, podatność napięciowa odbioru, modelowanie odbioru Keywords: voltage stability, complex load, voltage dependence, load model Wstęp Stabilność jest podstawową cechą systemu elektroenergetycznego. Utrata stabilności systemu elektroenergetycznego oznacza w praktyce wystąpienie awarii, z którą jest związana częściowa lub całkowita utrata zasilania odbiorów na obszarze dotkniętym awarią. W celu zapobieżenia utraty stabilności systemu elektroenergetycznego stosowane są [...]

Analiza wpływu źródeł fotowoltaicznych na stabilność napięciową systemu elektroenergetycznego DOI:10.12915/pe.2014.11.61

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono sposoby modelowania odbioru kompleksowego zawierającego źródła fotowoltaiczne w badaniach stabilności napięciowej systemu elektroenergetycznego. Przegląd sposobów modelowania został uzupełniony o przykładowe badania w zakresie stabilności napięciowej z wykorzystaniem opisanego modelu. W trakcie badań zapas stabilności określany był za pomocą krzywych P-V wyznaczanych w programie symulacyjnym Power Factory. Uzyskane wyniki badań wskazują, że sposób modelowania odbioru kompleksowego zawierającego ogniwa fotowoltaiczne ma istotny wpływ na ocenę stabilności napięciowej systemu elektroenergetycznego. Abstract. The paper presents methods of modeling complex load model with photovoltaic sources for analysing the power system voltage stability. The survey was supplemented with examples of analysis of voltage stability using described models of complex load. In the study, the stability margin was determined using P-V curves determined by means of the Power Factory program. The obtained results indicate that the modeling of complex load with photovoltaic cells has a significant impact on the assessment of the power system voltage stability (Analysis of the impact of photovoltaic generation source on power system voltage stability). Słowa kluczowe: stabilność napięciowa, odbiór kompleksowy, ogniwa fotowoltaiczne, model odbioru kompleksowego Keywords: voltage stability, complex load, photovoltaic cells. load model doi:10.12915/pe.2014.11.61 Wstęp Produkcja energii elektrycznej wykorzystująca odnawialne źródła energii jest jednym ze sposobów, obok energii cieplnej oraz biopaliw, który pozwala wypełnić krajom europejskim cele wskazane przez Unię Europejską w zakresie produkcji energii z OZE. W szerszej perspektywie rozwój rozproszonych zasobów energii (DER) może przynieść różnorodne korzyść dla systemu elektroenergetycznego oraz społeczeństwa [1]. W przypadku Polski, we wciąż obowiązującym dokumencie Ministerstwa Gospodark[...]

Automatyka odciążająca sieć przesyłową oparta na zaniżaniu wytwarzania DOI:10.15199/48.2016.11.65

Czytaj za darmo! »

Ze względów ekonomicznych rozwój sieci przesyłowych oparty jest na kompromisie miedzy kosztami inwestycyjnymi a odpornością systemu elektroenergetycznego na zakłócenia. Zakłada się, że system elektroenergetyczny musi wytrzymać typowe zakłócenia prawdopodobne i mało prawdopodobne. Aby nie dopuścić do rozwoju awarii po wystąpieniu bardzo mało prawdopodobnych zakłóceń ekstremalnych wprowadza się do systemu rozmaite automatyki przeciwawaryjne nazywane też zabezpieczeniami specjalnymi. W tym artykule opisano automatykę odciążającą łagodzącą przeciążenia linii przesyłowych w pobliżu elektrowni. Automatyka ta wykorzystuje możliwości automatycznego zaniżenia mocy zespołów wytwórczych i została wykonana dla jednej z dużych elektrowni. Abstract. For financial reasons expansion of transmission networks is based on the compromise between investment costs and ability of power system to withstand disturbances. It is assumed, that power system must withstand typical credible and non-credible disturbances. To avoid blackouts following extreme disturbances the power systems are equipped with emergency control also referred to as special protection. In this paper an overload emergency control is described. It has been designed and implemented in order to alleviate overloads in transmission lines in the vicinity of large steam power plant. It utilizes capability of steam generating units to curtail automatically real power. (Overload emergency state control of transmission network based on generation curtailment) Słowa kluczowe: automatyka odciążająca, sieci przesyłowe, łagodzenie przeciążeń, zaniżanie wytwarzania. Key words: overload emergency control, transmission networks, alleviation of overloads, generation curtailment. 1. Wstęp Rozwój sieci przesyłowej planuje się akceptując kompromis między kosztami inwestycyjnymi a odpornością systemu elektroenergetycznego (SEE) na zakłócenia. Podstawą dla planistów są kryteria planowania składające się ze zdarzeń,[...]

Sterowanie szeregowego rezystora hamującego poprawiające stabilność systemu elektroenergetycznego przy zdarzeniach ekstremalnych w sieciach przesyłowych DOI:10.15199/48.2016.12.75

Czytaj za darmo! »

Dla każdego typowego (wiarygodnego) zdarzenia, takiego jak trójfazowe zwarcie zlikwidowane przez zabezpieczenia podstawowe z czasem normalnym, generatory synchroniczne pracujące w systemie elektroenergetycznym muszą zachować synchronizm (stabilność kątowa przejściowa). Dla zdarzeń nietypowych (ekstremalnych) ryzyko utraty synchronizmu można zmniejszyć stosując zabezpieczenia specjalne nazywane też automatykami przeciwawaryjnymi. Artykuł dotyczy automatyki przeciwawaryjnej, w której szeregowy rezystor hamujący wykorzystywany jest do ratowania synchronizmu generatorów synchronicznych po wystąpieniu trójfazowego zwarcia w linii przesyłowej bliskiego elektrowni likwidowanego z czasem opóźnionym wskutek uszkodzenia wyłącznika lub zabezpieczenia podstawowego. Omówiono kryteria doboru rezystancji szeregowego rezystora hamującego i zaproponowano dwa algorytmy sterowania rezystora. Rozważania teoretyczne potwierdzono za pomocą symulacji komputerowej dla systemu testowego. Abstract. For each typical (credible) contingency, such as three phase short circuit cleared by main protection with normal time, synchronous generators operating in power system must retain synchronism (transient angle stability). For unusual (extreme) contingency the risk of loss of synchronism can be minimized by using special stability enhancing protection also referred to as emergency control. This paper deals with emergency control in which a series braking resistor is used to save from loss of synchronism of synchronous generators after a three phase short circuit in transmission line near the power plant cleared with delay caused by circuit breaker failure or malfunctioning of the main protection. Dimensioning of the braking resistor is discussed and two control algorithms of the resistor are proposed. Theoretical consideration is validated by simulation results for test system. (Stability enhancing control of series braking resistor under extreme contingency in transmission [...]

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i metod śledzenia przepływów mocy do prognozowania krótkoterminowego strat mocy w krajowej sieci przesyłowej

Czytaj za darmo! »

Prognozowanie strat mocy w systemie elektroenergetycznym jest trudne przy zastosowaniu klasycznego podejścia. Wynika to ze zmian wielkości mocy płynących w gałęziach sieci oczkowej a także wpływu mocy biernych gałęziowych. Opracowano niebezpośrednią metodę zastosowania sztucznych sieci neuronowych do prognozowania strat mocy. Może być ona użyta w procesie planowania stanów pracy sieci w ramach postępowania obejmującego procedury rynku energii elektrycznej. Abstract. Forecasting of power losses in power energy system is very hard with using classical methods. It depends on changes of power that is flowing in branches of meshed network and on influence of flowing reactive power. The undirect method shown in this article presents ability of usage artificial neural networks to forecast power losses and can be used in planning states of network working including procedures of electrical energy market. (Use of an artificial neural networks and power flow tracing method for short-time power losses forecasting in Polish transmission network). Słowa kluczowe: straty mocy, sztuczne sieci neuronowe, sieć przesyłowa, rynek energii elektrycznej. Keywords: power losses, artificial neural networks, transmission network, electrical energy market. Wstęp W postępowaniach inicjowanych procedurami rynku energii elektrycznej często pojawia się konieczność prognozowania strat mocy czynnej jeśli procedury na rynku energii dotyczą energii netto (czystej energii, bez narzutów, w szczególności bez narzutów strat). Konieczność prognozowania strat mocy czynnej pojawia się w naturalny sposób na etapach pomiędzy modelem sieci zredukowanym do modelu wielkiej miedzianej płyty a modelem sieci odwzorowywanej z uwzględnieniem jej rzeczywistej konfiguracji. Generalnie - prognozowanie tych strat może się odbywać na różnych etapach kształtowania stanów pracy sieci. Operując prognozowanymi mocami węzłowymi (zapotrzebowaniem) i planowanym profilem mocy węzłowych wytwórc[...]

Przeciwdziałanie utracie synchronizmu w dużych elektrowniach za pomocą automatyki przeciwkołysaniowej i poprawy pracy zabezpieczeń DOI:10.15199/74.2015.2.1


  Zwarcia w sieciach elektroenergetycznych mogą powodować utratę synchronizmu generatorów synchronicznych i towarzyszące temu asynchroniczne kołysania mocy w sieci przesyłowej lub głębokie kołysania wirników generatorów i towarzyszące temu synchroniczne kołysania mocy w sieci przesyłowej. Utracie synchronizmu przeciwdziała się, przyjmując odpowiednie kryteria w planowaniu rozwoju systemu elektroenergetycznego (SEE) i dobierając właściwe środki zaradcze [1, 2]. Do środków zaradczych zalicza się m.in. wyłączanie części generatorów wykonywane w stanach zagrożenia synchronizmu przez automatykę przeciwkołysaniową APK [3, 4]. Automatykę APK czasem łączy się z automatyką odciążania sieci AO, używając skrótu APK-O. Jednak obie automatyki mogą różnić się pod względem zasady oraz szybkości działania. Ten artykuł dotyczy automatyki APK. Kołysania asynchroniczne i głębokie kołysania synchroniczne mają istotny wpływ na pracę niektórych zabezpieczeń. Zalicza się do nich: zabezpieczenia podimpedancyjne generatorów, zabezpieczenia odległościowe bloków generator-transformator, zabezpieczenia odległościowe linii przesyłowych, blokady kołysaniowe PSB (Power Swing Blocking) zabezpieczeń podimpedancyjnych i odległościowych, zabezpieczenia od poślizgu biegunów generatorów synchronicznych PSP (Pole Slip Protection) oraz ewentualnie zabezpieczenia rozcinające sieć OST (Out of Step Tripping), o ile są stosowane. Wszystkie te zabezpieczenia wraz z automatyką przeciwkołysaniową muszą tworzyć funkcjonalnie spójny i logiczny system ochrony przeciwdziałania skutkom kołysań mocy w sieci przesyłowej. Zagadnienia te dość szeroko omówiono w artykułach [5-7] oraz powtórzono w referacie [8]. Według grupy roboczej Power System Relaying Committee of IEEE Power Engineering Society [9] oraz informacji zawartych w [5-7] filozofia funkcjonowania omawianego systemu ochrony i jego selektywność sprowadza się do następujących ogólnych wytycznych: ● APK ma przeciwd[...]

 Strona 1