Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MARIA LACHOWSKA"

Kinetyka procesu estryfikacji kwasu benzoesowego alkoholem n-oktylowym i izooktylowym w obecności tytanianu tetrabutylowego jako katalizatora

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania kinetyczne procesu estryfikacji kwasu benzoesowego n-oktanolem i izooktanolem w doświadczalnym izotermicznym reaktorze półprzepływowym w obecności tytanianu tetrabutylowego jako katalizatora. Stwierdzono, że reakcja jest II rz.: I rz. względem kwasu benzoesowego oraz I rz. względem odpowiedniego alkoholu. Określono parametry równań kinetycznych. Benzoic acid, 1 mol,[...]

Synteza ftalanu di-n-butylowego i di-izobutylowego wobec kwasu siarkowego. Badania kinetyczne

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań kinetycznych procesu syntezy ftalanu di-n-butylowego i di-izobutylowego z bezwodnika ftalowego i odpowiednio z alkoholu n-butylowego lub izobutylowego, w doświadczalnym izotermicznym reaktorze półprzepływowym. Pierwszy etap syntezy, tworzenie monoestru, jest bardzo szybką, nieodwracalną reakcją, natomiast drugi etap, estryfikacja monoestru alkoholem, przebiega wolno. Stwierdzono, że w obecności kwasu siarkowego jako katalizatora, drugi etap jest reakcją pierwszorzędową względem monoestru i nie zależy od stężenia alkoholu. Określono parametry równania kinetycznego. Phtalic anhydride was esterified with BuOH and iso-BuOH on H2SO4 catalyst at 383 K to 413 K for 550 min to det. the reaction kinetics. Calculation of phtalic anhydride conversion was ba[...]

Kinetyka niskociśnieniowej syntezy metanolu w obecności polskiego przemysłowego katalizatora miedziowo-cynkowo-glinowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono cykl badań eksperymentalnych i określono równania kinetyczne procesu. Stwierdzono, iż metanol powstaje bezpośrednio z C 0 2 - a nie z CO - zgodnie z równaniem: C 0 2 + 3H2 7 .....y CH3OH + H20 . Z reakcją główną jest sprzężona odwracalna uboczna reakcja polegająca na konwersji tlenku węgla z parą wodną. Wykazano, że kinetykę procesu dobrze opisują równania typu równań Langmuira-Hinshelwooda. Dokładnie mechanizmu syntezy metanolu w obecności katalizatorów typu miedziowego jeszcze nie poznano, mimo że w ostatnich latach opublikowano wiele prac na ten temat1+9). W pracach tych szczególną uwagę zwraca się na bardzo istotne znaczenie dwutlenku węgla w przebiegu syntezy, przy czym w szczegółach poglądy w tej kwestii są' zróżnicowane. Wiele rezultatów badań nieoczekiwanie wskazuje na to, że w czasie syntezy z udziałem katalizatorów typu miedziowego metanol powstaje bezpośrednio z dwutlenku węgla - a nie z tlenku węgla - zgodnie z równaniem stechiometrycznym: C 0 2 + 3H2 СН3ОН + H20 (/) Reakcją uboczną jest konwersja tlenku węgla: co + н,о c o 2 + H2 (2) (Reakcja ta przebiega w kierunku od prawej do lewej, jeżeli substraty nie zawierają CO). Ponadto, dzięki utlenianiu części miedzi metalicznej do Cu20 i tworzeniu stałego roztworu Cu - Cu20 , dwutlenkowi węgla przypisuje się istotną rolę w utrzymywaniu w trakcie reakcji aktywnej formy katalizatora, mającego dopiero w tej postaci właściwe zdolności katalityczne. Celem podjętych przez nas badań było wyjaśnienie roli dwutlenku węgla w syntezie metanolu w obecności polskiego przemysłowego stacjonarnego katalizatora miedziowo-cynkowo-glinowego (opatentowanego przez prof. Eugeniusza Błasiaka10') i opracowanie kinetycznych równań tego procesu na podstawie pomiarów w skali laboratoryjnej. Celem badań kinetycznych było uzyskanie informacji niezbędnych[...]

Synteza metanolu z CO2 i H2 na katalizatorach Cu/ZnO/AI203-ZrO2

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ sposobu preparatyki katalizatorów Cu/ZnO/Al2O3zarówno na ich aktywność katalityczną w reakcji syntezy metanolu z CO2 i H2 , jak i na ich zdolności adsorpcyjne wykazywane wobec reagentów. Określono także wpływ częściowego zastąpienia A12O3ditlenkiem cyrkonu na właściwości katalizatorów. Aktywność katalizatorów wzrasta w szeregu: Cu/ZnO/A12O3 otrzymany przez współstrącanie < Cu/[...]

Kinetics of the esterification of crotonic acid with octyl, decyl and dodecyl alcohols over phosphotungstic acid as a catalyst. Kinetyka estryfikacji kwasu krotonowego alkoholami oktylowym, decylowym oraz dodecylowym w obecności kwasu wolframofosforowego jako katalizatora


  Crotonic acid was esterified with octyl, decyl and dodecyl alcs. at 393-433 K over phosphotungstic acid as a catalyst in an isothermal semibatch reactor to det. the reaction kinetics. The reaction was fitted with the 2nd order model. The activation energy was higher (80.46-85.69 kJ/mol) than that for the reaction catalyzed with H2SO4. Przeprowadzono badanie kinetyczne estryfikacji kwasu krotonowego alkoholami oktylowym, decylowym oraz dodecylowym w doświadczalnym izotermicznym reaktorze półprzepływowym w obecności kwasu wolframofosforowego jako katalizatora. Określono postać równań kinetycznych i wyznaczono ich parametry. Estry kwasów karboksylowych i alkoholi znajdują szerokie zastosowanie w życiu codziennym, w szczególności w przemyśle spożywczym i kosmetycznym, gdzie są stosowane głównie jako środki zapachowe i rozpuszczalniki. Doniesienia literaturowe, jak również doświadczenia własne dowodzą, że proces estryfikacji w zależności od użytych reagentów oraz zastosowanego katalizatora może przebiegać wg różnych mechanizmów i może być opisywany różnymi równaniami kinetycznymi1-4). Klasyczny katalizator stosowany w procesach estryfikacji, kwas siarkowy, w dzisiejszych czasach jest zastępowany bardziej przyjaznymi dla środowiska katalizatorami, takimi jak np. heteropolikwasy (HPA)2, 5) i żywice jonowymienne6). Kozhevnikov5) twierdzi, że silne kwasy HPA charakteryzują się w niektórych przypadkach ponad 100-krotnie większą aktywnością katalityczną niż kwas siarkowy. Zapewniają one również bardziej wydajny i czysty proces niż w przypadku zastosowania kwasów mineralnych. Krotoniany stosowane są w przemyśle tekstylnym i perfumeryjnym7, 8). Ich synteza przebiega zgodnie z równaniem (1): CH3CH=CHCOOH + CH3(CH2)nCH2OH↔ ↔CH3CH=CHCOOCH2(CH2)nCH3 + H2O (1) w którym n = 6 dla oktanolu, n = 8 dla dekanolu i n = 10 dla dodekanolu. [...]

Intensyfikacja produkcji metanolu w wyniku wzbogacania gazu syntezowego w dwutlenek węgla DOI:

Czytaj za darmo! »

Na przykładzie instalacji syntezy metanolu w Zakładach Azotowych w Chorzowie wykazano, że wzbogacanie surowców gazowych w dwutlenek węgla (bądź odpadowy gaz o dużej zawartości C 0 2) jest korzystne. Dodawanie dwutlenku węgla do surowców gazowych charakteryzujących się nadmiarem wodoru prowadzi do znacznej oszczędności energii i wydatnego zwiększenia wydajności produkcji metanolu. Wskazano na racjonalność sprzężenia produkcji metanolu z syntezą amoniaku, podczas której otrzymuje się dużą ilość odpadowego dwutlenku węgla. Rola dwutlenku węgla w syntezie metanolu z udziałem katalizatora miedziowo-cynkowego była w ostatnich latach przedmiotem licznych badań na świecie1" 6’. Obecnie panuje przekonanie, że głównym substratem w tym procesie jest właśnie dwutlenek węgla, a nie tlenek węgla, którego obecność jest bardzo korzystna ze względu na warunki termodynamicznej równowagi, i że zasadnicze reakcje są następujące: C 0 2 + 3H2 ^=±CH3OH + H20 , CO + H20 ? = ± C 0 2 + H2. Stosunkowo nieliczni autorzy opowiadający się za mechanizmem bezpośredniej syntezy metanolu z tlenku węgla nie kwestionują jednoczesnego przebiegu reakcji z udziałem dwutlenku węgla. Spotyka się również sugestie, aby syntezę metanolu na skalę przemysłową prowadzić wyłącznie z dwutlenku węgla i wodoru, bez tlenku węgla7,8’. Pracownicy Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach od dłuższego czasu zajmują się badaniami nad kinetyką (mechanizmem) i termodynamiką syntezy metanolu oraz modelowaniem i optymalizacją warunków przemysłowego procesu niskociśnieniowej syntezy metanolu w obecności polskiego katalizatora miedziowo-cynkowo-glinowego (TMC) Błasiaka. W wyniku tych badań w pełni potwierdzono hipotezę o bezpośredniej syntezie metanolu wyłącznie z dwutlenku węgla. Celem niniejszej [...]

 Strona 1