Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Monika Szablowska"

Spectrophotometric analysis of acidic copper(II) sulfate(VI) solutions Spektrofotometryczna analiza kwaśnych roztworów siarczanu(VI) miedzi(II) DOI:10.15199/62.2015.10.7


  Acidic solns. of CuSO4 were studied by spectrophotometry in UV and visible light regions to det. the effects of Cu(II) and H2SO4 concns. and temp. on the absorption spectra and soln. absorbance. Cu occurred mostly as Cu2+ and CuHSO4 + ions. Przeprowadzono badania spektrofotometryczne w zakresie UV-Vis kwaśnych roztworów siarczanu miedzi. Roztwory absorbują światło w dwóch zakresach spektralnych: 190-330 nm i 570-1100 nm. W pierwszym przedziale absorpcja światła jest determinowana przez obecność kompleksu CuSO4 i jonów SO4 2-. W zakresie światła widzialnego absorbancja jest prostoliniową funkcją całkowitego stężenia soli i temperatury, lecz wykazuje minimum przy wzroście stężenia H2SO4. Efekt ten powiązano z obecnością form równowagowych akwakompleksu i kationowego kompleksu wodorosiarczanowego Cu(II) w roztworze. Wysokie ceny miedzi na rynkach światowych (ok. 6500 USD/t)1), jak również rosnące zapotrzebowanie na ten metal powodują wzrost zainteresowania procesami recyklingu złomów miedzionośnych. Do wtórnych źródeł miedzi należą przewody energetyczne, układy elektroniczne2, 3) i części samochodowe (np. chłodnice)4). Surowce tego typu zawierają miedź w różnych ilościach: 5-30% w złomach elektronicznych, 60-85% w zaworach, częściach samochodowych i elementach maszyn, do 94-99% w kablach, taśmach, ścinkach i skrawkach odpadowych5). Niezależnie od źródła pozyskiwania metalu konieczne jest opracowanie uniwersalnego procesu przetwarzania tych odpadów. Miedź o czystości poniżej 99,9% może być ponownie wykorzystana m.in. do produkcji rur miedzianych lub nowych wymienników ciepła. Uzyskanie miedzi o wyższej czystości wymaga dalszego przetwarzania, np. przez elektrorafinację. W procesach recyklingu stosuje się metodę pirometalurgiczną oraz hydrometalurgiczną5). Zalety metody hydrometalurgicznej to stosowanie tanich roztworów wodnych (zwykle kwasów), możliwość selektywnego usuwania zanieczyszczeń, stosunkowo niski koszt budowy ins[...]

ZASTOSOWANIE SPEKTROFOTOMETRII UV-VIS W ANALIZIE ILOŚCIOWEJ KWAŚNYCH ROZTWORÓW CuSO4 DOI:10.15199/67.2015.3.4


  Przeprowadzono badania spektrofotometryczne w zakresie UV-Vis kwaśnych roztworów CuSO4. Określono wpływ zanieczyszczeń (Fe(II), Fe(III), Ni(II), Zn(II), Al(III)) na wyniki oznaczeń stężeń jonów Cu(II). Roztwory siarczanów metali absorbują światło w dwóch zakresach spektralnych: 200÷400 nm oraz 600÷900 nm. W pierwszym przedziale absorpcja światła jest determinowana przez obecność akwakompleksów i kompleksów siarczanowych metali oraz jonów siarczanowych, natomiast w zakresie Vis związana jest z obecnością kompleksów siarczanowych metali. Oznaczenia analityczne należy prowadzić w zakresie spektralnym 810÷820 nm, w którym zanieczyszczenia nie zakłócają odczytów absorbancji CuSO4, niezależnie od stosowanej temperatury. Poziom zanieczyszczenia roztworu należy identyfikować w zakresie długości fal 320÷420 nm. Zaproponowana metoda może być stosowana do ciągłego monitorowania stężenia jonów Cu(II) w warunkach procesów technologicznych. Słowa kluczowe: analiza; spektrofotometria; miedź; siarczan; zanieczyszczenia APPLICATION OF UV-VIS SPECTROPHOTOMETRY FOR QUANTITATIVE ANALYSIS OF ACIDIC CuSO4 SOLUTIONS Spectrophotometric analysis of acidic CuSO4 solutions was performed in the UV-Vis range. Influence of some contaminations (Fe(II), Fe(III), Ni(II), Zn(II), Al(III)) on Cu(II) absorbance readings was determined. Metal sulfate solutions absorb light in two spectral bands: 200÷400 nm and 600÷900 nm. First range corresponds to the light absorption by aqueous and sulfate metal complexes as well as sulfate ions, while absorbance in further spectral band is associated with the presence of metal sulfate complexes. For analytical purposes, the spectral range of 810÷820 nm is recommended, wherein other metallic ions do not interfere with the absorbance readings for CuSO4, independently on the temperature used. The presence of impurities should be detected in the wavelength range of 320÷420 nm. The proposed method can be used to continuous monitoring of Cu(II[...]

WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ NA WYNIKI ANALIZ SPEKTROFOTOMETRYCZNYCH KWAŚNYCH ROZTWORÓW SIARCZANU NIKLU DOI:10.15199/67.2015.4.4


  Przeprowadzono badania spektrofotometryczne w zakresie UV-Vis kwaśnych roztworów NiSO4. Określono wpływ zanieczyszczeń [Co(II), Cu(II), Zn(II), Ca(II)] na wyniki oznaczeń stężeń jonów Ni(II). Roztwory siarczanu niklu absorbują światło w trzech zakresach spektralnych: 393, 657 i 719 nm. Przebieg widma zinterpretowano w powiązaniu z równowagowym składem elektrolitu. Wyznaczono współczynniki absorpcji poszczególnych form jonowych: Ni2+, NiSO4 i Ni(SO4)2 2-. Określono także wpływ temperatury na wielkość absorbancji. Oznaczenia analityczne NiSO4 należy prowadzić przy długości fali 393 nm, przy której wymienione zanieczyszczenia nie zakłócają odczytów absorbancji. Poziom zanieczyszczenia roztworu jonami Co(II) należy identyfikować w zakresie długości fal 500÷520 nm, natomiast jonami Cu(II) przy ok. 725 nm (pośrednio). Jony Zn(II) i Ca(II) nie absorbują światła w badanym zakresie spektralnym, tj. powyżej 250 nm. Zaproponowana metoda może być stosowana do ciągłego monitorowania stężenia jonów Ni(II) w roztworach nie zawierających jonów Fe(II, III). Słowa kluczowe: analiza; spektrofotometria; nikiel; siarczan; zanieczyszczenia INFLUENCE OF IMPURITIES ON THE SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS OF ACIDIC NICKEL SULFATE SOLUTIONS Spectrophotometric analysis of acidic NiSO4 solutions was performed in the UV-Vis range. Influence of some contaminations (Co(II), Cu(II), Zn(II), Ca(II)) on Ni(II) absorbance readings was determined. Nickel sulfate solutions absorb a light in three spectral bands: 393, 657 and 719 nm. Obtained spectra were discussed in the relation to equilibrium speciation of NiSO4 solutions. Absorption coefficients of the individual nickel species Ni2+, NiSO4 and Ni(SO4)2 2- were found. For analytical purposes, the wavelength of 393 nm is recommended, wherein investigated metallic ions do not interfere with the absorbance of NiSO4. The presence of Co(II) should be detected in the wavelength range of 500÷520 nm, while for Cu(II) the wavelength o[...]

 Strona 1