Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"BEATA RUTECKA"

Wielospektralny optoelektroniczny czujnik niebezpiecznych gazów

Czytaj za darmo! »

W ciągu ostatnich kilku dekad opracowano wiele różnych metod monitoringu atmosfery. Związane jest to zarówno z postępem w dziedzinie nowych technologii, jak i z ogólnoświatowym dążeniem do ograniczenia emisji niebezpiecznych gazów do atmosfery. Do jednych z najczulszych metod detekcji gazów należy spektroskopia strat we wnęce optycznej CRDS (ang. Cavity Ring-Down Spectroscopy). Zasada działania tej metody została opisana we wcześniejszych publikacjach [1,2]. Główną wadą tej metody jest bardzo duża wrażliwość układu optomechanicznego na niestabilności mechaniczne. W przypadku, gdy częstość lasera jest dopasowana do modu wnęki, następuje bardzo wydajne magazynowanie światła. Natomiast drobne fluktuacje częstości własnych wnęki, spowodowane np. zmianą jej długości w skutek drgań[...]

Koncepcja stanowiska do badań rozkładu przestrzennego czułości widmowej detektorów

Czytaj za darmo! »

Promieniowanie z zakresu skrajnego nadfioletu oraz miękkiego promieniowania X jest stosowane w wielu technologiach opracowanych dla potrzeb wojska. Dzięki zastosowaniu promieniowania EUV możliwe jest m.in. zmniejszenie wymiarów struktur przestrzennych w układach scalonych wywarzanych za pomocą najnowocześniejszych technologii litograficznych. Mimo dużych kosztów tych technologii, produkowane są ultraszybkie układy elektroniczne oraz monolityczne układy mikrofalowe. Znalazły one swoje zastosowanie w wojsku m.in. w systemie wykrywania LONGBOW umieszczanym na pokładach śmigłowców Apache, w systemach łączności satelitarnej MILSTAR oraz w radarach będących na wyposażeniu najnowszych samolotów (np. F-22 Raptor, jak również F-35 - projekt Joint Strike Fighter) [2]. Zastosowanie promi[...]

Projekt układu zatężania i dekompozycji par materiałów wybuchowych

Czytaj za darmo! »

Wykrywanie par materiałów wybuchowych o bardzo niskim stężeniu jest możliwe dzięki zastosowaniu precyzyjnych systemów pomiarowych wykorzystujących metody optoelektroniczne . Do jednych z najczulszych metod należy spektroskopia strat we wnęce optycznej - CEAS (ang.: cavity enhanced absorption spectroscopy). W niniejszym artykule przedstawiono ideę sensora CEAS zastosowanego do wykrywania par materiałów wybuchowych oraz układu umożliwiającego poprawę jego czułości. Jednym z głównych elementów tego układu jest grzejnik indukcyjny, który umożliwia uzyskanie w odpowiednim czasie wymaganych temperatur podczas procesu zatężania i dekompozycji par materiałów. Abstract. The explosives materials vapours detection with a very low concentration is possible using precision measurement systems based on optoelectronic methods. One of the most sensitive is cavity enhanced absorption spectroscopy (CEAS). In this article, CEAS sensor with concentrator and pyrolyzer unit applied to detect explosives vapors is described. The main components of the system are characterized, in particular, the basic functional block of the system, which is the induction heater. (Project of explosive material vapours concentrator and pyrolyzer unit). Słowa kluczowe: wykrywanie materiałów wybuchowych, NOx, zatężacz, spektroskopia absorpcyjna. Keyword: explosive material detection, NOx, concentrator of explosive material vapours, absorption spectroscopy. Wprowadzenie Materiały wybuchowe (MW), które najczęściej stosuje się do wytwarzania improwizowanych ładunków, to związki lub mieszaniny związków zawierających węgiel, wodór, azot i tlen. W warunkach normalnych, zachodzi proces ciągłego parowania tych substancji. Wydajność tego procesu zależy od wielu czynników. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć indywidualne własności fizyko-chemiczne, temperaturę oraz sposób ich przechowywania (opakowania). Ze względu na nieskomplikowaną konstrukcję i skromne zaplecze technologiczne, [...]

Analiza rozwoju systemów bezprzewodowej łączności optycznej DOI:10.15199/13.2017.7.1


  Istotnym elementem rozwoju współczesnego świata jest możliwość wymiany informacji. Obecnie głównym standardem staje się szerokopasmowy dostęp światłowodowy. Jednak nie wszędzie jest możliwe zastosowanie infrastruktury światłowodowej np. w obszarach o gęstej zabudowie miejskiej, na terenach chronionych, czy też w wypadku konieczności zachowania bezwzględnego bezpieczeństwa danych. Alternatywą dla tych systemów są urządzenia łączności bezprzewodowej. W ubiegłym wieku ważną rolę odgrywały łącza mikrofalowe (radiolinie). Jednakże utrzymanie takich systemów jest coraz trudniejsze ze względu na nasycenie częstotliwości radiowych szczególnie w dużych miastach, wrażliwość na zakłócenia, duże niebezpieczeństwo przechwycenia poufnych danych, obawy o negatywny wpływ na zdrowie, czy wysokie opłaty licencyjne za użytkowane pasmo częstotliwości. Obecny rozwój technologii optoelektronicznych umożliwił opracowanie tzw. łączy optycznych w otwartej przestrzeni, które pozbawione są powyższych wad. W literaturze anglojęzycznej noszą one nazwę Free Space Optics - FSO. Systemy FSO, mimo że stosowane były w wojsku od ponad 30 lat, dopiero od kilkunastu lat znajdują coraz szersze zastosowanie w cywilnych sieciach dostępowych. Umożliwiają one nie tylko nawiązanie łączności pomiędzy dwoma indywidualnymi użytkownikami, ale także zapewniają połączenie z punktami węzłowymi. Mogą być również zastosowane jako mosty do różnych rodzajów sieci Ethernet 10/100/1000 oraz ATM 155 Mb/s. Coraz częściej technologię FSO uważa się za alternatywę, a w niektórych wypadkach uzupełnienie, dla łączności światłowodowej czy radiowej. Jej zaletą, w porównaniu z systemami radiowymi, jest mała rozbieżność wiązki oraz duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Łącza FSO mogą zapewnić wzrost poziomu bezpieczeństwa przesyłanych danych przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów oraz krótkiego czasu montażu [1]. Jednak ograniczeniem jej zastosowania jest znaczny wpływ [...]

Projekt sensora par materiałów wybuchowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań sensora par materiałów wybuchowych. Idea pracy sensora polega na pomiarze stężenia tlenków azotu jedną z najczulszych metod spektroskopowych - spektroskopii strat we wnęce optycznej (CEAS - ang. cavity enhanced absorption spectroscopy). W sensorze planuje się zastosowanie dwóch torów detekcyjnych umożliwiających wykrywanie tlenku i podtlenku azotu. W celu uzyskania dużej czułości i selektywności przyrządu, jako źródła promieniownia docelowo zostaną użyte lasery QCL pracujące w zakresie długości fal: 5,23m - 5,29m dla NO, oraz 4,46 m - 4,48 m dla N2O. Abstract. The preliminary outcomes of investigations concern a sensor of explosive materials vapours are presented. In the sensor concentration measurements of nitrogen oxides with cavity enhanced absorption spectroscopy method (CEAS) is applied. It is one of the most sensitive optoelectronic gas detection technique. There are two diagnostics lanes provide to parallely detect both nitric oxide (NO) and nitrous oxide (N2O) trace concentrations. To achive high sensitivity there will be used two quantum cascade lasers (QCL), the lasing wavelength of which will be from ranges: 5.23m - 5.29m (for NO) and 4.46m - 4.48m (for N2O). (Project of explosive material vapours sensor). Słowa kluczowe: wykrywanie materiałów wybuchowych, sensor tlenków azotu, NOx, CEAS. Keyword: explosives detection, nitrogen oxide sensor, NOx, CEAS. Wprowadzenie Do wykrywania materiałów wybuchowych stosowane są metody, w których wykorzystuje się ich charakterystyczne fizyczne cechy. Do takich cech można zaliczyć: widmo pochłanianego lub emitowanego promieniowania elektromagnetycznego, zdolność jonizacji i sorbowania się na adsorbentach, współczynnik załamania światła i inne. Metody wykrywania materiałów wybuchowych można podzielić na:  metody z próbkowaniem radiacyjnym (ang. bulk detection),  wykorz[...]

Analiza możliwości wykrywania biomarkerów w wydychanym powietrzu


  Od kilku lat trwają intensywne prace nad wykrywaniem w oddechu markerów chorobowych. Analizując wydychane powietrze można rozpoznać, czy dana osoba jest zdrowa czy chora. Powietrze wydychane przez zdrowego człowieka zawiera azot, tlen, ditlenek węgla, parę wodną, o względnie dużym stężeniu, oraz wiele innych związków chemicznych, jak np. aceton, izopren, propanol o stężeniu na poziomie ppb (ang. parts per billion) i mniejszym oraz ponad tysiąc innych składników, których stężenie jest zawarte w przedziale ppb-ppt (ang. parts per trillion) [1]. Chore komórki mogą powodować zmianę stężenia poszczególnych składników wydychanego powietrza lub wydzielać inne substancje lotne niespotykane u człowieka zdrowego. Są to tzw. biomarkery, których wykrycie i określenie stężenia może stanowić bardzo wczesny wskaźnik choroby i być szczególnie przydatne na etapie diagnostyki, monitorowania oraz leczenia. Kłopot polega na tym, że trzeba powiązać konkretne substancje gazowe z rodzajem choroby. W przypadku nowotworu płuc udało się zidentyfikować ponad 20 lotnych substancji, które powstają podczas jego rozwoju. W tabeli przedstawiono biomarkery wybranych schorzeń i metody ich wykrywania. Ważnymi markerami schorzeń są także lotne związki organiczne, które powstają podczas procesów metabolicznych. Jednakże ich wykrycie jest stosunkowo trudne, ze względu na konieczność określenia poziomu stężenia szerokiej gamy związków. Często do wykrywania gazów stosuje się chromatografię gazową i spektometrię masową [1]. Chromatografia gazowa umożliwia ustalenie procentowego składu mieszanin związków chemicznych, natomiast spektrometria mas - rodzaj substancji na podstawie pomiaru stosunku masy do ładunku elektrycznego jonów. Te dwie metody umożliwiają określenie dokładnej zawartości danej substancji w próbkach wydychanego powietrza. Znając wyniki takich pomiarów, lekarz jest w stanie odróżniać próbki pochodzące od ludzi zdrowych i chorych. Trudność wykrywania c[...]

 Strona 1