Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Władysław M. Rzymski"

Wpływ warunków oddziaływania rozpuszczalników na barierowe właściwości ochronne wulkanizatów kauczuku butylowego


  Zbadano wpływ warunków oddziaływania niepolarnego cykloheksanu i polarnego octanu butylu na właściwości barierowe wulkanizatów niepolarnego kauczuku butylowego (IIR) bez napełniacza oraz zawierających 10 cz. mas. glinokrzemianu warstwowego lub 20 cz. mas. sadzy N550. Stwierdzono, że sposób i warunki kontaktu cieczy z elastycznym materiałem bariery ochronnej wpływają na jego odporność na przenikanie, ocenianą na podstawie oznaczonego czasu przebicia. Krótki czas przebicia wulkanizatów IIR przez cykloheksan w warunkach kontaktu wielokrotnego (tp PN = 25-53 min), niezależnie od obecności i rodzaju napełniacza, jest jednak o 75-150% większy niż w trybie kontaktu ciągłego (tp = 15-33 min). W przeciwieństwie do tego, czas przebicia wulkanizatów IIR przez mniej lotny octan butylu był o 50-400% większy w warunkach kontaktu ciągłego (tp = 130-200 min) niż oznaczony w trybie kontaktu wielokrotnego (tp PN = 40-120 min). Sadza zwiększa o 50% czas przebicia elastomeru przez oba rozpuszczalniki jedynie w warunkach kontaktu ciągłego, natomiast nanonapełniacz glinokrzemianowy - tylko w przypadku przenikania octanu butylu w warunkach kontaktu ciągłego. Non-polar butyl rubber containing nanofiller (layered aluminosilicate, 10 or 20 phr) or com. C black was studied for barrier properties in contact with non-polar cyclohexane and polar BuAc to det. the resistance of the material to permeation, assessed as the breakthrough time. Short breakthrough times (25-53 min) found for cyclohexane under repeated multiple contact conditions independently on the presence and type of fillers were, however, by 75-150% longer than in the case of continuous contact conditions (15-33 min). The breakthrough time determined for BuAc was by 50-400% longer untder continuous contact conditions (130-200 min) than under repeated multiple contact conditions (40-120 min). The addn. of C black resulted in an increase in the breakthrough time for both solvents by[...]

Crosslinking and properties of chloroprene rubber and partially hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubber blends. Sieciowanie i właściwości mieszanin kauczuku chloroprenowego z częściowo uwodornionym kauczukiem butadienowo-akrylonitrylowym


  Chloroprene rubber was blended with partially (>95%) hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubber, crosslinked with tetramethylthiuram disulfide and ZnO by pressing at 433 K and then studied for crosslinking degree (swelling in n-heptane, PhMe and MeCOEt), morphology (at. force microscopy) and tensile strength. The cured blends showed lower tensile strength than the blends heated at 433 K without any crosslinking agents. Zbadano właściwości mieszanin podatnego na krystalizację i termosieciowanie kauczuku chloroprenowego z częściowo (>95% mol.) uwodornionym kauczukiem butadienowoakrylonitrylowym, sieciowanych disulfidem tetrametylotiuramu w obecności tlenku cynku w 433 K. Mieszaniny te porównano z analogicznymi mieszaninami sporządzonymi w nieobecności zespołu sieciującego. Stwierdzono, że mieszaniny sieciowane disulfidem tetrametylotiuramu i ZnO charakteryzują się niższą wytrzymałością na rozciąganie niż mieszaniny poddane termosieciowaniu w nieobecności zespołu sieciującego. Na podstawie pęcznienia równowagowego określono stopień usieciowania mieszanin. Stwierdzono, że właściwości wytworzonych mieszanin zależą zarówno od składu i udziału kauczuków w kompozycji, jak i od warunków przetwórstwa. Przedmiotem pracy są nowe mieszaniny elastomeru specjalnego - kauczuku chloroprenowego (CR), ze specjalistycznym częściowo uwodornionym kauczukiem butadienowo-akrylonitrylowym (THNBR) sieciowane za pomocą disulfidu tetrametylotiuramu (TMTD) w obecności tlenku cynku. TMTD jest niekonwencjonalną substancją sieciującą elastomery dienowe w nieobecności siarki elementarnej oraz przyspieszaczem wulkanizacji, wykorzystywanym m.in. do wytwarzania wyrobów gumowych charakteryzujących się lepszą odpornością na starzenie i odpornością cieplną. Istotną wadą wykorzystywania TMTD jako substancji sieciującej jest powstawanie toksycznej dimetyloaminy1, 2). TMTD jest substancją sieciującą [...]

 Strona 1