Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jan Ślusarek"

Charakterystyka wpływów termicznych na obiekty budowlane DOI:10.15199/33.2018.08.21


  pomiarowe ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 8 ’2018 (nr 552) 1) Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa *) Adres do korespondencji: jan.slusarek@polsl.pl Streszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wpływami środowiskowymi, a przede wszystkim termicznymi oraz ich oddziaływaniemna elementy i obiekty budowlane. Zwrócono szczególną uwagę na związek temperatury powietrza zewnętrznego z natężeniem promieniowania słonecznego wyrażonym przez słoneczną temperaturę powietrza zewnętrznego. Wskazano na konieczność uwzględnienia ochrony przed intensywną insolacją już na etapie projektowania. Na podstawie kilkuletnich pomiarów wpływów środowiskowych klimatu lokalnego zilustrowano wpływy termiczne na przegrody poziome. Słowa kluczowe: klimat; słoneczna temperatura; klimat lokalny; naprężenia termiczne. Abstract. The article presents issues related to environmental influences, especially thermal and their impact on building elements and structures. Particular attention is paid to the relation between the outside air temperature and the solar radiation intensity expressed by the solar temperature of the outdoor air. It was pointed out that the protection against intensive insolation should be considered already at the design stage. On the basis of several years of measurements of environmental impacts of the local climate, thermal effects on horizontal partitions were illustrated. Keywo[...]

Wpływ parametrów akustycznych na ocenę ekologiczną budynków DOI:10.15199/33.2017.05.27


  Certyfikacja polega głównie na wielokryterialnej ocenie budynków, w tym również ocenie hałasu i komfortu akustycznego. W polskim prawodawstwie komfort akustyczny jest traktowany dużo mniej rygorystycznie niż np. komfort termiczny i oszczędność energii. Podczas projektowania tzw. zielonych budynków, przedewszystkimbiurowych czy oświatowych, przywiązuje się pewną wagę do takich parametrów jak czas pogłosu czy wskaźnik transmisjimowy.Wartykule omówiono parametry akustyczne wymagane w ocenie ekologicznej. Spośród wielu powszechnie stosowanych systemów na świecie zaprezentowano brytyjski system BREEAM oraz amerykański system LEED. Słowa kluczowe: BREEAM, LEED, czas pogłosu, wskaźnik transmisji mowy, izolacyjność akustyczna, poziom równoważny dźwięku.Jak wskazuje wiele badań, w ocenie zielonych budynków należy brać pod uwagę lokalny kontekst, uzależniony od położenia geograficznego kraju i sytuacji gospodarczej, który pozwala inaczej definiować parametry oceny w przypadku każdego kraju. Na uwagę zasługuje praca Seinre [7],wktórej przeanalizowano wymagania BREEAM(Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) i LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) na tle przepisów budowlanych obowiązujących w Estonii. Podobnej analizy w Polsce jeszcze nie przeprowadzono. Pojawiają się jednak prace, np. [4], dotyczące analizy różnych systemów certyfikacji.Wsystemach oceny zielonych budynków uwzględnia się m.in. klimat akustyczny wewnątrz budynków, na który ma wpływ hałas zewnętrzny i izolacyjność akustyczna zewnętrznych przegród budowlanych. [...]

Konsekwencje użytkowe nieprawidłowego remontu tarasu - badania i symulacje numeryczne DOI:10.15199/33.2019.03.12


  Współczesne rozwiązania tarasów bazują w dużym stopniu na najnowszych osiągnięciach technicznych, technologicznych i materiałowych zarównowodniesieniu do elementówkonstrukcyjnych, układu warstw, jak i obróbek blacharskich, systemów odwodnienia i mocowania balustrad. Zagadnienia dotyczące stanu technicznego tarasów związane są zarówno z budynkami o charakterze zabytkowym, jak również nowo wznoszonymi [1, 2, 3, 4].Wprzypadku zmiany zawilgocenia konstrukcji ściennych mogą być one diagnozowane metodami nieniszczącymi i niszczącymi. Metody nieniszczące bazują na pomiarze poziomu zawilgocenia materiałów w warstwach zewnętrznych. Natomiast badania niszczące, związane z pobraniem próbek materiałów budowlanych do badań laboratoryjnych, umożliwiają określenie zawartości wody w strukturze badanych materiałów. W artykule przedstawiono przebieg procesu wysychania ściany zewnętrznej zawilgoconej wskutek uszkodzenia sąsiadującego tarasu w przypadku różnej wilgotności masowej składowych przegrody budowlanej. Zróżnicowane wyniki pomiarów uzyskane na przykładowym budynku otrzymane metodami niszczącymi i nieniszczącymi umożliwiły określenie przebiegu procesu ich odsychania w czasie. Opis i wyniki badań Wlatach 2013 - 2014 wykonany został remont pomieszczeń i elewacji w budynku użyteczności publicznej zlokalizowanym na terenie Górnego Śląska, wybudowanym przed II wojną światową. Podczas prac zrealizowano także prace remontowe trzech tarasów, które uwzględniały wykonanie nowych nawierzchni wraz z zamontowaniem obróbek blacharskich. W 2017 r., w związku z widocznym zawilgoceniem na wewnętrznej powierzchni ścian zewnętrznych oraz powierzchni stropów, a także występującymi [...]

 Strona 1