Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Adam GRACZYK"

Determination of parameters for a half-band filter in a digital Hilbert transformer in a reactive power measurement system DOI:10.15199/48.2015.04.24

Czytaj za darmo! »

This article presents a selection analysis of the parameters used for a half-band filter in a digital Hilbert transformer. The parameters were determined for the transformer's use in measuring Budeanu reactive power. This solution allowed to check the operation of the filter by comparing the results obtained with the filter with the results of Budeanu reactive power obtained in the frequency domain. Fifty half-band filters were designed and tested. As a result of the analysis the best filter was chosen. For this half-band filter the obtained values of the relative error of the reactive power measurement were less than or equal to 0.01% for different types of load parameters, signals and sampling frequencies. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę doboru parametrów filtra half-band, stosowanego w transformatorze Hilberta. Parametry te określono dla transformatora zastosowanego do pomiaru mocy biernej według Budeanu. Rozwiązanie takie pozwoliło sprawdzić działanie filtra porównując otrzymane z jego użyciem wyniki mocy z wynikami otrzymanymi w dziedzinie częstotliwości ze wzoru Budeanu. Do testów zaprojektowano pięćdziesiąt filtrów Hilberta. Z nich wybrano filtr o najlepszych parametrach, dla których błąd pomiaru mocy biernej był mniejszy lub równy 0.01% dla różnych sygnałów wejściowych, typów odbiornika i częstotliwości próbkowania. (Dobór parametrów filtra half-band dla cyfrowego transformatora Hilberta w układzie do pomiaru mocy biernej). Keywords: half-band filter, Hilbert transformer, reactive power measurement. Słowa kluczowe: filtr half-band, transformator Hilberta, pomiar mocy biernej. Introduction The Hilbert transform converts an input real signal into a different real signal, shifted by phase about -90 degrees for [...]

Pomiar mocy niesymetrii w układzie trójfazowym niezrównoważonym

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. W referacie przedstawiono zależności definicyjne oraz metody pomiaru mocy niesymetrii występującej w układzie trójfazowym niesymetrycznym przy sinusoidalnych napięciach i prądach. Wykazano, że moc ta pojawia się w przypadku wystąpienia niesymetrii napięciowej i prądowej układu trójfazowego zarówno przy reaktancyjnym jak i rezystancyjnym obciążeniu poszczególnych faz. Zaprezentowano opracowany komputerowy model systemu pomiarowego, który umożliwia pomiar mocy niesymetrii oraz mocy czynnej, biernej (reaktywnej) i pozornej w układzie trójfazowym, jak również podano i przeanalizowano wyniki badań symulacyjnych. Abstract. In this paper measuring methods of asymmetrical power occurring in a three-phase asymmetrical system have been described. It has been shown, that the asymmetrical power occurs in a asymmetrical system at reactive or resistance loads in case of appearance of voltage and current asymmetry in the system. A computer model of a measuring system, which makes possible the measurement of asymmetrical, active, passive and apparent powers in the three-phase system as well as obtained results have been presented. (An asymmetrical power measurement in an unbalanced three-phase system). Słowa kluczowe: moc niesymetrii Keywords: asymmetrical power Wstęp Moc bierna układu trójfazowego przy sinusoidalnych napięciach i prądach jest jednoznacznie określona jako suma mocy biernych poszczególnych faz, wywołanych obecnością w odbiorniku elementów reaktancyjnych, takich jak cewki i kondensatory. Przy obciążeniu symetrycznym moc pozorna jest równa pierwiastkowi z sumy kwadratów mocy czynnej i mocy biernej reaktywnej. Jeżeli obciążenie układu trójfazowego jest niesymetryczne, to wymieniona zależność nie jest prawdziwa. Przyczyną tego jest pojawienie się w układzie tak zwanej mocy niesymetrii. Moc ta ma charakter mocy biernej i powoduje dodatkowe obciążenie źródła. Występuje ona w układzie nawet w przypadku obciążenia o charakter[...]

Wyznaczanie mocy niesymetrii układu trójfazowego w zależności od składowych symetrycznych

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono zależności definicyjne mocy niesymetrii występującej w układzie trójfazowym niesymetrycznym przy sinusoidalnych napięciach i prądach. Wykazano, że moc niesymetrii występuje w układzie trójfazowym w przypadku jego niesymetrii napięciowej i prądowej niezależnie od charakteru obciążenia poszczególnych faz. Zaprezentowano metodę pomiaru mocy niesymetrii wykorzystującą składowe symetryczne napięć i prądów oraz model układu pomiarowego i wyniki badań symulacyjnych. Abstract. In this paper definitions of asymmetrical power occurring in a three-phase asymmetrical system have been described. It has been shown, that the asymmetrical power occurs in an asymmetrical system at reactive or resistance loads in case of appearance of voltage and current asymmetry in the system. A measuring method using the symmetrical components of three phase power systems as well as a measuring system model and obtained results have been presented. (Calculation of asymmetrical power in a three-phase system depending on symmetrical components). Słowa kluczowe: moc niesymetri, moc asymetrii. Keywords: asymmetrical power. Wstęp Moc bierna symetrycznego układu trójfazowego przy sinusoidalnych napięciach i prądach jest jednoznacznie określona jako suma mocy biernych poszczególnych faz, wywołanych obecnością w odbiorniku elementów reaktancyjnych. Przy obciążeniu symetrycznym moc pozorna jest równa pierwiastkowi z sumy kwadratów mocy czynnej i mocy biernej reaktywnej. Jeżeli obciążenie układu trójfazowego jest niesymetryczne, to wymieniona zależność nie jest prawdziwa. Przyczyną tego jest pojawienie się w układzie tak zwanej mocy niesymetrii. Moc ta ma charakter mocy biernej i powoduje dodatkowe obciążenie źródła. Występuje ona w układzie niesymetrycznym nawet w przypadku obciążenia o charakterze rezystancyjnym. Zagadnienia te były już wcześniej przedmiotem zainteresowania autorów, dotyczyły jednak sposobu wyznaczania mocy niesymetrii na pods[...]

Dobór układów skalowania i przetwarzania analogowocyfrowego miernika migotania światła

Czytaj za darmo! »

W referacie przeanalizowano pracę układów odpowiedzialnych za skalowanie wejściowego sygnału napięcia sieciowego oraz jego przetwarzanie do postaci cyfrowej. Analizę wykonano uwzględniając zalecane przez normy częstotliwościowe pasmo wejściowe miernika oraz biorąc pod uwagę możliwość pojawienia się wahań napięcia i migotania światła na skutek występowania wyższych harmonicznych i interharmonicznych napięcia w sieci energetycznej. Abstract. In this paper functioning of scaling and analog to digital conversion systems have been analyzed. The analysis has been done taking into consideration the frequency band given in the standard and the influence of harmonics and interharmonics of network voltage on appearing voltage fluctuations and flicker. (A selection of scaling and analog to digital conversion systems of a flickermeter). Słowa kluczowe: miernik migotania światła, wskaźnik Pst, migotanie światła Keywords: flickermeter, Pst indicator, flicker Wstęp Miernik migotania światła (ang. flickermeter) jest wykorzystywanym do oceny jakości energii elektrycznej w zakresie zakłóceń niskoczęstotliwościowych. Zasada działania miernika bazuje na metodzie pomiarowej, w której wahania napięcia ocenia się na podstawie stopnia ludzkiej irytacji wywołanej zjawiskiem migotania światła. Podstawową miarą jest statystyczny wskaźnik krótkookresowego migotania światła Pst. Normy [1, 2] opisują jedynie konstrukcję analogowego miernika co daje producentom możliwość stosowania różnych rozwiązań technicznych przy budowie cyfrowej wersji tego urządzenia. Konsekwencją tego jest brak zgodności wyników otrzymywanych za pomocą mierników różnych producentów [3, 4]. Jedną z przyczyn tego problemu może być niewłaściwy dobór parametrów wstępnego kondycjonowania i przetwarzani analogowo-cyfrowego wejściowego sygnału napięciowego. Na ich wybór szczególny wpływ ma częstotliwościowe pasmo wejściowe miernika, które powinno uwzględniać nie tylko częstotliwość napięcia [...]

Stanowisko do testowania mierników migotania światła

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono opracowane i wykonane stanowisko do testowania mierników migotania światła oraz przykładowe wyniki uzyskane przy jego wykorzystaniu. W odróżnieniu od znanych dotychczas stanowisk testowych, w stanowisku prezentowanym w artykule do wytwarzania sygnałów testujących wykorzystano generator wirtualny funkcjonujący w środowisku LabView. Generator ten wytwarza wszystkie sygnały zalecane w odpowiednich normach niezbędne do testowania mierników migotania światła. Abstract. In this paper a measuring set for testing of flickermeters as well as obtained results have been described. In the measuring set, generation of the test signals is done by a virtual generator, which is made in LabView. The generator generates all kind of the test signals given in the standards. (A measuring set for testing of flickermeters). Słowa kluczowe: miernik migotania światła, jakość energii elektrycznej, przyrząd wirtualny Keywords: flickermeter, virtual instrument. Wstęp Miernik migotania światła (ang. flickermeter) jest używany do oceny jakości energii elektrycznej w zakresie zakłóceń niskoczęstotliwościowych. Za pomocą przyrządu ocenić można poziom wahań napięcia występujących w sieci energetycznej na podstawie stopnia ludzkiej irytacji wywołanej zjawiskiem migotania światła. Tor pomiarowy miernika zawiera zestaw filtrów modelujących zachowanie się układu oko ludzkie - mózg pod wpływem powtarzających się zmian intensywności świecenia żarowego źródła światła. Miarą wahań są statystyczne wskaźniki migotania światła: krótkookresowy Pst i długookresowy Plt [1, 2]. Do testowania i kalibracji miernika migotania światła wykorzystuje się zestaw sygnałów napięciowych o częstotliwości 50 Hz zmodulowanych amplitudowo sygnałami sinusoidalnymi i prostokątnymi o niskich częstotliwościach i niewielkich współczynnikach głębokości modulacji [1, 2]. Sygnały te symulują okresowe wahania napięcia powodujące migotanie światła o częstotliwościach postrz[...]

Dobór przetwornika napięcia dla miernika migotania światła

Czytaj za darmo! »

W artykule przeanalizowano wykorzystanie czterech różnych przetworników napięci do skalowania sygnału pomiarowego w mirniku migotania światła. Zamieszczono wyniki pomiarów oraz uzyskane błędy. Do testów użyto komputerowy system pomiarowy zbudowany w środowisku LabView, który realizuje funkcje generatora oraz miernika migotania światła. Abstract. In this paper the use of four different voltage transducers for scaling the measuring signal in the flickermeter have been analyzed. The obtained results and errors have been described. The tests were done with a computer measurement system, which was built using LabView. The system realizes functions of the generator and the flickermeter. (A selection of a voltage transducer for a flickermeter). Słowa kluczowe: miernik migotania światła, przetwornik napięcia Keywords: flickermeter, voltage transducer Wstęp Miernik migotania światła (ang. flickermeter) jest wykorzystywany do oceny poziomu wahań napięcia w sieci energetycznej. Pomiar odbywa się metodą pośrednią poprzez oszacowanie poziomu irytacji człowieka wywołanej migotaniem źródła światła, które pojawia się jeżeli w sieci występują wahania napięcia. Miarą są dwa statystyczne wskaźniki migotania światła: krótkookresowy Pst i długookresowy Plt [1, 2]. Szczegółowy opis cyfrowego miernika z modyfikacjami wprowadzonymi przez Autorów jest zamieszczony w pracach [7, 8, 9]. Sygnałem pomiarowym dla miernika migotania światła jest napięcie sieci energetycznej, które w układach wejściowych zostaje zmniejszone i dopasowane do zakresu przetwornika analogowo-cyfrowego (rys. 1). Rys. 1. Schemat blokowy miernika migotania światła. Układ skalowania napięcia jest istotnym elementem miernika, którego dokładność znacząco rzutuje na dokładność całego przyrządu pomiarowego. Ze względu na możliwość pojawienia się migotania światła na skutek występowania w napięciu zasilania składowych harmonicznych i interharmonicznych [11, 12], element skalujący powinien[...]

Metoda wyznaczania częstotliwości granicznej pasma pracy przekładników prądowych wspomaganych elektronicznie

Czytaj za darmo! »

Przekładniki elektroniczne z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego i czujnikiem halla są charakteryzowane przez szerokość pasma przetwarzania sygnałów sinusoidalnych. Brak jest jednak metody wyznaczania użytecznego pasma przetwarzania dla sygnałów odkształconych. Referat opisuje sposób analitycznego wyznaczania częstotliwościowego pasma pracy przekładnika elektronicznego oraz metodę identyfikacji niezbędnych do tego parametrów obwodu wtórnego przekładnika. Abstract. Current transducers produced with closed loop of negative feedback and Hall sensor, are characterized by the wide bandwidth of the sinusoidal signal processing. However, the causes of the bandwidth limitation in the processing of the deformed signals are not explained. The explanation of this phenomena is the first of problem of the paper. The author presents also the analysis-method of calculating the frequency band of work of electronic transducer and method of identifications necessary parameters the secondary circuit of transducers. (Method of calculating the border frequency of bandwidth the electronic current transducers). Słowa kluczowe: przekładnik elektroniczny, obwód kompensacyjny, sygnał testowy Keywords: electronic transducer, compensating circuit, testing signal Wprowadzenie Prezentowany w opracowaniach literaturowych [1] sposób charakteryzowania właściwości dynamicznych sugeruje, że przekładniki elektroniczne z kompensacją strumienia w rdzeniu rys.1, mogą przetwarzać szybkozmienne odkształcone sygnały prądowe. W rzeczywistości częstotliwościowe pasmo pracy przekładników elektronicznych przetwarzających prądy przemienne ogranicza się do częstotliwości kilku kiloherców. Rys. 1. Przekładnik z zamkniętą pętlą sprzężenia (C/L) - zasada działania Wyniki analizy zasady działania wykazały, że przekładniki wspomagane elektronicznie mogą być stosowane do przetwarzania z określoną dokładnością szybkozmiennych prądowych sygnałów odkształconych, których maksymalna czę[...]

 Strona 1